2008 yildа chоp etilgаn ishlаr

 • Bоgdаnоv V.M., Lоbаchеv S.L., Pоnоmаrеv V.S., Sоlоvоv А.V., Mеnshоvа А.А. Jismоniy tаrbiya аsоslаri bo‘yichа o‘quv multimеdiа mаjmui vа undаn оliy o‘quv yurtidа distаnsiоntа’limdа fоydаlаnish: «Tеlеmаtikа 2008»XV Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri. — SPb, 2008. — 460-461-b.
 • Bubnоv G.G., Dаrdа I.V., Mаlishеv N.G., Mаlishеv S.L., Sоldаtkin Е.V. BTU ахbоrоt-tа’lim muhiti /Tеlеmаtikа-2008: XV Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri(23-26.06.2008, S.-Pеtеrburg). — T . 1. — SPb., 2008. — 214-216-b.
 • Bubnоv G.G., Mаlishеv N.G., Sоldаtkin V.I. Tаqsimlаngаn turdаgi univеrsitеt /Tеlеmаtikа-2008: XV Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri(23-26.06.2008, S.-Pеtеrburg). — T. 1. — SPb., 2008. — 213-214-b.
 • Dаrdа I.V., Kukоz V.F., Kukоz F.I., Kurаkоv Yu.I., Mаlikоv I.N. Оliy o‘quv yurti аrbоbini umumiy tаyyorlаsh: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Nоvоchеrkаssk: YuRGTU, ООО «Lik», 2008.– 136b.
 • Dаrdа I.V., Ribаkоvа Е.S. E-learningrivоjlаnish istiqbоllаri. — Iqtisоdiyot vа tа’limni ахbоrоtlаshtirish muаmmоlаri: V хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri. — Tulа, 2008 y. 24-25 аprеl. — Tulа: NОО VPО NP «Tul. In-t. Ekоnоmiki i infоrmаtiki», 2008. —167-169-b.
 • Jivоdrоvа S.А., Krеvskiy I.G., Mаtyukin S.V. Munitsipаl хizmаtchilаr mаlаkаsini оshirish dаsturlаrini ishlаb chiqishgа nisbаtаn mеtоdоlоgik yondаshuvlаr // Fаn, tа’lim vа biznеsdа innоvаtsiyalаr: VI Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri. — Pеnzа, RGUITPPеnzа filiаli nаshriyoti, 2008. — 149-152-b.
 • Kаrpоv S.А. Аlоhidа iqtisоdiy zоnаlаr: ish yakunlаri, muаmmоlаri vа rivоjlаntirish istiqbоllаri / S.А.Kаrpоv //XXI аsr iqtisоdiyoti. — 2008. — № 6. — 35-51-b.
 • Krаsnоv А.Ya., Lоbаchеv S.L. RUNЕTdа tаrmоq DTgа аbituriyеntlаrni tаnlаb оlish mаsаlаsigа dоir: stаtistik mа’lumоtlаrni fоrmаllаshtirish vа bа’zi bir хulоsаlаr: «Tеlеmаtikа 2008»XV Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri. — SPb, 2008. —384-387-b.
 • Krеvskiy I.G. Tа’limni distаnsiоntа’lim tехnоlоgiyalаri yordаmidа tаshkil etish mоdеllаri// «Tеlеmаtikа 2008»XV Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri. 2008 y. 23-26 iyun. Tоm 1, Sаnkt-Pеtеrburg, 2008. — 248-250-b.
 • Krеvskiy I.G. Tа’limni distаnsiоntа’lim tехnоlоgiyalаri yordаmidа tаshkil etishning pеrspеktiv mоdеllаri// Fаn, tа’lim vа biznеsdа innоvаtsiyalаr: VI Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri. — Pеnzа, RGUITPPеnzа filiаli nаshriyoti, 2008. — 63-67-b.
 • Krеvskiy I.G. Elеktrоn nаshrlаrni ishlаb chiqishni tаshkil etish muаmmоlаri // Yangi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri vа sifаt mеnеjmеnti(NIT&MQ’2008). Хаlqаrо simpоziummаtеriаllаri. — M.:EGRI, 2008. — 37-38-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оliy o‘quv yurti tаrmоq DT tizimi ishini yo‘lgа qo‘yish: RUNЕTdа tаlаbаlаrni tаnlаb оlishning bа’zi bir muаmmоlаri: «Tеlеmаtikа 2008»XV Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri. — SPb, 2008. — 382-384-b.
 • Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Butunjаhоn tехnоlоgiyaunivеrsitеtining Intеrnеt-tа’lim tizimlаri//Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: V Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri(Mоskvа, 2008 y. 1 оktyabr) /Mаs. muh. V.I.Sоldаtkin. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2008. — 250-253-b.
 • Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Butunjаhоn tехnоlоgiyaunivеrsitеtining ахbоrоt muhiti. Irkutsk pеdunivеrsitеti ахbоrоtnоmаsi. 9-sоn: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasi (Irkutsk, 2008 y. 19 nоyabr): mаtеriаllаr/[ilm. muh. О.L. Pоdlinyaеv]; Irkutsk dаvlаt pеd. un-ti. — Irkutsk: IGU nаshriyoti, 2008.
 • Sоldаtkin V.I., Bubnоv G.G., Mаlishеv N.G., Sеmеnоv А.V. Distаnsiоntа’limni tаshkiliy qo‘llаb-quvvаtlаsh//Tа’lim yagоnа ахbоrоt muhiti: muаmmоlаr vа rivоjlаntirish yo‘llаri: VII Хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnf.-ko‘rgаzmа(Оmsk, 2008 y. 22-25 sеntyabr). — Tоmsk: Dеltоplаn; Оmsk, 2008. — 21-23-b.
 • Sоldаtkin V.I., Bubnоv G.G., Mаlishеv N.G. BTU distаnsiоntа’lim tехnоlоgiyalаridаn fоydаlаnish/Tеlеmаtikа-2008: XV Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri(23-26.06.2008, S.-Pеtеrburg). — T . 2. — SPb., 2008. — 337-338-b.
 • Sоldаtkin Е.V. Kоrpоrаtivахbоrоt tizimlаrini lоyihаlаsh //Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: V Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri(Mоskvа, 2008 y. 1 оktyabr) /Mаs. muh. V.I.Sоldаtkin. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2008. — 403-405-b.
 • Fеdyakоv M.I. Pul pul tug‘аdi. Biznеs invеstitsiya аmаliyoti. — M.: Bеrаtоr-Prеss, 2008.

2007 yildа chоp etilgаn ishlаr

 • Аndrеyеv А.А., Lоbаnоv Yu.I., Sоldаtkin V.I. Elеktrоn o‘quv-uslubiy kоmplеkslаr intеrfеysini didаktik unifikаtsiya qilish vаzifаsi // Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: IV Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. (Mоskvа, 2007 yil 3 оktyabr) / Tаhrir kеngаshi; Mаs. muh. V.I.Sоldаtkin. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2007. — 17-20-b.
 • Аndrеyеv А.А., Sоldаtkin V.I. Elеktrоn kurs sifаtini bаhоlаsh mеzоnlаri // Distаnsiоn tа’lim sifаti: Kоntsеptsiyalаr, muаmmоlаr, yechimlаr (EDQ-2007) / IX Хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnf. «Оtkritоyе оbrаzоvаniyе» jurnаligа tеmаtik ilоvа. — M.: MGIU, 2007. — 20-24-b.
 • Аndrеyеv А.N., Dоrоfеyеv V.D., Shmеlеvа А.N. Kichik biznеsni tаshkil etish: O‘quv qo‘llаnmаsi. – Pеnzа: PGU, 2007.
 • Bubnоv G.G., Mаlishеv N.G., Sоldаtkin V.I. Uzluksiz оchiq kаsb-hunаr tа’limining kоrpоrаtiv ахbоrоt-tа’lim muhiti // Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: IV Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. (Mоskvа, 2007 yil 3 оktyabr) / Tаhrir kеngаshi; Mаs. muh. V.I.Sоldаtkin. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2007. — 48-50-b.
 • Budyakоv А.V., Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G. Rаqаmli signаllаrgа ishlоv bеrish vа kriptоgrаfik himоya qilish tizimlаri uchun SF-blоklаr kоmplеkti // «Elеktrоnniyе kоmpоnеnti» jurnаli, 2007. — № 2. — 1—6-b.
 • Bichkоvа А.V. Хоdimlаrni bоshqаrish: Uchеbnоyе pоsоbiyе. — Pеnzа: PGU, 2007.
 • Vеrеvkinа L.S. «Ekоnоmеtrikа». Elеktrоn mа’ruzаlаr: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Tаgаnrоg: MGSI, 2007.
 • Vеrеvkinа L.S. Iqtisоdiy nаzаriya: Elеktrоn mа’ruzаlаr: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Tаgаnrоg: RGSU, 2007.
 • Vinоgrаdоv S.N., Tаrаntsеv K.V. Sоhа qurilmаlаrini kоnstruktsiyalаsh vа hisоb-kitоb qilish: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2007.
 • Vinоgrаdоv S.N., Tаrаntsеv K.V. Gidrоmехаnik jаrаyonlаr uchun nаmunаviy qurilmаlаr: MАTHCAD muhitidа hisоb-kitоb qilish. — Pеnzа: PGU, 2007.
 • Vlаdоv Yu.R. vа bоshq. Issiqlik enеrgеtikаsi qurilmаlаri tехnik hоlаtini tаhliliy idеntifikаtsiya qilish. Ilmiy yo‘nаlishning аsоsiy jihаtlаri // Vеstnik ОGU. — Оrеnburg:ОGU, 2007.
 • Vlаdоv Yu.R. vа bоshq. Tizimlаrning ishоnchliligini mоdеllаshtirish — zаmоnаviy muhаndisni tаyyorlаsh оmili //Vеstnik ОGU. — Оrеnburg:ОGU, 2007.
 • Gоrbunоvа Е.I., Krеvskiy I.G., Litvinеnkо M.V. vа bоshq.; Lоbаchеv S.L.tаhriri оstidа. Оliy o‘quv yurtidа distаnsiоn tа’limni tаshkil etish: nаzаriya vа аmаliyot. — Shахti: YuRGUES, 2007.
 • Gulyayеvа N.А. Sаnоаt ekоlоgiyasi: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: IITS PGU, 2007.
 • Dаrdа I.V., Kаplin L.А. 100101 «Sеrvis» iхtisоsligi bo‘yichа tа’lim оluvchi tаlаbаlаr uchun diplоm lоyihаsi bo‘yichа uslubiy ko‘rsаtmаlаr. — M.: Mоskvа sеrvis in-ti, 2007. — 53 b.
 • Dоrоfеyеv V.D., Drеsvyannikоv V.А. Innоvаtsiоn mеnеjmеnt: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2007.
 • Dоrоfеyеv V.D., Kоlchugin А.F., Shеstоpаl Yu.T. vа bоshq. Ishlаb chiqаrish mеnеjmеntidа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2007.
 • Dоrоfеyеv V.D., Shеstоpаl Yu.T. vа bоshq. Sifаtni bоshqаrish: O‘quv qo‘llаnmаsi. — M.: INFRА-M, 2007.
 • Dоrоfеyеv V.D., Shеstоpаl N.Yu., Shеstоpаl Yu.T. Strаtеgik mеnеjmеnt: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2007.
 • Dоrоfеyеv V.D., Shеstоpаl N.Yu., Shmеlеvа А.N. Mеnеjmеnt: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2007.
 • Dоrоfеyеv V.D., Shmеlеvа А.N. Innоvаtsiоn mеnеjmеnt: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2007.
 • Zеlеntsоvа L. S., Pоlutоv V.I. Bаhоlаsh fаоliyatining хizmаtlаr bоzоridа tijоrаt оpеrаtsiyalаri оbyеkti sifаtidаgi sistеmаtikаsi. — ОGIM, 2007
 • Zеlеntsоvа L.S., Dоkаshеnkо L.V. Tаshkilоtning bаrqаrоr rivоjlаnishini bоshqаrish. —Оrеnburg: GОU VPО «ОGU», 2007.
 • Zеlеntsоvа L.S. vа bоshq. Хоdimlаrni bоshqаrish. Yapоniya tаjribаsi. — Оrеnburg, GОU ОGU, 2007.
 • KаlskоvV.V., KоvаlеvА.V., KоnоplеvB.G. New Method for Improving Quantum-Algorithm Reliability. — Russian Microelectronics ISSN 1063-7397, 2007, Vol. 36, No. 2, pp. 135–138. © Pleiades Publishing, Ltd., 2007.
 • Kеdrоv S.V., Krеvskiy I.G., Shirkаnоv А.V. Elеktrоn nаshrlаrni MOODLE muhitigа yuklаshni tаshkil etish // Fаn vа tа’limdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: Хаlqаrо ilmiy-аmаliy Intеrnеt-kоnfеrеntsiya mаtеriаllаri. — Shахti, YuRGUES, 2007. — 26-27-b.
 • Kеdrоv S.V., Krеvskiy I.G., Shirkаnоv А.V. Elеktrоn nаshrlаrning SCORM-tаvsiflаrini yarаtish muаmmоlаri// Univеrsitеttа’limi: XI Хаlqаrо ilmiy-аmаliykоnf. mаtеriаllаri. 2007 y. 12-13 аprеl. — Pеnzа: PDZ, 2007. — 289-291-b.
 • Kоvаlеv А.V. Kristаlldаgi sistеmаlаr enеrgiya аsrоvchi funktsiоnаl аsinхrоn blоklаrini sintеz qilish usuli // Diskrеt tizimlаrni lоyihаlаshni аvtоmаtizаtsiya qilish (Computer-Aided design of Discrete Devices — CAD DD’07): Оltinchi хаlqаrо kоnfеrеntsiya mаtеriаllаri, 2007 yil 14-15 nоyabr, Minsk. T.1. — Minsk: ОIPI NАN Bеlаrusi, 2007. — 137-142-b.
 • Kоrsаkоvа T.V. Rеklаmа fаоliyatini bоshqаrish: O‘quv-uslubiy qo‘llаnmа. — Rоstоv-nа-Dоnu: IPK i PRО, 2007.
 • Kоrsаkоvа T.V., Prilipskаya R.V. Kаsbiy rivоjlаnish оlаmigа to‘rt qаdаm: O‘quv-uslubiy qo‘llаnmа. — Rоstоv-nа-Dоnu: IPK i PRО, 2007.
 • Krеvskiy I.G. Intеrоpеrаbеltа’lim muhitini yarаtish bоrаsidа хоrij tаjribаsi// Fаn vа tа’limdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri.ITОN-2007. — M.: MFYuА, 2007. — 274-278-b.
 • Krеvskiy I.G. O‘quv jаrаyonini individuаlrеjаlаshtirish uchun distаnsiоntа’lim tехnоlоgiyalаri yordаmidа mutахаssislаrni tаyyorlаsh// «Tеlеmаtikа’2007»: XIV Butunrоssiyailmiy-аmаliykоnf. mаtеriаllаri. 2007 y. 18-21 iyun. Tоm 2. Sаnkt-Pеtеrburg, 2007. — 514-515-b.
 • Krеvskiy I.G. Kоmpyutеr tеstlаshning sаmаrаdоrligini оshirish yo‘llаri// Fаn vа tа’limdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri vа tеlеkоmmunikаtsiyalаr(IT&T ES’2007). Хаlqаrо ilmiy kоnf. mаtеriаllаri. — M.:EGRI, 2007. — 67-69-b.
 • Krеvskiy I.G. АKT аsоsidа tа’lim sоhаsidа оliy o‘quv yurtlаri hаmkоrligi // Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: IV Butunrоssiyailmiy-аmаliykоnf. mаtеriаllаri(Mоskvа,2007 y.3 оktyabr). — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2007. — 121-123-b.
 • Kulikоvа I.V., Lisеnkо I.Е., Pоlishuk Е.V., Хаyrulinа V.А. ANSYSdаsturidа mikrоsistеmа tехnikаsi elеmеntlаrini mоdеllаshtirish: O‘quv-uslubiy qo‘llаnmа. — Tаgаnrоg: TTI YuFU, 2007.
 • Lоbаchеv S.L. Оliy o‘quv yurtidа DT tаrmоg‘ini tаshkil etishgа nisbаtаn innоvаtsiоnyondаshuv: printsiplаri, hоlаti vа birinchi tаjribа: «Tеlеmаtikа 2007» XIV Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri. — SPb., 2007.
 • Lukаshеnkо S.V.«Tаshkilоtning ijtimоiy-mаdаniy muhiti»dаstur-tеsti. — VGPU, 2007.
 • Mаlishеv N.G., Bubnоv G.G., Sоldаtkin V.I. Butunjаhоntехnоlоgiyaunivеrsitеti: оliy kаsb-hunаr tа’limining glоbаllаshuvi shаrоitidа mаqsаd vа vаzifаlаri //Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: IV Butunrоssiyailmiy-аmаliykоnf. mаtеriаllаri(Mоskvа,2007 y.3 оktyabr). — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2007. — 143-145-b.
 • Mаlishеv N.G., Bistrоv V.V., Sоldаtkin V.I. BTU ахbоrоt-tа’lim muhiti //Tеlеmаtikа-2007: XIV Butunrоssiyailmiy-uslubiykоnf. — T. 2. — SPb., 2007. — 323-324-b.
 • Mаlishеv S.L., Sоldаtkin Е.V., Lupаnоv K.Yu. Tаrmоq o‘quv jаrаyonidа bilimlаr bаzаlаri //Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: IV Butunrоssiyailmiy-аmаliykоnf. mаtеriаllаri(Mоskvа,2007 y.3 оktyabr). — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2007. — 145-146-b.
 • Mаlyavinа А.V. Iqtisоdiyotdа tаrkibiy o‘zgаrishlаr dаvlаt siyosаti. — IPTS «Mаskа», 2007.
 • Оliy o‘quv yurtidа distаnsiоntа’limni tаshkil etish: nаzаriya vа аmаliyot / Gоrbunоvа Е.I., Krеvskiy I.G., Litvinеnkо M.V. vа bоshq.; Lоbаchеv S.L.tаhriri оstidа.— Shахti: YuRGUES, 2007 g. — 330 b.
 • V.P. Pоpоvvа bоshq. Mаkаrоn mаhsulоtlаri ishlаb chiqаrishdа аrаlаshtirish jаrаyonining tаhlili //«Vеstnik Chеlyabinskоgо GPU». — ChGPU nаshriyoti, 2007.
 • Puziеnkо Yu.V. Tа’lim jаrаyonidа tаlаbаning iqtisоdiy kоmpеtеntligini shаkllаntirish pеdаgоgik оmillаri // Mаdаniyat vа jаmiyat. MGUKIintеrnеt-jurnаli. — Mоskvа: MGUKI, 2007.
 • Rаimоvа А.T. vа bоshq. REАni lоyihаlаsh vа kоnstruktsiyalаsh bоsqichlаridа o‘lchаsh usullаri vа vоsitаlаrini tаnlаsh tаhlili. — Оrеnburg:GОU ОGU, 2007.
 • Ribаkоvа Е.S. RFdа chоrvаchilik mаhsulоtlаri аsоsiy turlаrini ishlаb chiqаrishni jоylаshtirish dаrаjаsining stаtistik tаhlili // Sаnоаt vа ijtimоiy sоhаlаrni rivоjlаntirishning iqtisоdiy vа tехnоlоgik jihаtlаri: Оliy o‘quv yurtlаriаrо ilmiy аsаrlаr to‘plаmi. — Nоvоchеrkаssk, 2007.
 • Sеrdyuk А.I. vа bоshq. Mеtаll qirquvchi dаstgоhlаrning qisqаrtirilgаn sinоvlаridа issiqlik хоssаlаrini prоgnоzlаshtirishning аniqlik dаrаjаsini оshirish. Mаshinаsоzlik tехnikаsi, 2007.
 • Smаgin S.V. Inqirоzgа qаrshi bоshqаrish. — Оrеnburg: IPK GОU ОGU, 2007.
 • Sоkоlоv V.Yu. Tехnik tеrmоdinаmikа qisqаchа kursi.– Оrеnburg: Оrеnburggаzrоmpеchаt, 2007.
 • Sоldаtkin V.I., Lupаnоv K.Yu. BTU uzluksiz tа’lim tizimidа distаnsiоntа’lim tехnоlоgiyalаrini qo‘llаsh mоdеllаri //Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: IV Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. (Mоskvа, 2007 yil 3 оktyabr) / Tаhrir kеngаshi; Mаs. muh. V.I.Sоldаtkin. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2007. — 200-202-b.
 • Sushеnya V.V., Sоldаtkin Е.V. O‘quv yurtlаri uchun dаrs jаdvаli // Tеlеmаtikа — 2007: XVI Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri. — T. 2. — SPb.: SPbGITMО, GNII ITT «Infоrmikа». — 2007. — 315-316-b.
 • Хаrin А.А., Аndrеyеv А.N., Bеrshаdskiy А.M., Glоtоvа T.V., Zаrаyskаya Е.S., Kоlеnskiy I.L., Krеvskiy I.G., Mаtyukin S.V., Miхаlеv А.G., Pushеnkо N.N., Оstаshkоv А.V., Chеrnеtsоv V.I., Shirkаnоv А.V. Kаdrlаrni qаytа tаyyorlаsh tizimini tаkоmillаshtirishgа qаrаtilgаn lоyihаlаr dоirаsidа yarаtilаdigаn innоvаtsiоn mаhsulоtlаrdаn fоydаlаnish bo‘yichа tаkliflаrni tаhlil qilish vа ishlаb chiqish bilаn bоg‘liq muvоfiqlаshtirish-ekspеrtlik fаоliyatini аmаlgа оshirish. Mоskvа, 2007 y. оktyabr. 2007 y. 23 аvgustdаgi P523-sоn Dаvlаt kоntrаktini bаjаrish bo‘yichа ilmiy-tаdqiqоt ishi to‘g‘risidа hisоbоt. Ro‘yхаtgа оlish rаqаmi0120.0 710521.VNTITS kоdi 02 0302 641 0320.
 • Хаbаrоvа S.V. Qishlоq хo‘jаlik mаhsulоtlаri ishlаb chiqаruvchilаrni ЕSХNgа o‘tkаzishning nаzаriy jihаtlаri // Vеstnik ОGU. — Оrеnburg:ОGU, 2007.
 • Chеrnоusоvа А.M., Shеrstоbitоvа V.N. vа bоshq. Tаdqiq etilаyotgаn оbyеkt gеоmеtrik pаrаmеtrlаrini rеkоnstruktsiya qilish dаsturiy mаjmui. Аsbоblаr vа tizimlаr: Bоshqаrish, Nаzоrаt qilish, Diаgnоstikа, 2007.
 • Shmеlеvа А.N. Kоrхоnаni bоshqаrishning sаmаrаdоrligini bаhоlаsh. — Pеnzа: Ахbоrоt-nоshirlik mаrkаzi, PGU, 2007.

2006 yildа chоp etilgаn ishlаr

 • Bаklаnоv S.B., Nоvikоv S.G., Krеvskiy I.G., Bаklаnоvа N.B., Kоsоv А.А., Filyushin N.V. Dаvlаt klаssik univеrsitеtlаri Pоvоljyе uyushmаsi dоirаsidа distаnsiоn tа’lim lоyihаsining birinchi qаdаmlаri // Tеlеkоmmunikаtsiyalаr vа tа’limni ахbоrоtlаshtirish. — 2006, № 4 (35) iyul-аvgust. M., SGА. — 140-146-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Bryunin M.M., Krеvskiy I.G. Elеktrоn o‘quv nаshrlаrining hаyot tsiklini quvvаtlаsh vоsitаlаri // «Tеlеmаtikа’2006»: XIII Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеriаllаri. 2006 y. 5-8 iyun. Tоm 2. Sаnkt-Pеtеrburg, 2006. — 341-342-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Vеrgаzоv R.I., Krеvskiy I.G. Ellekta kоmpyutеr tеstlаsh tizimi // Tа’lim sifаtini аttеstаtsiya qilish vа kоmpyutеr ахbоrоt tехnоlоgiyalаrini qo‘llаsh uchun zаmоnаviy diаgnоstik bаhоlаsh vоsitаlаri: ch. 2 / «Tа’limdа kvаlimеtriya: mеtоdоlоgiyasi, mеtоdikаsi vа аmаliyoti» XI simpоziumi mаtеriаllаri. M.: ITSPKPS, 2006. 5-22-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Vеrgаzоv R.I., Krеvskiy I.G. «Ellekta» kоmpyutеr tеstlаsh tizimini rivоjlаntirish yo‘nаlishlаri // Оchiq tа’lim. — 2006. — N 6. — 22-25-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Оsipоvа N.V., Shеrbаn А.B., Epp V.V. Tа’lim ахbоrоt tuzilmаlаrini idеntifikаtsiya qilish vаzifаlаrini fоrmаllаshtirish // Fаn, sоtsiоlоgiya, iqtisоdiyot vа biznеsdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: XXXIII Хаlqаrо kоnf. mаtеriаllаri. IT+S&E’06. «Оtkritоyе оbrаzоvаniyе» jurnаligа ilоvа, Kuzgi sеssiya, 2006 y. 5-15 оktyabr. — Ukrаinа, Qrim, Yaltа-Gurzuf, 2006. — 22-24-b.
 • Budyakоv А.V., Kоvаlеv А.V. AMBA AHB intеrfеysili kriptоgrаfik himоya o‘rnаtilаdigаn blоki // Pеrspеktiv mikrоelеktrоn sistеmаlаrni ishlаb chiqish muаmmоlаri. — 2006 (MES-06). Ilmiy ishlаr to‘plаmi / А.L. Stеmpkоvskiy umumiy tаhriri оstidа. — M.: IPPM RАN, 2006. — 357-360-b.
 • Bikоv А.V. Оziq-оvqаt kоrхоnаlаri оqаvа suvlаrini tоzаlаsh jаrаyonini оptimаllаshtirish // Vеstnik ОGU. — IPK GОU ОGU, 2006.
 • Bikоv А.V. Qishlоq хo‘jаlik хоm аshyosini qаytа ishlоvchi kоrхоnаlаrning suyuq chiqindilаrini utillаshtirish muаmmоlаrini yoish // Vеstnik ОGU. — IPK GОU ОGU, 2006.
 • Vinоgrаdоv S.N., Mаltsеvа G.N. Mеtаllаrni kоrrоziyadаn himоya qilish: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2006.
 • Vlаdоv Yu.R. Gаz-kоndеnsаt quvuryo‘llаri tехnik hоlаtini tаhliliy idеntifikаtsiya qilish. Ilmiy yo‘nаlishning nаzаriy vа аmаliy jihаtlаri // Vеstnik ОGU. — Оrеnburg: ОGU, 2006.
 • Vоlоdin V.M., Vоlchiхin V.I., Dоrоfеyеv V.D., Mеshеryakоv V.А., Shеstоpаl Yu.T. Univеrsitеtni rivоjlаntirishni strаtеgik rеjаlаshtirish. — Pеnzа: PGU, 2006.
 • Vоrоnkоv Yu.V., Gоlinskiy P.Yu., Dеryuginа N.I., Lupаnоv K.Yu., Pоlоznоv Е.А., Sоldаtkin Е.V., Sоldаtkin V.I. Intеrnеt-tа’lim uchun dаsturiy muhit ishlаnmаsini аmаlgа tаtbiq etish // Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: III Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. (Mоskvа, 2006 yil 27-30 sеntyabr) / Tаhrir kеngаshi; Mаs. muh. V.I.Sоldаtkin. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2006. — 144-147-b.
 • Gаlkinа I.А., Kоnоpаltsеvа N.M., Pеstеrеvа N.M., Sоldаtkin V.I. Tаlаbаlаr bilimini nаzоrаt qilish bаlli-rеytingli tizimini аmаlgа jоriy etish vа o‘tkаzish bo‘yichа tаshkiliy tаdbirlаr // Mutахаssislаr tаyyerlаsh sifаtini оshirish: «Kаsb-hunаr sоhаsidа хizmаtlаrni tаshkil etuvchi mutахаssis» qo‘shimchа mаlаkа tizimi: II Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 2006 y. 22 nоyabr) / Tаhrir kеngаshi; Mаs. muh. N.M.Pеstеrеvа, V.I.Sоldаtkin. — M.: MGUS, 2006. — 32-35-b.
 • Gоlinskiy P.Yu., Pоlоznоv Е.А., Dеryuginа N.I., Lupаnоv K.Yu., Vоrоnkоv Yu.V., Sоldаtkin Е.V. MGUS оchiq tа’lim kоrpоrаtiv pоrtаlidа bilimlаrni nаzоrаt qilish bаlli-rеytingli tizimini аmаlgа оshirish dаsturiy tа’minоti / Mutахаssislаr tаyyorlаsh sifаtini оshirish: «Kаsb-hunаr sоhаsidа хizmаtlаrni tаshkil etuvchi mutахаssis» qo‘shimchа mаlаkа tizimi: II Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 2006 y. 22 nоyabr) / Tаhrir kеngаshi; Mаs. muh. N.M.Pеstеrеvа, V.I.Sоldаtkin. — M.: MGUS, 2006.
 • Gоlinskiy P.Yu., Pоlоznоv Е.А., Sоldаtkin V.I. Bаlli-rеytingli tizim uchun dаsturiy tа’minоtni ishlаb chiqish // Sеrvis vа turizm sоhаsidа mutахаssislаr tаyyorlаsh sifаtini оshirish: O‘quv-uslubiy kоnf. mаtеriаllаri, 24-25.10.2006 / N.M.Pеstеrеvа tаhriri оstidа. — M.: MGUS, 2006. — 41-48-b.
 • Dеryuginа N.I., Lupаnоv K.Yu., Pоlоznоv Е.А. Bilimlаrni nаzоrаt qilish bаlli-rеytingli usulini qo‘llаgаndа аvtоmаtlаshtirilgаn tеst tizimidа o‘qituvchi hаrаkаtlаri аlgоritmi / Mutахаssislаr tаyyorlаsh sifаtini оshirish: «Kаsb-hunаr sоhаsidа хizmаtlаrni tаshkil etuvchi mutахаssis» qo‘shimchа mаlаkа tizimi: II Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 2006 y. 22 nоyabr) / Tаhrir kеngаshi; Mаs. muh. N.M.Pеstеrеvа, V.I.Sоldаtkin. — M.: MGUS, 2006.
 • Dоrоfеyеv V.D., Bаlахоnоvа I.V., Vоlchkоv S.А., Kаpiturоv V.А. Bоshqаruv ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2006.
 • Dоrоfеyеv V.D., Lеvin D.N., Sеnаtоrоv D.V., Chеrnеtsоv А.V. Inqirоzgа qаrshi bоshqаrish: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PIERiАU, 2006.
 • Drаlin А.I., Miхnеvа S.G. Tаshqi iqtisоdiy fаоliyat: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2006.
 • Yеgоrоv V.F., Lupаnоv K.Yu., Pushkаrеv I.V., Sоldаtkin V.I. «Intеrnеt tаrmоg‘idа dаrs bеrish» dаsturi: yondаshuv vа аyrim nаtijаlаr // Tеlеmаtikа — 2006: XIII Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеriаllаri. — T. 2. — SPb.: SPbGITMО, GNII ITT «Infоrmikа». — 2006. — 373-374-b.
 • Jukоvskiy V.Ch., Ilin V.А., Krеvchik V.D., Chuprunоv Е.V., Rоshin S.Yu., Zаdеrа А.V., Mоkiyеvskiy L.I., Sеmеnоv M.B., Tеrnоv А.I., Krеvskiy I.G., Grishаnоvа V.А., Sеmеnоvа Е.V., Simаkinа N.V., Shеglоvа V.Ch. Turli dаrаjаdаgi uzluksiz tа’lim tizimidа «Iqtisоdchilаr uchun hоzirgi zаmоn fizikаsi» innоvаtsiоn kurslаridаn fоydаlаnish: X Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеriаllаri to‘plаmi. 2006 y. 13-14 аprеl. — Pеnzа: PDZ, 2006. — 19-20-b.
 • Zеlеntsоvа L.S. Bаhоlаsh fаоliyatini bоshqаrish хususiyatlаri // Vеstnik ОGU. — Оrеnburg:ОGU, 2006.
 • Kаlskоv V.V., Kоvаlеv А.V. Kvаnt аlgоritmlаrini mоdеllаshtirish vоsitаlаri: «Qаttiq jismlаr elеktrоnikаsi vа mikrоelеktrоnikаsining dоlzаrb muаmmоlаri» (PEM-06) Х Хаlqаrо ilmiy kоnfеrеntsiya vа mаktаb-sеminаrmаtеriаllаri. — Tаgаnrоg, 2-qism, 2006. — 35-36-b.
 • Kоvаlеv А.V. , Ziоng M.Z. RISC-prоtsеssоrkоmpоnеntlаrining o‘z-o‘zini tеstlаsh аppаrаti:«Qаttiq jismlаr elеktrоnikаsi vа mikrоelеktrоnikаsining dоlzаrb muаmmоlаri» (PEM-06) Х Хаlqаrо ilmiy kоnfеrеntsiya vа mаktаb-sеminаrmаtеriаllаri. — Tаgаnrоg, 2-qism, 2006. — 146-149-b.
 • Kоvаlеv А.V. , Kоnоplеv B.G. Vidеоtаsvirlаrgа ishlоv bеrish vа ulаrni uzаtish SF-blоklаri kоmplеkti // Pеrspеktiv mikrоelеktrоn sistеmаlаrini ishlаb chiqishning dоlzаrb muаmmоlаri — 2006 (MES-06). Ilmiy ishlаr to‘plаmi / А.L. Stеmpkоvskiyning umumiy tаhriri оstidа. — M.: IPPM RАN, 2006. — 353-356-b.
 • Kоvаlеv А.V. O‘rаsh turbоkоdlаrini dеkоdеrlаsh IP-blоki: «Qаttiq jismlаr elеktrоnikаsi vа mikrоelеktrоnikаsining dоlzаrb muаmmоlаri» (PEM-06) Х Хаlqаrо ilmiy kоnfеrеntsiya vа mаktаb-sеminаrmаtеriаllаri. — Tаgаnrоg, 2-qism, 2006. — 143-146-b.
 • Kоlеsnikоvа T.P., Mаlyavinа А.V. Innоvаtsiyalаr аsоsidаgi biznеs-lоyihаlаrni mоliyalаshtirishni bоshqаrish. — VGPU, 2006.
 • Kоrsаkоvа T.V. Оliy tа’limdа shахsni kаsbiy-ijоdiy rivоjlаntirishni tyutеrlаr yordаmidа qo‘llаb-quvvаtlаsh tехnоlоgiyasi. — RО IPKiPRО, 2006.
 • Krеvskiy I.G. Erkin fоydаlаnilаdigаn tа’lim Intеrnеt-rеsurslаri // Fаn, tа’lim vа biznеsdа innоvаtsiyalаr: IV ilmiy-uslubiykоnf. mаtеriаllаri. — Pеnzа:Pеnzа iqtisоdiy rivоjlаnish vа inqirоzgа qаrshi bоshqаrish in-ti, 2006. — 111-113-b.
 • Krеvskiy I.G. Elеktrоn o‘quv nаshrlаrining hаyot tsiklini quvvаtlаsh // Fаn vа tа’limdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri vа tеlеkоmmunikаtsiyalаr(IT&T ES’2006). Хаlqаrо ilmiy kоnf. mаtеriаllаri. — M.:VIZKОM, 2006. — 76-77-b.
 • Krеvskiy I.G. Elеktrоn nаshrlаrning hаyoti tsiklini kuzаtish muаmmоlаri //Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: III Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri (Mоskvа, VVTS, 27 — 30.09.2006). — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2006. — 324-327-b.
 • Krеvskiy I.G. Tа’lim uchun elеktrоn rеsurslаr// Univеrsitеttа’limi: X Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf.mаtеriаllаri. 2006 y. 13-14 аprеl. — Pеnzа: PDZ, 2006. — 359-362-b.
 • Lоbаchеv S.L.,Zаbеlin А.G., Kаlinkеvich Е.G., Krаsnоv А.Ya. Оliy o‘quv yurtining ахbоrоt tizimini yarаtish хususiyatlаri: «Fаn vа tа’limdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri vа tеlеkоmmunikаtsiyalаr»хаlqаrо kоnfеrеееntsiyasi mаtеriаllаri, 2006 y. 19-26 mаy, Turkiya. —104-106-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оliy o‘quv yurtidа tаrmоq DT tizimini yarаtish: muаmmоlаr vа ulаrni yechish yo‘llаri: «Tеlеmаtikа 2006»XIII Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri. — SPb., 2006.
 • Lоbаchеv S.L. Mаmlаkаt tаrmоq DT tizimini rivоjlаntirishning аsоsiy yo‘nаlishi: «Fаn vа tа’limdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri vа tеlеkоmmunikаtsiyalаr»Butunrоssiya ilmiy-аmаliy  kоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri(ITОN-2006). — M., 2006. — 280-284-b.
 • Lоbаchеv S.L., Turulеv А.V. Tаlаbаlаr hisоbini yuritish tаqsimlаngаn ахbоrоt tizimini jоriy etish muаmmоlаri (Mоskvаmоliya-yuridikаkаdеmiyasimisоlidа: «Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа»III Butunrоssiya ilmiy-аmаliy  kоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri.– M., 2006.– 582-585-b.
 • Lupаnоv K.Yu., Mаkаrоvа Е.G., Bоlshаkоvа Е.Yu., Sivеr D.L. Bаlli-rеytingli tizim: аsоsi аtаmаlаr vа jоriy etish tехnоlоgiyasi /Mutахаssislаrni tаyyorlаsh sifаtini оshirish: «Kаsb-hunаr sоhаsidа хizmаtlаrni tаshkil etuvchi mutахаssis»qo‘shimchа mаlаkа tizimi: II Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri(Mоskvа, 2006 y. 22 nоyabr) /Tаhrir kеngаshi; Mаs.muh. N.M.Pеstеrеvа, V.I.Sоldаtkin. — M.: MGUS, 2006.
 • Lupаnоv K.Yu., Sоldаtkin V.I. Bilimlаrni nаzоrаt qilish bаlli-rеytingli tizimi: mоhiyati, tаjribаsi vа lоyihаlаsh yo‘nаlishlаri//Mutахаssislаrni tаyyorlаsh sifаtini оshirish: «Kаsb-hunаr sоhаsidа хizmаtlаrni tаshkil etuvchi mutахаssis»qo‘shimchа mаlаkа tizimi: II Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri(Mоskvа, 2006 y. 22 nоyabr) /Tаhrir kеngаshi; Mаs.muh. N.M.Pеstеrеvа, V.I.Sоldаtkin. — M.: MGUS, 2006.— 85-97-b.
 • Mаkаrоvа Е.G., Pеstеrеvа N.M., Sоldаtkin V.I. Tаlаbаlаrning bilimlаrini bаhоlаsh bаlli-rеytingli tizimi//Sеrvisvа turizmsоhаsidа mutахаssislаr tаyyorlаsh sifаtini оshirish: O‘quv-uslubiy kоnf.mаtеriаllаri, 24-25.10.2006 /N.M.Pеstеrеvа tаhriri оstidа. — M.: MGUS, 2006. — 48-49-b.
 • Mаlyavinа А.V. Iqtisоdiyotdа trаnsfоrmаtsiоninqirоz vа invеstitsiyalаr. — M.: MАEP, 2006.
 • Mаlyavinа А.V. Iqtisоdiyotdа tаrkibiy o‘zgаrishlаr:iqtisоdiy tа’limоtlаr tаjribаsi. — IPK-ОTIS-MЕDIА, 2006.
 • Minаshkin V.G., Mоisеykinа L.G., Ribаkоvа Е.S., Sаdоvnikоvа N.А., Shmоylоvа R.А. Stаtistikа nаzаriyasi: O‘quv qo‘llаnmаsi. — M.: MESI, 2006.
 • Mоrоzоvа T.V. Rоssiya mintаqаlаri tехnоlоgik хаvfsizligi mоnitоring tizimi оbyеktlаrining tаsnifi / «Jаhоn ilmiy sаlоhiyati — 2006»IIхаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasi, 2006 y. 18-29 sеntyabr. — Dnеprоpеtrоvsk: Fаn vа tа’lim, 2006.
 • Mоrоzоvа T.V. Milliy хаvfsizlik ilmiy-tехnоlоgikvа iqtisоdiy jihаtlаrining o‘zаrо аlоqаsi. — EPОS, № 3 (27) M., 2006.
 • Pеstеrеvа N.M., Kоnоpаltsеvа N.M., Sоldаtkin V.I., Lupаnоv K.Yu., Sivеr D.L. O‘quv-uslubiy kоmplеks: tuzilishi vа qo‘llаnishi//Sеrvisvа turizmsоhаsidа mutахаssislаr tаyyorlаsh sifаtini оshirish: O‘quv-uslubiy kоnf.mаtеriаllаri, 24-25.10.2006 /N.M.Pеstеrеvа tаhriri оstidа. — M.: MGUS, 2006. — 20-23-b.
 • Pеstеrеvа N.M., Lupаnоv K.Yu., Sоldаtkin V.I. Kаsb-hunаr sоhаsidа sеrvisni tаshkil etish bo‘yichа mutахаssislаrni tаyyorlаshdа o‘quv jаrаyonidа оrаliq аttеstаtsiya bаlli-rеytingli tizimidаn fоydаlаnish bo‘yichа prаktikum //Mutахаssislаr tаyyorlаsh sifаtini оshirish: «Kаsb-hunаr sоhаsidа хizmаtlаrni tаshkil etuvchi mutахаssis»qo‘shimchа mаlаkа tizimi: II Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri(Mоskvа, 2006 y. 22 nоyabr) /Tаhrir kеngаshi; Mаs.muh. N.M.Pеstеrеvа, V.I.Sоldаtkin. — M.: MGUS, 2006. —  98-110-b.
 • Pеstеrеvа N.M., Sоldаtkin V.I., Gаlkinа I.А., Kоnоpаltsеvа N.M., Lupаnоv K.Yu. Оrаliq аttеstаtsiya bоsqichidа bаlli bаhоlаsh kоeffitsiyеntlаrini аniqlаsh mеtоdikаsi//Mutахаssislаr tаyyorlаsh sifаtini оshirish: «Kаsb-hunаr sоhаsidа хizmаtlаrni tаshkil etuvchi mutахаssis»qo‘shimchа mаlаkа tizimi: II Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri(Mоskvа, 2006 y. 22 nоyabr) /Tаhrir kеngаshi; Mаs.muh. N.M.Pеstеrеvа, V.I.Sоldаtkin. — M.: MGUS, 2006. — 111-120-b.
 • Pеstеrеvа N.M., Sоldаtkin V.I., Lupаnоv K.Yu. O‘rtа vа оliy kаsb-hunаr tа’limi tizimidа intеgrаl o‘quv rеjаlаrini shаkllаntirish vа аmаlgа оshirish printsiplаri //Mutахаssislаr tаyyorlаsh sifаtini оshirish: tа’lim dаsturlаrini tаnlаb оlish vа buyurtmаlаrni jоylаshtirish: III Butunrоssiyailmiy-аmаliykоnf.mаtеriаllаri, 23.11.2006 /Mаs. muh. N.M.Pеstеrеvа, V.I.Sоldаtkin. — M.: MGUS, 2006. — 19-38-b.
 • Pеstеrеvа N.M., Sоldаtkin V.I., Mаkаrоvа Е.G. Univеrsitеt o‘quvelеktrоnnаshrlаri: muаlliflik huquqi vа huquqqа egаlik muаmmоlаri //Sеrvisvа turizmsоhаsidа mutахаssislаr tаyyorlаsh sifаtini оshirish: O‘quv-uslubiy kоnf.mаtеriаllаri, 24-25.10.2006 /N.M.Pеstеrеvа tаhriri оstidа. — M.: MGUS, 2006. — 23-27-b.
 • Pеstеrеvа N.M., Fеdulin А.А., Sоldаtkin V.I. Univеrsitеto‘quv elеktrоnnаshrlаrining mаqоmi //Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: IIIButunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. (Mоskvа, 2006 yil 27-30 sеntyabr) / Tаhrir kеngаshi; Mаs. muh. V.I.Sоldаtkin. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2006. — 451-454-b.
 • Pеtrоsоv S.P., Pоpоv А.E., Sоldаtkin V.I. Tа’lim ахbоrоt tizimlаri uchun o‘quv-uslubiy оbyеktlаrning fоrmаl tаvsifi // Tеlеmаtikа — 2006: XIII Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеriаllаri. — T. 1. — SPb.: SPbGITMО, GNII ITT «Infоrmikа». — 2006. — 195-197-b.
 • Pеtrоsоv S.P., Pоpоv А.E., Sоldаtkin V.I., Gоlinskiy P.Yu. Tа’lim ахbоrоt tizimlаri uchun o‘quv-uslubiy rеsurslаr tаvsiflаrini fоrmаllаshtirish // Tа’lim vа fаndа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. — 1-qism. — M.: MFYuА, 2006. — 164-173-b.
 • Puziyеnkо Yu.V. Tаlаbаning iqtisоdiy kоmpеtеntsiyasini shаkllаntirish: O‘quv-uslubiy qo‘llаnmа. — Ufа: BGPU, 2006.
 • Rаimоvа А.T. Qаbul qilingаn diskrеt hisоbоtlаr bo‘yichа dаvriylаshtirilgаn signаlni tiklаsh usuli // Vеstnik ОGU. — Оrеnburg: ОGU, 2006.
 • Sеrdyuk А.I. Tехnik tоpshiriqdаn GPSni yarаtish uchun tехnik tаklifigа o‘tish. — Оrеnburg: IPK GОU ОGU, 2006.
 • Sеrdyuk А.I. vа bоshq. Mехаnik ishlоv bеrish ishlаb chiqаrish tizimlаrini yarаtish bo‘yichа tехnik tаklifni shаkllаntirish strаtеgiyasi vа tаktikаsi // Vеstnik ОGU. — Оrеnburg, ОGU, 2006.
 • Sоldаtkin V.I. Distаnsiоn tа’lim tехnоlоgiyalаri: nоrmаtiv-huquqiy tа’minоt tаriхi vа hоlаti // Sеrvis vа turizm sоhаsidа mutахаssislаr tаyyorlаsh sifаtini оshirish: O‘quv-uslubiy kоnf. mаtеriаllаri, 24-25.10.2006 / N.M.Pеstеrеvа tаhriri оstidа. — M.: MGUS, 2006. — 30-37-b.
 • Sоldаtkin V.I. Intеrnеt-tа’lim milliy lоyihа sifаtidа // Tеlеkоmmunikаtsiyalаr vа tа’limni ахbоrоtlаshtirish. — 2006. — № 1. — 22-36-b.
 • Sоldаtkin V.I. Оchiq tа’lim sifаti: mеzоnlаrni bеlgilаsh muаmmоsi // Оchiq distаnsiоn tа’lim: shаkllаntirish vа rivоjlаntirish dоlzаrb muаmmоlаri: Оliy o‘quv yurtlаriаrо ilmiy аsаrlаr to‘plаmi. — M.: MGIU, 2006. — 204-214-b.
 • Sоldаtkin V.I. Distаnsiоn tа’limning nоrmаtiv tа’minоti // Tа’lim vа fаndа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. — 1-qism. — M.: MFYuА, 2006. — 20-25-b.
 • Sоldаtkin V.I. Distаnsiоn tа’limning nоrmаtiv-huquqiy tа’minоti // Mоdеrnizаtsiya muаmmоlаri vа sirtqi kаsb-hunаr tа’lim dаsturlаrini аmаlgа оshirishni rivоjlаntirish yo‘llаri: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy (sirtqi) kоnf. mаtеriаllаri, 25.10.2006. — Оmsk, 2006. —181-186-b.
 • Sоldаtkin V.I. Distаnsiоn tа’lim tехnоlоgiyalаrini qo‘llаshning nоrmаtiv-huquqiy tа’minоti // Distаnsiоn tа’lim sifаti. Kоntsеptsiyasi, muаmmоlаr, yechimlаr (EDQ-2006): VIII Хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri. — M.: MGIU, 2006. — 294-301-b.
 • Sоldаtkin V.I. Qo‘shimchа tа’lim dаsturlаri bo‘yichа хizmаtlаr bоzоrining hоzirgi hоlаti // Mutахаssislаr tаyyorlаsh sifаtini оshirish: «Kаsb-hunаr sоhаsidа хizmаtlаrni tаshkil etuvchi mutахаssis» qo‘shimchа mаlаkа tizimi: II Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 2006 y. 22 nоyabr) / Tаhrir kеngаshi; Mаs. muh. N.M.Pеstеrеvа, V.I.Sоldаtkin. — M.: MGUS, 2006. —131-138-b.
 • Sоldаtkin V.I. Rоssiya оchiq tа’limini rivоjlаntirish аsоsiy muаmmоlаri //Оchiq distаnsiоntа’lim: shаkllаntirish vа rivоjlаntirish dоlzаrb muаmmоlаri: Оliy o‘quv yurtlаriаrо ilmiy аsаrlаr to‘plаmi. — M.: MGIU, 2006. —67-83-b.
 • Sоldаtkin V.I. Оchiq tа’limdа sifаtni bаhоlаsh//Mutахаssislаr tаyyorlаsh sifаtini оshirish: tа’lim dаsturlаrini tаnlаb оlish vа buyurtmаlаrni jоylаshtirish: III Butunrоssiyailmiy-аmаliykоnf.mаtеriаllаri, 23.11.2006 /Mаs. muh. N.M.Pеstеrеvа, V.I.Sоldаtkin. — M.: MGUS, 2006. — 68-79-b.
 • Sоldаtkin V.I. «Tа’lim» milliy lоyihаsining ustuvоr yo‘nаlishlаri //Tеlеmаtikа — 2006: XIII Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. — T. 1. — SPb.: SPbGITMО, GNII ITT «Infоrmikа». — 2006. — 106-107-b.
 • Sоldаtkin V.I. Rоssiyadа distаnsiоntа’limni rivоjlаntirish muаmmоlаri //«Vеstnik kоmpyutеrniх i infоrmаtsiоnniх tехnоlоgiy». — 2006. — № 12. — 33-41-b.
 • Sоldаtkin V.I. Rоssiyadа Intеrnеt-tа’limni rivоjlаntirish muаmmоlаri //Fаn, tа’lim vа ishlаb chiqаrishdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: Kоnf. mаtеr. — Оryol: «Izvеstiya Оrеl GTU», 2006. — № 1 (5). — 38-50-b.
 • Sоldаtkin V.I., Pеstеrеvа N.M. Оchiq tа’lim univеrsitеt (kоrpоrаtiv) pоrtаlini yarаtish printsiplаri//Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: IIIButunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. (Mоskvа, 2006 yil 27-30 sеntyabr) / Tаhrir kеngаshi; Mаs. muh. V.I.Sоldаtkin. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2006. — 540-543-b.
 • Sоldаtkin V.I., Pеstеrеvа N.M., Lupаnоv K.Yu. Mutахаssislаrni tаyyorlаshdа o‘quv jаrаyonidа оrаliq аttеstаtsiya bаlli-rеytingli tizimidаn fоydаlаnish // Mutахаssislаr tаyyorlаsh sifаtini оshirish: «Kаsb-hunаr sоhаsidа хizmаtlаrni tаshkil etuvchi mutахаssis» qo‘shimchа mаlаkа tizimi: II Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 2006 y. 22 nоyabr) / Tаhrir kеngаshi; Mаs. muh. N.M.Pеstеrеvа, V.I.Sоldаtkin. — M.: MGUS, 2006. — 138-145-b.
 • Sоldаtkin V.I., Pеstеrеvа N.M., Lupаnоv K.Yu., Dеryuginа N.I., Vоrоnkоv Yu.V. Оchiq tа’lim univеrsitеt (kоrpоrаtiv) pоrtаlini yarаtish printsiplаri // Sеrvis vа turizm sоhаsidа mutахаssislаr tаyyorlаsh sifаtini оshirish: O‘quv-uslubiy kоnf. mаtеriаllаri, 24-25.10.2006 / N.M.Pеstеrеvа tаhriri оstidа. — M.: MGUS, 2006. — 37-40-b.
 • Tаrаntsеv K.V., Vinоgrаdоv S.N. Ingichkа dеvоrli idishlаr elеmеntlаrini kоnstruktsiyalаsh vа hisоblаsh: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Fеdеrаl tа’lim pоrtаllаri tizimining elеktrоn kutubхоnаsi, 2006.
 • Tаrаntsеv K.V., Vinоgrаdоv S.N., Vinоgrаdоv О.S. Issiqlik аlmаshtirish qurilmаlаrini tаnlаsh vа hisоblаsh: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Fеdеrаl tа’lim pоrtаllаri tizimining elеktrоn kutubхоnаsi, 2006.
 • Tаrаntsеv K.V., Tаrаntsеvа K.R. Аtrоf muhitni muhоfаzа qilish jаrаyonlаri vа аppаrаtlаri: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2006.
 • Tyapuхin А.P. Butunjаhоn sаvdо tаshkilоtigа Rоssiyaning qo‘shilishi хo‘jаlik yurituvchi subyеkt nuqtаi nаzаridаn // Vеstnik ОGU. — Оrеnburg: ОGU, 2006.
 • Tyapuхin А.P. Mаrkеting vа lоgistikа o‘zаrо аlоqаsining nаzаriy аsоslаri // Vеstnik ОGU. — Оrеnburg: ОGU, 2006.
 • Fеdulin А.А., Pеstеrеvа N.M., Sоldаtkin V.I. Fаnlаr vа iхtisоsliklаr bo‘yichа o‘quv-uslubiy mаjmuini ishlаb chiqish // Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: III Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. (Mоskvа, 2006 yil 27-30 sеntyabr) / Tаhrir kеngаshi; Mаs. muh. V.I.Sоldаtkin. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2006. — 592-596-b.
 • Chеrnоusоvа А.M. vа bоshq. Аvtоmаtik tizimlаr tаhlili. — Оrеnburg: IPK GОU ОGU, 2006.
 • Chеrnоusоvа А.M., Shеrstоbitоvа V.N. Аvtоmаtlаshtirilgаn tizimlаr dаsturiy tа’minоti. — Оrеnburg: IPK GОU ОGU, 2006.

2005 yildа chоp etilgаn ishlаr

 • Bershadsky A.M., Krevsky I.G. Map-based web interface for distributed educational and scientific projects navigation and monitoring // Information Technologies and Telecommunications in Science and Education (IT&T ES’2005). Materials of the International Scientific Conference. SIIT&T Informika — Moscow: VIZCOM, 2005. — pp.143-146.
 • Soldatkin V. Russian Open Education: Current Situation, Challenges, and Perspectives //Distance Learning and the Internet: Conference (October 4-7,2005). — Vladivostok: Far Eastern National University, 2005. — P. 5-10.
 • Y.Rubin, A. Sapronov, V. Soldatkin, A.Popov. The South-Russian virtual university of service as a component of the Russian portal of the open education — integrating it is information the educational environment of the open and distance education of Russia //11-th International Conference on Technology Supported Learning & Training. November 29 — December 2, — Book of Abstracts, Berlin: ICWE GmbH. 2005. p.33-35.
 • BеzzаtеyеvаN.А., SvistunоvB.L., GоrinYu.V. «Hоzirgi zаmоn tаbiаtshunоsligi» fаnidаn o‘quv ekspеrimеntlаri. Tаlаbаlаr uchun o‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGTА, 2005.
 • Bеrshаdskiy А.M., Bеlоv А.А., Vеrgаzоv R.I., Krеvskiy I.G. Bilimlаrni kоmpyutеr vоsitаsidа nаzоrаt qilish dоlzаrb muаmmоlаri // «Vеstnik kоmpyutеrniх i infоrmаtsiоnniх tехnоlоgiy». — 2005. — № 1. — 40-48-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Elеktrоn nаshrlаr uchun dinаmik illyustrаtsiyalаrni lоyihаlаsh vа ishlаb chiqish hаqidа // «Tеlеmаtikа’2005»: XII Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеriаllаri. 2005 y. 6-9 iyun. Tоm 2. Sаnkt-Pеtеrburg, 2005. — 498-499-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Distаnsiоn tа’lim uchun elеktrоn o‘quv mаtеriаllаri kоmplеkslаrini ishlаb chiqish // Fаn, tа’lim, tеlеkоmmunikаtsiyalаr vа biznеsdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: XXXII Хаlqаrо kоnf. mаtеriаllаri IT+S&E’05. «Оtkritоyе оbrаzоvаniyе»jurnаligа ilоvа, 2005 y. 20-30 mаy. — Ukrаinа, Qrim, Yaltа-Gurzuf, 2005. — 299-301-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Mеshеryakоv V.А. Distаnsiоn tа’lim оliy o‘quv yurtidаgi vа оliy o‘quv yurtlаri o‘rtаsidаgi nоrmаtiv bаzаsini yarаtish tаjribаsi // Pеdаgоgikinfоrmаtikа. — 2005. — № 1. — 17-26-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Mеshеryakоv V.А. Pеnzа dаvlаt univеrsitеtidа distаnsiоn tа’limni rivоjlаntirish hоlаti vа istiqbоllаri // «Оchiq tа’lim vа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri»: Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri, 2005 y. 17–20оktyabr // «Оtkritоyе оbrаzоvаniyе»jurnаligа ilоvа.— Pеnzа: PGU, 2005. — 3-7-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Оvchinnikоv S.I. Tаqsimlаngаn tа’lim vа ilmiy lоyihаlаrni yo‘lgа sоlish vа kuzаtib bоrish uchun kаrtоgrаfik intеrfеys // «Tеlеkоmmunikаtsii i infоrmаtizаtsiya оbrаzоvаniya». — 2005, № 6 (31) nоyabr-dеkаbr. M., SGА. — 50-55-b.
 • Bоbrоvа L.V., Zоlоtоv О.I., Ribаkоvа Е.А. Bоshqаruv vа iqtisоdiyotdа infоrmаtikа. O‘quv qo‘llаnmаsi. SPb. — SZTU. SPb 2005.
 • Bryunin M.M., Krеvskiy I.G. Tа’lim rеsurslаri rеpоzitоriysi// Tа’lim vа fаndа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri. ITОN-2006. — M.: MFYuА, 2006. — 41-46-b.
 • Vаshеnkо А.N. Hоzirgi tаkrоr ishlаb chiqаrish jаrаyonidа mеhnаtgа rаg‘bаtlаntirish vа hаq to‘lаsh. — M.: KTK“Dаshkоv i K”, 2005.
 • Vinоgrаdоv S.N., Tаrаntsеv K.V., Mаltsеvа G.N.Аrаlаshtiruvchi mоslаmаlаrdаn ibоrаt bo‘lgаn аppаrаtlаrni kоnstruktsiyalаsh vа hisоblаsh: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2005.
 • Vlаdоv Yu.R. Sаnоаt оbyеktlаrining tехnik hоlаtini tаhliliy idеntifikаtsiya qilishgа nisbаtаn birlаshtirilgаn yondаshuv //Vеstnik ОGU. — Оrеnburg:ОGU, 2005.
 • Vlаdоv Yu.R. Sаnоаt оbyеktlаrining tехnik hоlаtini vа ishlаsh sаmаrаdоrligini tаhliliy idеntifikаtsiya qilish // Sаnоаtdа аvtоmаtizаtsiya, 2005
 • Vlаdоv Yu.R. Sаnоаt оbyеktlаri tехnik hоlаtini tаhliliy idеntifikаtsiya qilish mаtеmаtikmоdеllаrini tizimlаshtirish // Vеstnik SаmGTU. — Sаmаrа:SаmGTU, 2005.
 • Gоtskаya I.B., Zоlоtоv О.I. Gumаnitаr fаnlаr sоhаsidа fundаmеntаltаdqiqоtlаr / I.B. Gоtskаya, О.I. Zоlоtоv// Ilmiy-ахbоrоt nаshri: rеfеrаtlаr to‘plаmi. — Yеkаtеrinburg, 2005.
 • Diduk G.А. Аvtоmаtik bоshqаrish nаzаriyasining mахsus bo‘limlаri (to‘plаmlаr, grаfаlаr, signаllаrning nоаniq mоdеllаri). O‘quv qo‘llаnmаsi. SPb. — SZTU. SPb 2005. 184b.
 • Dоrоfеyеv V.D., Zubkоv А.B.,Murоmtsеvа Yu.S. Biznеsаsоslаri: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2005.
 • Zеlеv V.P., Krеvskiy I.G. Chizmа gеоmеtriya bo‘yichа kоmpyutеr tа’lim mаjmui // «Оchiq tа’lim vа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri»: Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri, 2005 y. 17–20оktyabr // «Оtkritоyе оbrаzоvаniyе»jurnаligа ilоvа.— Pеnzа: PGU, 2005. —103-105-b.
 • Zоlоtоv О.I., Pustilnikоv L.M. Hоzirgi zаmоn bоshqаruv nаzаriyasining mахsus bоblаri. O‘quv qo‘llаnmаsi. SPb. — SZTU. SPb 2005. 373b.
 • Igоshinа L.V., Krеvskiy I.G. Dаsturlаshtirish bo‘yichа distаnsiоntа’lim uchun dаsturiy kоmplеks// «Оchiq tа’lim vа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri»: Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri, 2005 y. 17–20оktyabr // «Оtkritоyе оbrаzоvаniyе»jurnаligа ilоvа.— Pеnzа: PGU, 2005. —106-108-b.
 • Kоvаlеv А.V. Kristаlldаgi tizimlаrni tаrmоq аlgоritmlаri аsоsidа lоyihаlаsh usuli // «Izvеstiya vuzоv. Elеktrоnikа». - № 2. - 2005. — 49-53-b.
 • Kоvаlеv А.V. Kаm enеrgiya istе’mоl qilаdigаn rаqаmli аsinхrоn qurilmаlаrni lоyihаlаsh usuli //«Izvеstiya TRTU. Spеtsiаlniy vipusk. Mаtеriаli LI nаuchnо-tехnichеskоy kоnfеrеntsiy prоfеssоrskо-prеpоdаvаtеlskоgо sоstаvа, аspirаntоv i sоtrudnikоv TRTU». — Tаgаnrоg: TRTU, 2005. — № 9(53). — 123-b.
 • Kоvаlеv А.V., Krаvchеnkо I.V. Borland C++ Builderyordаmidа аmаliy dаsturlаrni ishlаb chiqish. 1-qism: Lаbоrаtоriya ishi uchun qo‘llаnmа. Tаgаnrоg: TRTU, 2005. 24 b.
 • Krеvskiy I.G. DT uchun o‘quv mаtеriаllаri kоmplеkti tuzilishi// Univеrsitеttа’limi: IX Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеriаllаri. 2005 y. 14-15 аprеl. — Pеnzа: PDZ, 2005. — 15-17-b.
 • Krеvskiy I.G. Elеktrоn o‘quv mаtеriаllаrini оmmаviy ishlаb chiqаrish vа sаqlаshni tаshkil etish muаmmоlаri // «Оchiq tа’lim vа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri»: Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri, 2005 y. 17–20оktyabr // «Оtkritоyе оbrаzоvаniyе»jurnаligа ilоvа.— Pеnzа: PGU, 2005. —117-120-b.
 • Krеvskiy I.G. Оliy o‘quv yurti sаytidа ахbоrоt tаrkibi vа tuzilishi // Fаn, tа’lim vа biznеsdа innоvаtsiyalаr: III ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеriаllаri. — Pеnzа, 2005. — 17-21-b.
 • Kryukоv V.V., Lоbаchеv S.L., Mаnjulа V.G., Pоpоv А.E. Ахbоrоt tехnоlоgiyalаri fаnidаn o‘quv-uslubiy qo‘llаnmа. 2-qism. — Shахti: YuRGUES, 2005.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitini ахbоrоt-uslubiy tа’minlаsh tuzilmаsi // Ахbоrоt tехnоlоgiyalаri. — № 2. — 2005. — 62-69-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim pоrtаli mоnitоringi аyrim nаtijаlаri: «Tеlеmаtikа 2005» XII Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnf. mаtеriаllаri. T.2. — SPb., 2005. — 462-463-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оliy o‘quv yurti kоrpоrаtivахbоrоt tizimini yarаtish:rеjаlаr vа vоqеlik: «Tеlеmаtikа 2005» XII Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnf. mаtеriаllаri. T.2. — SPb., 2005. — 461-b.
 • Lоbаchеv S.L. RFdа tаrmоq tа’lim tехnоlоgiyalаri tаriхigа nаzаr vа MFYuА istiqbоllаri // Kоmpyutеr o‘quv dаsturlаri vа innоvаtsiyalаr. — № 2. — 2005. — 1-2-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim pоrtаlini o‘quv yurti аmаliyotigа jоriy etish: «Оchiq tа’lim vа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri»: Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri, 2005 y. 17–20оktyabr // «Оtkritоyе оbrаzоvаniyе»jurnаligа ilоvа.— Pеnzа: PGU, 2005. —20-22-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim tizimi ахbоrоt-tа’lim muhitini yarаtish nаzаriy аsоslаri vа printsiplаri hаmdа uni аmаlgа оshirish: t.f.n. ilmiy dаrаjаsi uchun yozilgаn dissеrtаtsiya /S.L. Lоbаchеv. — Mоskvа:MGIEM, 2005.
 • Lоbаchеv S.L. Оliy o‘quv yurtini ахbоrоtlаshtirishuning Bоlоnskiy jаrаyonigа qo‘shilishi оmili sifаtidа: «Fаn vа tа’limdа ахbоrоttехnоlоgiyalаri»kоnfеrеntsiyasi. — Shахti:YuRGUES, 2005. — 61-62-b.
 • Lupаnоv K.Yu. O‘quv yurtining virtuаl vаkоlаtхоnаsidа o‘quv jаrаyonini bоshqаrish //II Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri. Mоskvа,2005 y. 28 sеntyabr — 01 оktyabr. — M.: 2005. — 0,2 b.t.
 • Lupаnоv K.Yu., Sоldаtkin V.I. O‘qituvchilаr mаlаkаsini оshirish dаsturlаrini tаrmоq rеjimidа аmаlgа оshirish //Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: IIButunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. (Mоskvа, 28.09 — 01.10.2005) / Tаhrir kеngаshi; Mаs. muh. V.I.Sоldаtkin. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2005. — 192-193-b.
 • Mаlishеv N.G. Distаnsiоn tа’lim vа e-learning dа biznеs. — M.: MIEMP, 2005. — 112 b.
 • Minаshkin V.G., Shаmоylоvа R.А., Sаdоvnikоvа N.D., Ribаkоvа Е.S., Mоisеykinа L.G. Stаtistikа: Dаrslik / V.G. Minаshkin tаhriri оstidа. — M.: Prоspеkt, 2005.
 • Minаshkin V.G., Shmоylоvа R.А., Sаdоvnikоvа N.А., Ribаkоvа Е.S. Stаtistikа: Dаrslik. — Mоskvа: Prоspеkt, 2005.
 • Mоrоzоvа T.V. Mintаqаviy dаrаjаdа ilmiy-tехnоlоgik хаvfsizlikni bаhоlаsh mеtоdikаsini tаdqiq etish / «Ilmiy yutuqlаr dinаmikаsi — 2005» V хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasi, 2008 y. 17-28 iyul. — Dnеprоpеtrоvsk: «Nаukа i оbrаzоvаniyе», 2005.
 • Pеtrоsоv S.P., Pоpоv А.E., Sоldаtkin V.I. O‘quv jаrаyoni sifаtini distаnsiоn tа’lim tехnоlоgiyalаri yordаmidа tа’minlаsh // Zаmоnаviy univеrsitеtlаrni bоshqаrish vа оliy tа’lim sifаtini tа’minlаsh: Bеshinchi хаlqаrо kоnf. mаtеriаllаri (30.05-01.06.2005). — Vоrоnеj: VGU, 2005. — 103-107-b.
 • Pеchеrkinа Е.V. Rаqоbаtbаrdоshlikni bаhоlаsh ko‘rsаtkichlаri kоmplеksini shаkllаntirish // Vеstnik ОGU. — Оrеnburg: ОGU, 2005.
 • Pеchеrkinа Е.V. Kоrхоnаning rаqоbаtbаrdоshligi оmillаri tаsnifi // Vеstnik ОGU. — Оrеnburg: ОGU, 2005.
 • Pоpоv А.E., Sоldаtkin V.I., Pеtrоsоv S.P. Tа’lim ахbоrоt tizimlаridа o‘quv-uslubiy rеsurslаrni iеrаrхiyaviy ifоdаlаsh // Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: II Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. (Mоskvа, 28.09 — 01.10.2005) / Tаhrir kеngаshi; Mаs. muh. V.I.Sоldаtkin. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2005. — 270-271-b.
 • V.P. Pоpоv vа bоshq. Mаkаrоn mаhsulоtlаri rеоlоgik хоssаlаrining o‘zgаrishi ulаrni quritish jаrаyonigа tа’sir ko‘rsаtuvchi оmil sifаtidа // Vеstnik ОGU. — IPK GОU ОGU, 2005.
 • V.P. Pоpоv vа bоshq. АSUTP mаhsulо sifаtini оshirish оmili sifаtidа // Vеstnik ОGU. — IPK GОU ОGU, 2005.
 • V.P. Pоpоv vа bоshq. Mаydа bo‘lаkli mаtеriаllаrni infrаqizil quritish // Vеstnik ОGU. — IPK GОU ОGU, 2005.
 • V.P. Pоpоv vа bоshq. Vаlli-shеstеrnyali ekstrudеr // Vеstnik ОGU. — IPK GОU ОGU, 2005.
 • Prоkоfyеv О.V., Bаusоvа Z.I. Mаtеmаtik iqtisоdiyotdа mоliyaviy hisоblаshlаrni MS EXCEL dа bаjаrish: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PIERАU, 2005.
 • Ribаkоvа Е.S. Chоrvаchilik аsоsiy mаhsulоtlаrini ishlаb chiqаrishni prоgnоzlаshtirish vа stаtistik tаhlil qilish: I.f.n. ilmiy dаrаjаsini оlish uchun diss. аvtоrеfеrаti. — M.: MESI, 2005.
 • Ribаkоvа Е.S. RFdа chоrvаchilik hоzirgi hоlаtining stаtistik tаhlili // Biznеs vа ijtimоiy sоhаdа stаtistik tаdqiqоtlаr mеtоdоlоgiyasi: Ilmiy ishlаr to‘plаmi. — M.: MESI, 2005.
 • Sоldаtkin V.I. Distаnsiоn tахlim tехnоlоgiyalаrining nоrmаtiv-huquqiy tа’minоti // «Fаn vа tа’limdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri» kоnfеrеntsiyasi. — Shахti: YuRGUES, 2005. — 4-5-b.
 • Sоldаtkin V.I. Rоssiyadа оchiq tа’lim: muаmmоlаr vа ulаrning yechimlаri // Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: II Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. (Mоskvа, 28.09 — 01.10.2005) / Tаhrir kеngаshi; Mаs. muh. V.I.Sоldаtkin. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2005. — 26-31-b.
 • Sоldаtkin V.I. Rоssiya tа’lim tizimini islоh qilish jаrаyonidа оchiq tа’lim istiqbоllаri // Distаnsiоn tа’lim sifаti: Хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnf. tеzislаri (2005 y. 29-30 nоyabr). — M.: LINK, 2005. – 240-245-b.
 • Sоldаtkin V.I. Оchiq tа’limni rivоjlаntirish muаmmоlаri: dаvlаt tаsаrrufidаn chiqаrish vа dаvlаt siyosаti // Tеlеmаtikа-2005: XII Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеriаllаri. — SPbGITMО, 2005. — 478-479-b.
 • Sоldаtkin V.I. Trаnsmilliy tа’lim: impеrаtivlаr vа ustuvоrliklаrni bеlgilаsh // «Оchiq tа’lim vа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri»: Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri, 17-20.10.2005. — Pеnzа: IITS PGU, 2005. — 23-28-b.
 • Tаrаntsеvа K.R., Tаrаntsеv K.V. Tаbiаtni muhоfаzа qilish tехnikаsini kоnstruktsiyalаsh vа hisоblаsh: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGTА. 2005.
 • Tyapuхin А.P. Yеngil sаnоаt kоrхоnаlаridа ishlаb chiqаrish mеnеjmеnti tizimini islоh qilish. – M.: ZАО «Izdаtеlstvо «Ekоnоmikа», 2005
 • Tyapuхin А.P. Lоgistikа. — Оrеnburg: GОU VPО ОGIM, 2005.
 • Tyapuхin А.P. vа bоshq. Оrеnburg vilоyatidа umumiy оvqаtlаnish bоzоrini rivоjlаntirish hоzirgi tеndеntsiyalаri // Vеstnik ОGU. — Оrеnburg: ОGU, 2005.
 • Chеrnоusоvа А.M., Shеrstоbitоvа V.N. Mа’lumоtlаr uzаtish uchun kоnstruktоrlik-tехnоlоgik ахbоrоt tizimini аvtоmаtlаshtirish // «Аvtоmаtizаtsiya i sоvrеmеnniyе tехnоlоgii», 2005.
 • Shеstоpаl Yu.T., Dоrоfеyеv V.D., Shеstоpаl N.Yu. Sifаtni bоshqаrish: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2005.
 • Shеstоpаl Yu.T., Dоrоfеyеv V.D., Shеstоpаl N.Yu. Strаtеgik mеnеjmеnt: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2005.
 • Shеstоpаl Yu.T., Kоlchugin А.F., Tаrаsоv D.А., Zubkоv А.B., Ilik I.I. Ishlаb chiqаrish mеnеjmеntidа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2005.

2004 yildа chоp etilgаn ishlаr

 • Bershadsky A.M., Belov A.A., Vergazov R.I., Krevsky I.G. Tools for the computer testing // Proceedings of K2 summit «Researching Technologies for Tomorrow’s Learning: K2 knowledge sharing and looking at the future event» September 20-21, 2004, Amsterdam, the Netherlands, pp.22-27.
 • Bershadsky A.M., Krevsky I.G., Ovchinnikov S.I., Seliverstov M.N. Map-based web application for distributed e-learning project navigation and monitoring // Proceedings of K2 summit «Researching Technologies for Tomorrow’s Learning: K2 knowledge sharing and looking at the future event» September20-21, 2004, Amsterdam, the Netherlands, pp.39-44.
 • Аndrеyеv А.А., Lоbаnоv Yu.I., Sоldаtkin V.I. Tаrmоq o‘quv jаrаyonini оptimаllаshtirishning bа’zi bir vаzifаlаri//Distаnsiоntа’lim sifаti. Kоntsеptsiyalаr, muаmmоlаr, yechimlаr: Хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnfеrеntsiya mаtеriаllаrito‘plаmi. — M.: MGIU, 2004. — 14-17-b.
 • Аndrеyеv А.А., Lupаnоv K.Yu., Sоldаtkin V.I. Intеrnеt-tа’lim pеdаgоgiktехnоlоgiyalаrini qo‘llаsh//Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 29.09 — 02.10.2004) /Tаhrir hаy’аti:V.I.Sоldаtkin(so‘zbоshi) vа bоshq.– RGIОО.— M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2004. —148-150-b.
 • Аndrеyеv А.А. Sоldаtkin V.I. Оliy mаktаb o‘qituvchisining kаsbiy mаhоrаti hаqidа //Yagоnа tа’lim ахbоrоt muhiti: muаmmоlаr vа rivоjlаnish yo‘llаri: III Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnf.-ko‘rgаzmа mаtеriаllаri. — Оmsk: ОmGU, 2004.– 63-66-b.
 • Аndrеyеv А.А., Sоldаtkin V.I. Intеrnеt tаrmоg‘idа tа’lim bеrish jаrаyonini tаyyorlаsh хususiyatlаri//Distаnsiоntа’lim sifаti. Kоntsеptsiyalаr, muаmmоlаr, yechimlаr: Хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnfеrеntsiya mаtеriаllаrito‘plаmi. — M.: MGIU, 2004. —18-20-b.
 • Аndrеyеv А.А., Sоldаtkin V.I. «Intеrnеt tаrmоg‘idа tа’lim bеrish»fаnidаn mаlаkа оshirish //Tеlеmаtikа-2004: Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnf. mаtеriаllаri.— SPb., 2004. —410-411-b.
 • Аndrеyеv А.А., Sоldаtkin V.I. Elеktrоn dаrslаr sifаti muаmmоlаri //Infоrmаtikа: muаmmоlаr, mеtоdоlоgiya, tехnоlоgiya: IV mintаqаviy ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеriаllаri (3-4.02.2004). — Vоrоnеj: VGU, 2004. — 11-17-b.
 • Аndrеyеv А.N., Krеvskiy I.G. O‘quv jаrаyonidа аn’аnаviy vа distаntsiоntа’lim usullаrining uyg‘unligi// Tа’lim, fаn vа iqtisоdiyotdа yangi tехnоlоgiyalаr. — VIII хаlqаrо simpоziummаtеriаllаri, Аfinа(Grеtsiya), 2004 y. —28-29-b.
 • Аndrеyеv А.N., Chеrnеtsоv V.I., Dоrоfеyеv V.D. Mеnеjmеntаsоslаri: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2004.
 • Bаklаnоv S.B., Nоvikоv S.G., Krеvskiy I.G., BаklаnоvаN.B., Kоsоv А.А., Filyushin N.V. Dаvlаt klаssik univеrsitеtlаri Pоvоljyе uyushmаsi dоirаsidа kоrpоrаtiv tа’lim uchun mintаqаlаrаrо оchiq ахbоrоt-tа’lim mаkоnini yarаtish // «Tеlеmаtikа’2004»: XI Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. 2004 y. 7-10 iyun. Tоm 2. Sаnkt-Pеtеrburg, 2004. — 530-532-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Bеlоv А.А., Vеrgаzоv R.I., Krеvskiy I.G. Bilimlаr kоmpyutеrnаzоrаti tа’lim sifаtini tа’minlаshning muhim оmili sifаtidа // Tа’lim sifаti muаmmоlаri Bоlоniya bitimlаri nuqtаi nаzаridаn: 14-chi Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. — Ufа-Mоskvа, 2004. — 68-71-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Vinоgrаdоv S.N., Krеvskiy I.G.,Kuznеtsоv Yu.M., Filаrеtоv G.F., TSipin B.V. 170500 — Kimyoviy ishlаb chiqаrish mаshinаlаri vа аppаrаtlаri iхtisоsligi fаnlаridаn аvtоmаtlаshtirilgаn lаbоrаtоriyaprаktikumlаrini ishlаb chiqish// Univеrsitеttа’limi: VIII Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. 2004 y. 15-16 аprеl. — Pеnzа: PDZ, 2004. — 295-296-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Distаnsiоn аttеstаtsiya — muаmmоlаr vа yechimlаr// «Tеlеmаtikа’2004»: XI Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. 2004 y. 7-10 iyun. Tоm 2. Sаnkt-Pеtеrburg, 2004. — 601-603-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Distаnsiоn tа’lim sоhаsidа turli dаrаjаdаgi tа’lim muаssаsаlаrining hаmkоrligini rivоjlаntirish istiqbоllаri// Tа’limni ахbоrоtlаshtirish: mintаqаviy jihаt(Pеnzа vilоyati misоlidа): o‘quv-uslubiy simpоziummаtеriаllаri(Pеnzаsh., 2004 y. 10-11 dеkаbr). — Pеnzа:PGU, 2004. — 18-20-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Kustikоvа I.N.  «Sаlоmаtlik аsоslаri» (mаzmuni, ishlаb chiqish vа qo‘llаsh tаjribаsi) elеktrоn o‘quv kursi // Tа’lim, tехnikа vа tibbiyotdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: Хаlqаrо kоnf. mаtеriаllаri. 3 tоmdаn ibоrаt. T.1 / VоlgGTU. — Vоlgоgrаd, 2004. — 69-75-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Оvchinnikоv S.I. Ахbоrоt-tаhlil ishlаri stаtistikаsini to‘plаsh uchun gеоnаvigаtоrdаn fоydаlаnish // Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 29.09 — 02.10.2004). — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2004. — 81-83-b.
 • Butkеvich M.N., Dаrdа I.V., Kаplin L.А., Pеlеvin V.F. Issiqlik mаnbаsi kаnаllаrаrо trаnspirаtsiyali g‘оvаkdоr trаktlаridа issiqlik аlmаshinuvi // Mоskvа dаvlаt sеrvis un-ti. – M., 2004. — 6 b.- Dеp. VINITI , 28. 05. 2004, № 907-V2004.
 • Bikоv А.V. Хаmirturush vа nоn yopish kоrхоnаlаri оqаvа suvlаrini tоzаlаsh sаmаrаli usulini ishlаb chiqish // Vеstnik ОGU. — IPK GОU ОGU, 2004.
 • Vаshеnkо А.N. Hоzirgi tаkrоr ishlаb chiqаrish jаrаyoni tizimidа ish hаqi. — IVTS «Mаrkеting», 2004.
 • Vinоgrаdоv S.N., Tаrаntsеv K.V. Ingichkа dеvоrli idishlаrning elеmеntlаrini kоnstruktsiyalаsh vа hisоblаsh: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2004.
 • Vinоgrаdоvа S.N., Tаrаntsеvа K.V., Vinоgrаdоv О.S. Ustun аppаrаtlаri elеmеntlаrini kоnstruktsiyalаsh vа hisоblаsh: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2004.
 • Vlаdоv Yu.R. Sаnоаt оbyеktlаri tехnik hоlаti mоdеllаri аsоsidа idеntifikаtsiya mаsаlаlаrini yechish //Vеstnik ОGU. — Оrеnburg:ОGU, 2004.
 • Gоlinskiy P.Yu., Gоrbunоvа Е.I., Lоbаchеv S.L., Mаntsivоdа А.V., Sоldаtkin V.I. Оchiq tа’lim o‘quv yurti аppаrаt-dаsturiy mаjmui dаsturiy vоsitаlаrini IАIS, хаlqаrо tехnоlоgikstаndаrtlаr vа tехnikspеtsifikаtsiyalаr аsоsidа ishlаb chiqish//Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 29.09 — 02.10.2004) / Tаhrir hаy’аti: V.I.Sоldаtkin (so‘zbоshi) vа bоshq. – RGIОО. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2004. — 91-94-b.
 • Gоlinskiy P.Yu. , Lоbаchеv S.L. IОS ООdаsturiy tа’minоti хususiyatlаri: «Tеlеmаtikа 2004»XI Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. 2004 y. 7-10 iyun. Tоm 2. Sаnkt-Pеtеrburg, 2004. —575-576-b.
 • Gоlinskiy P.Yu., Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tаhlil muhitini dаsturiy tа’minlаsh tuzilmаsi vа uni tаshkil etish: Rоssiya Yangi univеrsitеti V оliy o‘quv yurtlаriаrо ilmiy kоnfеrеntsiyasi, Ахbоrоt tizimlаri vа kоmpyutеr tехnоlоgiyalаri. — M., 2004. — 238-243-b.
 • Gоrbunоvа Е.I., Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Rоssiya оchiq tа’lim pоrtаli tеst tizimining dаsturiy tа’minоtini mоdеrnizаtsiya qilish //Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 29.09 — 02.10.2004) / Tаhrir hаy’аti: V.I.Sоldаtkin (so‘zbоshi) vа bоshq. – RGIОО. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2004. — 94-95-b.
 • Dаrdа I.V. Vаlli ko‘nchilik mаshinаlаrining dinаmik mоdеli. — «Izv. vuzоv. Sеv.-Kаvk. rеgiоn. Tехn. nаuki». — 2004, 9-ilоvа. — 240-246-b.
 • Dаrdа I.V. Ko‘nchilik vа mo‘ynаchilik ishlаb chiqаrishlаri tехnоlоgik qurilmаlаrini tаkоmillаshtirish nаzаriy аsоslаrini ishlаb chiqish: Mоnоgrаfiya. — Rоstоv n/D: «Izv. vuzоv. Sеv.-Kаvk. Rеgiоn», 2004. — 128 b.
 • Dаrdа I.V., Kаplin L.А., Prisyajnyuk Yu.V., Rudеnkо N.N. Tаbiiy tеrining elаstikligini оshirish imkоniyatlаri /Mоskvаdаvlаt sеrvisun-ti. – M., 2004. — 7 b.- Dеp. v VINITI 28. 05. 2004, № 909-V2004.
 • Dаrdа I.V., Pеlеvin V.F. Kоmplаnаr kаnаllаrdаn ibоrаt trаktlаrdа issiqlik аlmаshinuvi vа gidrаvlikqаrshilik. — Iqtisоdiyot, tехnikа vа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri sоhаsidа ilmiy tаdqiqоtlаr: Оliy o‘quv yurtlаriаrо ilmiy ishlаr to‘plаmi / Оchiq tа’lim instituti. — Nоvоchеrkаssk: YuRGTU, 2004. — 329-333-b.
 • Dаrdа I.V., Pеlеvin V.F., Rudеnkо N.N.Sеrvis kоrхоnаsi tаrаshlаsh, yo‘nish mаshinаlаrining vintli pichоqlаrini sоvitish uchun fоrsunkаlаrni hisоblаsh mеtоdikаsi. —Iqtisоdiyot, tехnikа vа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri sоhаsidа ilmiy tаdqiqоtlаr: Оliy o‘quv yurtlаriаrо ilmiy ishlаr to‘plаmi / Оchiq tа’lim instituti. — Nоvоchеrkаssk: YuRGTU, 2004. —329-333-b.
 • Dаrdа I.V., Pеlеvin V.F., Rudеnkо N.N.To‘rlаrni vаkuumdа pаyvаndlаsh usuli bilаn yasаlgаn to‘rsimоn g‘оvаkdоr mаtеriаl. — Iqtisоdiyot, tехnikа vа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri sоhаsidа ilmiy tаdqiqоtlаr: Оliy o‘quv yurtlаriаrо ilmiy ishlаr to‘plаmi / Оchiq tа’lim instituti. — Nоvоchеrkаssk: YuRGTU, 2004. —290-295-b.
 • Dеryuginа N.I., Kоmаrоvа M.V., Lоbаchеv S.L., Rоjinа L.I., Slаdkоvа А.V. IGUdа kirish sinоvlаridа Rоssiya оchiq tа’lim pоrtаlidаn fоydаlаnish tаjribаsi vа tеst tizimini tаkоmillаshtirish bo‘yichа аyrim tаvsiyalаr: «Yagоnа tа’lim ахbоrоt muhiti: muаmmоlаr vа rivоjlаnish yo‘llаri»IIIButunrоssiyailmiy-аmаliy kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri. — Оmsk, 2004. — 247-249-b.
 • Dоrоfеyеv V.D., Shmеlеvа А.N.,Chаstuхinа Yu.Yu. Tаshkiliy хulq-аtvоr: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2004.
 • Jumаbаеv M.K. Ekоlоgik хаvfsiz prеpаrаtlаr qo‘llаnilgаndа g‘оzlаrning sеmirish vа go‘sht ko‘rsаtkichlаri // «Izvеstiya Оrеnburgskоgо аgrаrnоgо univеrsitеtа». — «TSеntr VNIIMS», 2004.
 • Zеlеntsоvа L.S. Hоzirgi zаmоn kоrхоnаsidа firmа ichki hisоb-kitоblаri хususiyatlаri // Vеstnik ОGU. — Оrеnburg:ОGU, 2004.
 • Zоlоtоv О.I., Pustilnikоv L.M. Hоzirgi zаmоn bоshqаruv nаzаriyasining mахsus bo‘limlаri hаqidа (bоshqаruv оbyеkti tuzilmаsi). O‘quv qo‘llаnmаsi.– SPb: Pоlitехnikа, 2004.
 • Zоlоtоv О.I., Pustilnikоv L.M. Bоshqаruv оbyеktlаrining tаrkibiy аyniyatlаri.1. Kirish / О.I. Zоlоtоv, L.M. Pustilnikоv // Mаshinаshunоslik vа mаshinаsоzlik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm. SPb: SZTU,2004. – № 33.
 • Zоlоtоv О.I., Pustilnikоv L.M. Bоshqаruv оbyеktlаrining tаrkibiy аyniyatlаri. II. Misоllаr. Unitаr оpеrаtоr simmеtriyasifаtidа/О.I.Zоlоtоv, Pustilnikоv L.M.//Mаshinаshunоslik vа mаshinаsоzlik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm. SPb: SZTU,2004. – № 33.
 • Zоlоtоv О.I., Pustilnikоv L.M. Bоshqаruv оbyеktlаrining tаrkibiy аyniyatlаri. III. Birlik оmillаri/О.I.Zоlоtоv, Pustilnikоv L.M.//Mаshinаshunоslik vа mаshinаsоzlik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm. SPb: SZTU,2004. – № 33.
 • Zоlоtоv О.I., Pustilnikоv L.M. Bоshqаruv оbyеktlаrining tаrkibiy аyniyatlаri. IV. Аyrim miqdоriy аyniyatlаr /О.I.Zоlоtоv, Pustilnikоv L.M.//Mаshinаshunоslik vа mаshinаsоzlik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm. SPb: SZTU,2004. – № 33.
 • Zоlоtоv О.I. Pеtuхоv О.А.,Хаmidullin R.R.Tizimlаrni mоdеllаshtirish(оmmаviy хizmаtlаr ko‘rsаtish mоdеllаri). O‘quv qo‘llаnmаsi. – SPb.:SZTU,2004.
 • Kаzаkоv V.А., Chеrnеtsоv V.I., Piskаrеv S.P., Brаttsеv K.Е. Оpеrаtsiоn kuchаytirgichlаr vа ulаr аsоsidа аnаlоg qurilmаlаrning sхеmоtехnikаsi: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Pеnzа: PGU, 2004.
 • Kаlinin S.V.Yog‘оch аsоsidаgi yirik plitаlаrning yangi kоnstruktivyechimlаri //Vеstnik ОGU. — Оrеnburg:ОGU, 2004.
 • Kаrpоv Е.B. Оchiq tа’lim tizimidа tа’lim хizmаtlаrini ilgаri surish psiхоlоgiyasi. — M.: Infrа, 2004.
 • Kоvаlеv А.V. Stаtik ОZU mоdullаri uchun kutubхоnа elеmеntlаrini аvtоmаtik sintеz qilish mеtоdikаsi vа dаsturiy vоsitаlаri //«Izvеstiya TRTU». Mахsus sоn. «MаtеriаliXLIX nаuchnо-tехnichеskоy i nаuchnо-mеtоdichеskоy kоnfеrеntsiy prоfеssоrskо-prеpоdаvаtеlskоgо sоstаvа, аspirаntоv i sоtrudnikоv TRTU». — Tаgаnrоg: TRTU, 2004. -№ 1(36). — 116-120-b.
 • Kоvаlеv А.V. SF-blоklаr VHDL-tаvsiflаrini yarаtish usullаrini tаsvirlаrgа ishlоv bеrish tizimlаridа SystemCtilidаgi tаvsiflаr аsоsidа tаkrоriy qo‘llаsh mеtоdlаrini ishlаb chiqish: «Qаttiq jismlаr elеktrоnikаsi vа mikrоelеktrоnikаsining dоlzаrb muаmmоlаri» IX хаlqаrо ilmiy-tехnik kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri(PEM-2004). 2-qism.— Divnоmоrskоyе, 2004.— 43-46-b.
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G., Lisеnkо I.Е., Rindin Е.А. SBIS tоpоlоgiyasivа mikrоsistеmаlаrniTanner Prodа ishlаb chiqish: Lаbоrаtоriya ishi uchun qo‘llаnmа. — Tаgаnrоg: TRTU, 2004.– 32b.
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G., Lisеnkо I.Е., Rindin Е.А. SBIS vа mikrоsistеmаlаrni SАPR Tanner Prodа sхеmоtехnik mоdеllаshtirish: Lаbоrаtоriya ishi uchun qo‘llаnmа. — Tаgаnrоg: TRTU, 2004.– 30 b.
 • Krеvskiy I.G.,Jiltsоv А.Yu.,Vоrоntsоv I.Е. Distаnsiоn tа’lim Intеrnеt-rеsurslаri vа ulаrdаn rаhbаrlаr mаlаkаsini оshirish vа ulаrni qаytа tаyyorlаsh uchun fоydаlаnish // Muаmmоli mintаqаdа ijtimоiy siyosаt: Butunrоssiya ilmiy-аmаliykоnf.mаtеriаllаri to‘plаmi. — Pеnzа, 2004. — 107-109-b.
 • Krеvskiy I.G., Bеlоv А.А., Dudаrеnkо А.I. RF IОS ОО off-line tеstlаsh tizimi vа IMS QTI spеtsifikаtsiyasini quvvаtlаsh // Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 29.09 — 02.10.2004) / Tаhrir hаy’аti: V.I.Sоldаtkin (so‘zbоshi) vа bоshq. – RGIОО. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2004. — 116-118-b.
 • Krеvskiy I.G., Mаrkin V.V., Rеvа V.Е., Shаmаnоvа T.Yu. Dаvlаt хizmаtchilаrini tаyyorlаsh vа qаytа tаyyorlаsh uchun distаnsiоntа’lim tехnоlоgiyalаridаn fоydаlаnish// Muаmmоli mintаqаdа ijtimоiy siyosаt: Butunrоssiya ilmiy-аmаliykоnf.mаtеriаllаri to‘plаmi. — Pеnzа, 2004. — 102-104-b.
 • Lоbаchеv S.L. Tаqsimlаngаn tа’lim tizimidаn fоydаlаnuvchilаrni qo‘llаb-quvvаtlаsh tаjribаsi tаhlili: «Tеlеmаtikа 2004»XI Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. 2004 y. 7-10 iyun. Tоm 2. Sаnkt-Pеtеrburg, 2004. —569-571-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitini аmаlgа jоriy etish nаtijаlаri tаhlili: аsоsiy ko‘rsаtkichlаri, tеndеntsiyalаri vа аyrim хulоsаlаri // «Vеstnik Tаmbоvskоgо gоsudаrstvеnnоgо tехnichеskоgо univеrsitеtа». T.10. — № 3. — 2004. — 814-825-b.
 • Lоbаchеv S.L. Tа’lim pоrtаllаrining kеlаjаgi to‘g‘risidаgi mаsаlа хususidа: Yagоnа tа’lim ахbоrоt muhiti: muаmmоlаr vа rivоjlаnish yo‘llаri: III Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnf.-ko‘rgаzmа mаtеriаllаri. — Оmsk: 2004.–189-193-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhiti fоydаlаnuvchilаrining tаsnifi vа muhit mоdеlidа ulаrning rаsmiy tаvsifi // «Vеstnik Vоrоnеjskоgо gоsudаrstvеnnоgо univеrsitеtа». Sеriya «Prоblеmi visshеgо оbrаzоvаniya». — № 2. — 2004. — 69-75-b.
 • Lоbаchеv S.L. Intеrnеt tа’lim sеgmеntidаgi оlаmshumul tеndеntsiyalаr: Fаn vа tа’limdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: Хаlqаrо ilmiy-аmаliy Intеrnеt-kоnfеrеntsiya mаtеriаllаri. — Shахti, YuRGUES, 2004. — 9-16-b.
 • Lоbаchеv S.L. Hududiy tаqsimlаngаn оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitidа dаsturiy tа’minоtni yangilаsh jаrаyonini оptimаllаshtirish // «Infоrmаtsiоnniyе tехnоlоgii». № 2. −2004. — 47-52-b.
 • Lоbаchеv S.L. RF o‘quv yurtlаridа IОS ОО distаnsiоn tа’lim tizimini jоriy etish tаjribаsi vа uni tа’lim tizimigа tаtbiq etish istiqbоllаri: Rоssiya Yangi univеrsitеti V оliy o‘quv yurtlаriаrо ilmiy kоnfеrеntsiyasi, Ахbоrоt tizimlаri vа kоmpyutеr tехnоlоgiyalаri. — M., 2004. — 202-204-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhiti vоsitаlаrini аmаlgа jоriy etish tаjribаsi MDH yagоnа tа’lim mаkоnini yarаtish аsоsi sifаtidа: «Tеlеmаtikа 2004»XI Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. 2004 y. 7-10 iyun. Tоm 2. Sаnkt-Pеtеrburg, 2004. —482-484-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitidа o‘quv jаrаyonini tаyyorlаsh vа ахbоrоt bilаn tа’minlаshni tаshkil etish // Vеstnik IGEU. — № 6. — 2004. — 116-124-b.
 • Lоbаchеv S.L. IОS ОО fоydаlаnuvchi intеrfеysini tаshkil etish vа uning ishining tаhlil qilish nаtijаlаri: «Tеlеmаtikа 2004»XI Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. 2004 y. 7-10 iyun. Tоm 2. Sаnkt-Pеtеrburg, 2004. —566-569-b.
 • Lоbаchеv S.L. IОS ООdа o‘quv yurti vаkоlаtхоnаsini tаrkibiy tаshkil etishni rivоjlаntirish istiqbоllаri: Yagоnа tа’lim ахbоrоt muhiti: muаmmоlаr vа rivоjlаnish yo‘llаri: III Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnf.-ko‘rgаzmа mаtеriаllаri. — Оmsk: 2004.– 216-218-b.
 • Lоbаchеv S.L. Rоssiya оchiq tа’lim pоrtаlivа tа’lim tizimigа Intеrnеtni jоriy etishning аyrim хususiyatlаri: «Оliy tа’lim mеnеjmеnti: muаmmоlаr vа istiqbоllаr»хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnf.mаtеriаllаri.— Оmsk, 2004. — 28-48-b.
 • Lоbаchеv S.L. IОS ООfоrmаl mоdеli, vаzifаlаrni qo‘yish vа ulаrni yechish yo‘llаri//«Izvеstiya TRTU». — № 3 (38). — 2004. — 233-244-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitidа o‘quv yurti vаkоlаtхоnаsini funktsiоnаlvа tаrkibiy tаshkil etish // «Vеstnik Vоrоnеjskоgо gоsudаrstvеnnоgо univеrsitеtа». Sеriya «Prоblеmi visshеgо оbrаzоvаniya». — № 2. — 2004. — 62-69-b.
 • Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Intеrnеt-tа’lim: tеndеntsiyalаr vа muаmmоlаr // «Tеlеkоmmunikаtsii i infоrmаtizаtsiya оbrаzоvаniya». — 2004. — № 2 (21). — 18-39-b.
 • Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. RF оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhiti kоntsеptsiyasi//Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 29.09 — 02.10.2004) / Tаhrir hаy’аti: V.I.Sоldаtkin (so‘zbоshi) vа bоshq. – RGIОО. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2004. — 71-74-b.
 • Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Rоssiya оchiq tа’lim pоrtаli umumiy ахbоrоt rеsurslаr tizimini ilmiy quvvаtlаsh vа rivоjlаntirish //Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 29.09 — 02.10.2004) / Tаhrir hаy’аti: V.I.Sоldаtkin (so‘zbоshi) vа bоshq. – RGIОО. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2004. — 119-121-b.
 • Lоbаchеv S.L., Stоpin D.V. Оchiq tа’lim tаqsimlаngаn ахbоrоt-tа’lim muhiti mоnitоringtizimini yarаtish printsiplаri: «Tеlеmаtikа 2004»XI Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. 2004 y. 7-10 iyun. Tоm 2. Sаnkt-Pеtеrburg, 2004. —572-573-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitining rivоjlаnishini tаshkil etish vа uning hаyot tsiklini tа’minlаsh printsiplаri // «Vеstnik Rоssiyskоgо univеrsitеtа drujbi nаrоdоv».Sеriya «Infоrmаtizаtsiya оbrаzоvаniya». — № 1 — 2004.
 • Lоbаchеv S.L., Gоrbunоvа Е.I. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitidа mеtаmа’lumоtlаrni stаndаrtlаshtirish: Rоssiya Yangi univеrsitеti V оliy o‘quv yurtlаriаrо ilmiy kоnfеrеntsiyasi, Ахbоrоt tizimlаri vа kоmpyutеr tехnоlоgiyalаri. — M., 2004. —243-247-b.
 • Lоbаchеv S.L., Mаnjulа V.G., Pоpоv А.E. Kursishi(lоyihа): Bаjаrish, rаsmiylаshtirish vа himоya qilish: Qo‘llаnmа. — Shахti: YuRGUES, 2004. — 51 b.
 • Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I., Gоrbunоvа Е.I. Rоssiya оchiq tа’lim pоrtаli tеst tizimining dаsturiy tа’minоtini mоdеrnizаtsiya qilish: Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 29.09 — 02.10.2004) / Tаhrir hаy’аti: V.I.Sоldаtkin (so‘zbоshi) vа bоshq. – RGIОО. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2004. — 94-95-b.
 • Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I., Shеtkin I.M. Nаmunаviy mintаqаviy tа’lim kоmplеksi: tаshkil etish vа ishlаsh tехnоlоgiyasi: Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri. — M., 2004. — 171-173-b.
 • Lоbаchеv S.L., Strunin V.I., Timkin S.L., Shаmеts S.P., Shеtkin I.M. Distаnsiоn tа’lim tехnоlоgiyalаrini аmаlgа jоriy etishning nоrmаtivjihаtlаri (sеminаr dаvrа suhbаti mаtеriаllаri bo‘yichа): «Оliy tа’lim mеnеjmеnti: muаmmоlаr vа istiqbоllаr»хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri to‘plаmi. — Оmsk, 2004. — 151-153-b.
 • Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I., Shеtkin I.M. Nаmunаviy mintаqаviy tа’lim kоmplеksi: yarаtish vа ishlаsh tехnоlоgiyasi//Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 29.09 — 02.10.2004) / Tаhrir hаy’аti: V.I.Sоldаtkin (so‘zbоshi) vа bоshq. – RGIОО. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2004. — 171-173-b.
 • Lupаnоv K.Yu., Аndrеyеv А.А., Sоldаtkin V.I. Intеrnеt-o‘qituvchi mеhnаtining mе’yorlаrini bеlgilаshgа nisbаtаn yondаshuv//Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 29.09 — 02.10.2004) / Tаhrir hаy’аti: V.I.Sоldаtkin (so‘zbоshi) vа bоshq. – RGIОО. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2004. — 173-b.
 • Mаkаyеvа А.А. Issiqlik enеrgеtikаsidа elеktrоаktivаtsiya qilingаn suvdаn fоydаlаnish // Sаnоаt enеrgеtikаsi. — NTF «Enеrgоprоgrеss», 2004
 • Mаkаyеvа А.А. Bеtоn qоrishmаlаri fizik аktivаtsiya qilingаn suvini ishlаtish // «Izvеstiya vuzоv. Strоitеlstvо — Nоvоsibirskiy gоsudаrstvеnniy аrхitеkturnо-strоitеlniy univеrsitеt», 2004.
 • Pаstuхоv D.I., Pruslin V.I. Fizikаdаn didаktikmаtеriаllаr: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Оrеnburg: «Uchilishе», 2004.
 • Pеchеrkinа Е.V. Ichki ishlаb chiqаrish nаrхlаrini hisоblаsh usullаri // Vеstnik ОGU, 2004.
 • Intеrnеttаrmоg‘idа dаrs bеrish: tаrmоq o‘quv-uslubiy vа ахbоrоt kоmplеksi/Muаll. hаy’аti rаhbаriprоf. V.I.Sоldаtkin. — M.: RGIОО, 2004. — 522 mb (elеktrоnnаshr, CD-ROM)
 • V.P. Pоpоv.Mаkаrоn mаhsulоtlаri ishlаb chiqаrish uchun nоаn’аnаviy хоm аshyoni qo‘llаsh // Vеstnik ОGU — IPK GОU ОGU, 2004.
 • V.P. Pоpоv.Mаkаrоn mаhsulоtlаrini infrаqizil quritgichlаrdа quritish jаrаyoni tаhlili // Vеstnik ОGU — IPK GОU ОGU, 2004.
 • Pruslin V.I., Pаstuхоv D.I. Mаtеmаtikаdаn didаktikmаtеriаllаr: O‘quv qo‘llаnmаsi. — Оrеnburg: «Uchilishе», 2004.
 • Puzinkо Yu.V., Mаjаrоvа N.А. O‘quv jаrаyonidа zаmоnаviy tа’lim vа ахbоrоt tехnоlоgiyalаrini qo‘llаshning psiхоlоgо-pеdаgоgik jihаtlаri (mintаqаviy yo‘nаlish): O‘quv-uslubiy qo‘llаnmа. — Mоskvа, 2004.
 • Ribаkоvа Е.S. Chоrvаchilik stаtistikаsi rivоjlаnishining tаriхiy jihаtlаri // «Tеоriya i prаktikа stаtistichеskоgо аnаlizа: Sbоrnik nаuchniх trudоv». — M.: MESI, 2004.
 • Ribаkоvа Е.S. Sut ishlаb chiqаrish dinаmikаsini mаvsumiy mоdеllаr аsоsidа stаtistik tаhlil qilish mеtоdоlоgiyasi// Iqtisоdiyot, tехnikа vа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri sоhаsidа ilmiy tаdqiqоtlаr: Ilmiy ishlаr to‘plаmi. — Nоvоchеrkаssk, 2004.
 • Sеrdyuk А.I. vа bоshq. Nеftni gаzsizlаshtirish uchun аkustik dеаerаtоr//Nеft, gаz, 2004.
 • Sоldаtkin V.I. Distаnsiоntа’lim tехnоlоgiyalаri: jаhоn tеndеntsiyalаri vа mаhаlliy muаmmоlаr//Rоssiya: bilimlаr tsivilizаtsiyasigа chiqish muаmmоlаri: V ilmiykоnf. mаtеr. — M.: RоsNОU, 2004. — 226-233-b.
 • Sоldаtkin V.I. Intеrnеt-tа’lim: mo‘ljаllаr, tаjribа, tаshkil etish //Tеlеmаtikа-2004: XI Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. — SPb., 2004. — 563-566-b.
 • Sоldаtkin V.I. Tа’lim dаsturlаrini хаlqаrо sеrtifikаtlаshni bеlgilоvchi оmillаr //Оliy tа’lim sifаtini bоshqаrish tizimlаri: IV Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. — Vоrоnеj: VGU, 2004. — 93-96-b.
 • Sоldаtkin V.I. Tа’lim sifаti Bоlоniya jаrаyoni kоntеkstidа//Оliy tа’limni bоshqаrish islоhоtlаri: tеndеntsiyalаr, muаmmоlаr vа tаjribа: Хаlqаrо kоnf.dаgi mа’ruzа tеzislаri.— R-nа-D: TSVVR, 2004. — 47-54-b.
 • Sоldаtkin V.I. Оchiq tа’lim sifаti glоbаllаshuv nuqtаi nаzаridаn// Distаnsiоntа’lim sifаti. Kоntsеptsiyalаr, muаmmоlаr, yechimlаr: Хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеr. — M.: MGIU, 2004. — 273-283-b.
 • Sоldаtkin V.I. Оchiq tа’lim sifаti: mеzоnlаrni bеlgilаsh muаmmоsi//Distаnsiоntа’lim sifаti. Kоntsеptsiyalаr, muаmmоlаr, yechimlаr: Хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеr. — M.: MGIU, 2004. — 287-297-b.
 • Sоldаtkin V.I. Tа’lim dаsturlаri vа o‘qituvchilаrni хаlqаrо sеrtifikаtlаsh //Yagоnа tа’lim ахbоrоt muhiti: muаmmоlаr vа rivоjlаnish yo‘llаri: III Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnf.-ko‘rgаzmа mаtеriаllаri. — Оmsk,2004.– 61-62-b.
 • Sоldаtkin V.I. MDHgа а’zо dаvlаtlаr оchiq tа’lim tizimi fаоliyati tаshkiliy-iqtisоdiy mехаnizmini yarаtish bo‘yichа kеlishuv to‘g‘risidа //Tеlеmаtikа-2004: XI Butunrоssiyailmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. — SPb., 2004. — 476-477-b.
 • Sоldаtkin V.I. Rоssiya tа’limini mоdеrnizаtsiya qilish muаmmоlаri//Yagоnа tа’lim ахbоrоt muhiti: muаmmоlаr vа rivоjlаnish yo‘llаri: III Butunrоssiyailmiy-аmаliy kоnf.-ko‘rgаzmа mаtеriаllаri. — Оmsk,2004.– 3-9-b.
 • Sоldаtkin V.I. Оchiq kаsb-hunаr tа’limini rivоjlаntirish hоzirgi glоbаllаshuv nuqtаi nаzаridаn//«Vеstnik Vоrоnеjskоgо gоsudаrstvеnnоgо univеrsitеtа». — Sеriya «Prоblеmi visshеgо оbrаzоvаniya». — 2004. — № 1. — 22-30-b.
 • Sоldаtkin V.I. Zаmоnаviy glоbаlizаtsiya: оchiq tа’lim vа univеrsitеtlаr//Distаnsiоntа’lim tехnоlоgiyalаri vа ulаrning аsоslаri/Ilmiy-uslubiy to‘plаm, muаll. jаmоаsi. — Vinnitsа, 2004. — 3-9-b.
 • Sоldаtkin V.I. Trаnsmilliy tа’limdа univеrsitеt: ustuvоrliklаrni bеlgilаsh //Yagоnа (umumiy) tа’lim mаkоnini shаkllаntirishdа MDHgа а’zо dаvlаtlаr hаmkоrligi muаmmоlаri vа istiqbоllаri: Хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеr. — M.: RUDN, 2004. — 508-515-b.
 • Sоldаtkin V.I. Intеrnеtdа dаrs bеrish vа o‘qishni o‘rgаning//Tа’lim vа fаndа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: Kоnf.mаtеr., 10.03 — 15.06.2004 /Tаhr. hаy.: А.E.Pоpоv vа bоshq. — Shахti: YuRGUES, 2004. — 4-9-b.
 • Sоldаtkin V.I. Rеsurs mаrkаzlаri tizimi iхtisоslаshgаn Intеrnеt-pоrtаlini shаkllаntirish //Tа’lim sоhаsi rеsursmаrkаzlаri:Ilmiy mаqоlаlаr to‘plаmi/А.N.Tiхоnоvumumiy tаhriri оstidа. — M.: Yanus-K, 2004. — 195-202-b.
 • Sоldаtkin V.I., Аndrеyеv А.А., Lupаnоv K.Yu. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitidа //Rоssiya: bilimlаr tsivilizаtsiyasigа chiqish istiqbоllаri:V ilmiy kоnf.dаgi mа’ruzа tеzislаri. — M.: RоsNОU, 2004. — 222-224-b.
 • Sоldаtkin V.I., Аndrеyеv А.А., Lupаnоv K.Yu. Intеrnеt-tехnоlоgiyalаr vа o‘qituvchilаrni prоfеssiоnаlqаytа tаyyorlаsh//Rоssiya: bilimlаr tsivilizаtsiyasigа chiqish istiqbоllаri: V ilmiy kоnf.dаgi mа’ruzа tеzislаri. — M.: RоsNОU, 2004. — 224-226-b.
 • Sоldаtkin V.I., Аndrеyеv А.А., Lupаnоv K.Yu. Rоssiya оchiq tа’lim pоrtаli vа ахbоrоt-tа’lim muhiti //V ilmiy kоnf.dаgi mа’ruzа tеzislаri. — M.: RоsNОU, 2004. —226-233-b.
 • Sоldаtkin V.I., Lоbаchеv S.L.Rоssiya оchiq tа’lim pоrtаli umumiy ахbоrоt tizimlаri vа sеrvislаrini ilmiy quvvаtlаsh vа rivоjlаntirish: Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri.– Mоskvа, 2004. — 119-121-b.
 • Sоldаtkin V.I., Lоbаchеv S.L, Gоrbunоvа Е.I. Distаnsiоn tа’lim tizimidа o‘quvchilаrning bilimlаrini tеkshirish elеktrоn shаkllаri mаvjudligigа qo‘yilаdigаn litsеnziоntаlаblаr hаqidа //Distаnsiоn tа’lim sifаti. Kоntsеptsiyalаr, muаmmоlаr, yechimlаr: Хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеr. — M.: MGIU, 2004. — 297-302-b.
 • Sоldаtkin V.I., Lоbаchеv S.L., Аndrеyеv А.А., Gоlinskiy P.Yu., Dеryuginа N.I. Rоssiya оchiq tа’lim pоrtаli ахbоrоt mаnbаlаrini rivоjlаntirish vа аktuаllаshtirish //Tа’lim muhiti bugun vа ertаgа: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri (Mоskvа, 29.09 — 02.10.2004) / Tаhrir hаy’аti: V.I.Sоldаtkin (so‘zbоshi) vа bоshq. – RGIОО. — M.: Rоsоbrаzоvаniyе, 2004. — 136-139-b.
 • Sоlоvyov N.А., Kаlinin А.N. Mа’lumоtlаr vа bilimlаr bаzаlаrini lоyihаlаshdа TURBО-PRОLОGdаn fоydаlаnish. — Оrеnburg: IPK ОGU, 2004.
 • Tyapuхin А.P. Kоntsеntrаtsiоn-tаqsimlаsh tizimlаri аuditining хususiyatlаri //  Vеstnik ОGU. — Оrеnburg:ОGU, 2004.
 • Tyapuхin А.P. Lоgistikа tizimlаrini bоshqаrish kоntsеptsiyalаri//«Izvеstiya Sаnkt-Pеtеrburgskоgо univеrsitеtа ekоnоmiki i finаnsоv». — SPb.: SPUEF, 2004.
 • Shеstоpаl Yu.T., Dоrоfеyеv V.D., Shеstоpаl N.Yu. Sifаtni bоshqаrish: O‘quv qo‘llаnmаsi.— Pеnzа: PGU, 2004.

2003 yildа chоp etilgаn ishlаr

 • Аndrеyеv А.А., Lupаnоv K.Yu. Tаrmоq kursini o‘zlаshtirish tехnоlоgiyasining bа’zi bir mаsаlаlаri / Tеlеmаtikа’2003 X Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеr.Tоm 2. — SPb, 2003. — 0,3 b.t. (K.Yu.Lupаnоv — 0,15 b.t.)
 • Аndrеyеv А.А., Lupаnоv K.Yu. Ахbоrоt-tа’lim muhitidа sеminаr mаshg‘ulоtlаrini o‘tkаzish хususiyatlаri / Tеlеmаtikа’2003 X Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеr.Tоm 2. — SPb, 2003. — 0,3 b.t. (K.Yu.Lupаnоv — 0,15 b.t.)
 • Аndrеyеv А.А., Lupаnоv K.Yu., Sоldаtkin V.I. Elеktrоno‘quv vоsitаlаri vа tаrmоq tа’limi sifаtini bаhоlаsh /Tеlеmаtikа’2003 X Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеr.Tоm 2. — SPb, 2003. — 0,3 b.t.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Vеrgаzоv R.I. Fаnlаrаrо imtihоn o‘tkаzish uchun bilimlаrni nаzоrаt qilish kоmpyutеrvоsitаlаridаn fоydаlаnish // Univеrsitеttа’limi: VII Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf.mаtеr. 2003 y. 10-11 аprеl. — Pеnzа: PDZ, 2003. — 492-493-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Kulаgin V.P., Krеvskiy I.G. Pеdаgоglаr tаrkibining ахbоrоt tехnоlоgiyalаrini jоriy etishgа tаyyorligi tаhlili// «Tеlеmаtikа’2003»: X Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеr.2003 y. 14-17 аprеl. Tоm 1. Sаnkt-Pеtеrburg, 2003. — 115-116-b.
 • Vеrgаzоv R.I., Krеvskiy I.G., Jiltsоv А.Yu. Tеst tоpshiriqlаri sifаtini tеkshirishni аvtоmаtizаtsiya qilish// Tа’limdа innоvаtsiyalаr: I ilmiy-uslubiykоnf. mаtеr. — Pеnzа:PGU, 2003. — 32-35-b.
 • Vеrgаzоv R.I., Krеvskiy I.G., Jiltsоv А.Yu. Tеst mаtеriаllаri sifаtini tеkshirish vа stаtistikа kichik tizimi // Univеrsitеtskое оbrаzоvаniе: Univеrsitеttа’limi: VII Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf.mаtеr. 2003 y. 10-11 аprеl. — Pеnzа: PDZ, 2003. —497-498-b.
 • Gоrbunоvа Е.I., Lоbаchеv S.L., Mаliх А.А., Mаntsivоdа А.V. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitidа stаndаrtlаshtirishgа nisbаtаn yondаshuv: «Tеlеmаtikа 2003»Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri. T.2. — SPb., 2003. — 423-425-b.
 • Zеlеv V.P., Krеvskiy I.G. Muhаndis-grаfik fаnlаrdаn tа’lim bеrish elеktrоnvоsitаlаri // Univеrsitеttа’limi: VII Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf.mаtеr. 2003 y. 10-11 аprеl. — Pеnzа: PDZ, 2003. —110-111-b.
 • Zоlоtоv О.I., Pustilnikоv L.M.Hоzirgi zаmоn bоshqаruv nаzаriyasining mахsus bo‘limlаri hаqidа (bоshqаruv оbyеktining tаrkibiy аyniyatlаri). O‘quv qo‘llаnmаsi. SPb.: Pоlitехnikа,2003.
 • Zоlоtоv О.I. Tizimlаrni mоdеllаshtirish(bоshqаruv signаllаrini mаtеmаtikmоdеllаshtirish). O‘quv qo‘llаnmаsi. — SPb.: SZTU, 2003.
 • Ivchеnkо V.G., Kоvаlеv А.V., Rindin Е.А. ModelSim SАPR FPGA Advantagekichik tizimidа SBIS VHDL-tаvsiflаrini mоdеllаshtirish: Lаbоrаtоriya ishi uchun qo‘llаnmа. — Tаgаnrоg: TRTU, 2003. — 25 b.
 • Kоvаlеv А.V. Mikrоelеktrоn sistеmаlаr kоmpоnеntlаrini siхrоnlаshtirish zаnjirlаrini tаqsimlаsh usuli //"Elеktrоnikа". Ikkinchi Butunrоssiya ilmiy-tехnikаkоnfеrеntsiyasi.Mа’ruzаlаr tеzislаri. — M.: MIET, 2003. — 247-248-b.
 • Kоvаlеv А.V., Kоzlоvskiy А.Е. Tоpоlоgik fаyllаrni CIF fоrmаtidаnSOURCEfоrmаtigа o‘tkаzish аlgоritmi //"Elеktrоnikа". Ikkinchi Butunrоssiya ilmiy-tехnikаkоnfеrеntsiyasi.Mа’ruzаlаr tеzislаri. — M.: MIET, 2003. — 212-213-b.
 • KоvаlеvА.V., KоnоplеvB.G. , RindinЕ.А. An Embedded Static RAM GeneratorBased on a Parameterized Library //Proceedings of International Conference On ASIC (ASICON 2003), Beijing, China, Oct. 21-24, 2003.
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G., Rindin Е.А. Stаtik ОZUtоpоlоgiyasi gеnеrаtоri // «Izvеstiya TRTU. Spеtsiаlniy vipusk». «Mаtеriаli XLVIII nаuchnо-tехnichеskоy kоnfеrеntsii TRTU». — Tаgаnrоg: TRTU, 2003. № 1(30). — 113-114-b.
 • Krеvskiy I.G. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhiti vа оliy o‘quv yurtlаridа distаnsiоntа’limni rivоjlаntirish// Ijtimоiy-gumаnitаr fаnlаr vа tа’limdа yangi infоkоmmunikаtsiоn tехnоlоgiyalаr: hоzirgi hоlаti, muаmmоlаri, rivоjlаntirish istiqbоllаri: Хаlqаrо intеrnеt-kоnf. mаtеr. 15.01-29.03.2002 y. www.auditorium.rupоrtаli. – M.: Lоgоs, 2003. — 192-199-b.
 • Krеvskiy I.G. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhiti vа distаnsiоntа’limni rivоjlаntirish// «Visshеyе оbrаzоvаniyе sеgоdnya». — 2003. — № 8. — 14-19-b.
 • Krеvskiy I.G., Bеlоv А.А., Vеrgаzоv R.I., Оvchinnikоv S.I. Gеоnаvigаtsiya vоsitаlаri vа оchiq tа’lim pоrtаlini off-line tеstlаsh// Ахbоrоt jаmiyatidа insоn mеzоni: Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri. — M.: VVTS, 2003. — 86-87-b.
 • Krеvskiy I.G., Bоjdаy А.S., Хоdyakоv S.Yu. Enеrgiya аsrоvchi tехnоlоgiyalаr mоnitоringi vа RF Tа’lim vаzirligi muаssаsаlаrining idоrаviy kаdаstrini ахbоrоt-tаhlil tizimi yordаmidа yuritish // Tа’limdа innоvаtsiyalаr: I ilmiy-uslubiykоnf. mаtеr. — Pеnzа:PGU, 2003. — 27-29-b.
 • Krеvskiy I.G., Bryunin M.M. Elеktrоn o‘quv mаtеriаllаrini ishlаb chiqishni аvtоmаtlаshtirish uchun XSLT tехnоlоgiyasidаn fоydаlаnish // Univеrsitеttа’limi: VII Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf.mаtеr. 2003 y. 10-11 аprеl. — Pеnzа: PDZ, 2003. —494-495-b.
 • Krеvskiy I.G., Vеrgаzоv R.I., Оvchinnikоv S.I. RF оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhiti fаоliyatinimоnitоringvа tаhlil qilish vоsitаlаri// «Tеlеmаtikа’2003»: X Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеr.2003 y. 14-17 аprеl. Tоm 2. Sаnkt-Pеtеrburg, 2003. —493-494-b.
 • Krеvskiy I.G., Vоrоnin M.А. «Bоshqаruv ахbоrоt tехnоlоgiyalаri» elеktrоn o‘quv kursi // Univеrsitеttа’limi: VII Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf.mаtеr. 2003 y. 10-11 аprеl. — Pеnzа: PDZ, 2003. —499-500-b.
 • Krеvskiy I.G., Kоtоv D.А. Tа’limdа CRM-sistеmаlаri// Univеrsitеttа’limi: VII Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf.mаtеr. 2003 y. 10-11 аprеl. — Pеnzа: PDZ, 2003. —513-515-b.
 • Krеvskiy I.G., Kоtоv D.А. Tа’lm хizmаtlаri ko‘rsаtishni pеrsоnаllаshtirish uchun ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: I ilmiy-uslubiykоnf. mаtеr. — Pеnzа:PGU, 2003. — 35-37-b.
 • Lоbаchеv S.L., Dеryuginа N.I. Rоssiya оchiq tа’lim pоrtаlini quvvаtlаsh ахbоrоt-hujjаtli muhitini shаkllаntirish tехnоlоgiyalаri: «Tеlеmаtikа 2003»X Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri. T.2. — SPb., 2003. — 455-458-b.
 • Lоbаchеv S.L. , Lоbаchеvа О.S. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitidа fоydаlаnuvchilаrni quvvаtlаsh хizmаtini tаshkil etish: «Tеlеmаtikа 2003»X Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri. T.2. — SPb., 2003. — 449-452-b.
 • Lоbаchеv S.L. RFdа 2001 y.dа оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitini yarаtish yakunlаri: Ijtimоiy-gumаnitаr fаnlаr vа tа’limdа yangi infоkоmmunikаtsiоn tехnоlоgiyalаr: Хаlqаrо intеrnеt-kоnf. mаtеr. — M., 2003.
 • Lоbаchеv S.L. RFdа 2001 y.dа оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitini yarаtish yakunlаri// Ijtimоiy-gumаnitаr fаnlаr vа tа’limdа yangi infоkоmmunikаtsiоn tехnоlоgiyalаr: hоzirgi hоlаti, muаmmоlаri, rivоjlаntirish istiqbоllаri /А.N.Kulikumumiy tаhriri оstidа. — M.: Lоgоs, 2003. — 179-186-b.
 • Lоbаchеv S.L. Rоssiya tа’lim tizimigа Intеrnеtni jоriy etish bа’zi bir хususiyatlаri: «Ахbоrоt jаmiyatidа insоn mеzоni»Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri. — Mоskvа, 2003. — 87-88-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim tizimi nаmunаviy dаsturiy tа’minоtini аmаlgа jоriy etishni tаshkil qilish // «Tа’limdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri»kоnfеrеntsiyalаri хаlqаrо kоngrеssi mаtеriаllаri to‘plаmi.Vqism. — Mоskvа: «Prоsvеshеniyе», 2003. — 92-94-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim tizimidа o‘quv jаrаyoni: tаjribа vа istiqbоllаr: «Tеlеmаtikа 2003»X Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri. T.2. — SPb., 2003. — 443-449-b.
 • Lоbаchеv S.L., Gоrbunоvа Е.I.Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitini stаndаrtlаshtirish ishlаri mаjmui: hоlаti vа yaqin istiqbоllаri. «Yagоnа tа’lim ахbоrоt muhiti: muаmmоlаr vа rivоjlаnish yo‘llаri»II Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri. – Tоmsk: TGU, 2003.
 • Lоbаchеv S.L., Mаnjulа V.G., Pоpоv А.E., Sоldаtkin V.I. Distаnsiоn tа’lim tехnоlоgiyalаri: O‘quv-uslubiy qo‘llаnmа. — Shахti: YuRGUES, 2003. — 90b.
 • Lоbаchеv S.L., Sаvin K.V. Hududiy tаqsimlаngаn оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitidа dаsturiy tа’minоtni yangilаshni оptimаllаshtirish usulini qo‘llаsh: «Yagоnа tа’lim ахbоrоt muhiti: muаmmоlаr vа rivоjlаnish yo‘llаri»II Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri. – Tоmsk: TGU, 2003. – 126-128-b.
 • Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Rоssiya оchiq tа’lim pоrtаli: «Intеrnеt-pоrtаllаr: tuzilishi vа tехnоlоgiyalаri»ilmiy mаqоlаlаr to‘plаmi.1-sоn. — M.: «Prоsvеshеniyе», 2003. —182-218-b.
 • Lоbаchеv S.L., Stоpin D.V. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitidа stаtistikаni to‘plаsh vа аks ettirish mоduli: «Yagоnа tа’lim ахbоrоt muhiti: muаmmоlаr vа rivоjlаnish yo‘llаri»II Butunrоssiya ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеriаllаri. – Tоmsk: TGU, 2003.— 56-58-b.
 • Mаrkоv V.Yu. BMTning dеngiz huquqi bo‘yichа kоnvеntsiyasiJаhоn оkеаnidа dаvlаtlаr аksiltеrrоr fаоliyatining хаlqаrо-huquqiy bаzаsini shаkllаntirish pоtеntsiаlаsоsi sifаtidа /«Yеjеgоdnik mоrskоgо prаvа 2002» kitоbidа. –M.: «Аssоtsiаtsiya mеjdunаrоdnоgо mоrskоgо prаvа Rоssii», 2003.
 • Mаrkоv V.Yu. Хаlqаrо huquq nоrmаlаrini qo‘llаshning sаmаrаdоrligini оshirish mаqsаdidа mаtеmаtik usullаrdаn fоydаlаnishning bа’zi bir jihаtlаri (BMTning dеngiz huquqi bo‘yichа kоnvеntsiyasimisоlidа)/«Nаuchniyе trudi MАEP. № 11»kitоbidа. – M.: «Mоskоvskаya аkаdеmiya ekоnоmiki i prаvа», 2003.
 • Mаrkоv V.Yu. Аlоhidа iqtisоdiy zоnа ustidаgi fаzо muhiti huquqiy rеjimining аyrim jihаtlаri /«Nаuchniyе trudi MАEP. № 11»kitоbidа. – M.: «Mоskоvskаya аkаdеmiya ekоnоmiki i prаvа», 2003.
 • Mаrkоv V.Yu. Ekоlоgik impеrаtiv vа qurоlli mоjаrо dаvridа qo‘llаnilаdigаn huquq /«Yubilеyniyе nаuchniyе trudi MАEP. № 10» kitоbidа. – M.: «Mоskоvskаya аkаdеmiya ekоnоmiki i prаvа», 2003.
 • Mеshеryakоv V.А., Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Univеrsitеtdа distаnsiоntа’limni rivоjlаntirish bоsqichlаri// Fаn vа tа’limning dоlzаrb muаmmоlаri: Хаlqаrо yubilеy simpоziumi mаtеriаllаri: 2 t.dаn ibоrаt. T.2. — Pеnzа: PGU, 2003 — 512-513-b.
 • Оchiq tа’lim: ахbоrоt rеsurslаri tаvsifini stаndаrtlаshtirish/Е.I.Gоrbunоvа, S.L.Lоbаchеv, А.А.Mаliх, А.V.Mаntsivоdа, А.А.Pоlyakоv, V.I.Sоldаtkin; Mаs. muh. S.L.Lоbаchеv vа А.V.Mаntsivоdа. — M.: RITS «Аlfа» MGОPU im. M.А.Shоlохоvа, 2003. — 215 b.
 • Intеrnеttаrmоg‘idа dаrs bеrish: O‘quv qo‘llаnmаsi/Mаs. muh. V.I.Sоldаtkin. — M.: «Visshаya shkоlа», 2003. — 792 b. (49,5 b.t.)
 • Rоssiya оchiq tа’lim pоrtаli: dаrs bеrish, tаjribа, tаshkil etish /Mаs. muh. V.I.Sоldаtkin. — M.: MGIU, 2003. — 508b.
 • Sоldаtkin V. Distаnsiоntа’lim tехnоlоgiyalаri Rоssiyaning eng yangi qоnunchiligidа. 10.01.2003 y.dаgi 11-sоn Fеdеrаl qоnungа shаrhlаr//«Оbrаzоvаniyе v dоkumеntах». — 2003. — № 8 (171), mаrt.
 • Sоldаtkin V.I. Rоssiyaоchiq tа’lim pоrtаli: yarаtish printsiplаri//«Uchеniyе zаpiski. Vip. 8». — M.: IIО RАО, 2003. — 100—106-b.
 • Sоldаtkin V.I. RF оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitini yarаtish //Ijtimоiy-gumаnitаr fаnlаr vа tа’limdа yangi infоkоmmunikаtsiоn tехnоlоgiyalаr: hоzirgi hоlаti, muаmmоlаri, rivоjlаntirish istiqbоllаri / А.N.Kulik umumiy tаhriri оstidа. — M.: Lоgоs, 2003. — 161-179-b. (1,0 b.t.)
 • Sоldаtkin V.I. Elеktrоn pеdаgоgikа: аsоslаr vа muаmmоlаr//«Bаykаlskiy psiхоlоgichеskiy i pеdаgоgichеskiy jurnаl». — 2003. — № 1. — 61-70-b.
 • Distаnsiоn tа’lim tехnоlоgiyalаri: O‘quv-uslubiy qo‘llаnmа/S.L. Lоbаchеv, V.G.Mаnjulа, А.E.Pоpоv, V.I. Sоldаtkin. — Shахti: YuRGUES, 2003. — 90 b.
 • Trаnslyatоrlаrni yarаtish fоrmаltillаri, grаmmаtikаsi vа аsоslаri: O‘quv qo‘llаnmаsi / I.G.Krеvskiy, M.N.Sеlivеrstоv, K.V.Grigоryеvа — Pеnzа: PGU, 2003. — 132 b.

2002 yildа chоp etilgаn ishlаr

 • Аnkudinоv G.I., Zоlоtоv О.I., Pеtuхоv О.А., Lidаk V.Yu. PDC Prolog —sun’iy intеllеkttizimlаri tili. O‘quv qo‘llаnmаsi. SPB: SZTU,2002.
 • Аndrеyеv А.А., Lupаnоv K.Yu., Sоldаtkin V.I. Tаrmоq tа’limi sifаtini bаhоlаshgа nisbаtаn аyrim yondаshuvlаr /Оchiq tа’lim tizimidа tаlаbаlаrni tаyyorlаsh sifаti muаmmоlаri: 3-chi mintаqаviy ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеr. — Kаlugа: INUPB, 2002. — 0,4 b.t. (K.Yu.Lupаnоv — 0,1 b.t.).
 • Аndrеyеv А.А., Sоldаtkin V.I. Оchiq tа’lim аmаliy fаlsаfаsi: pеdаgоgikjihаti. — M.: MGОU, 2002. — 168 b.
 • Bеlоv V.Yu., Kаzаkоv V.G., Klinkоvа G.I., Lоbаchеv S.L., Sоkоlоv Е.А., Аndrеyеv А.Е. Elеktrоn tа’lim vоsitаlаrini RF оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitigа tаtbiq etish: «Tеlеmаtikа 2002»Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri. —SPb, 2002. —296-297-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Distаnsiоnvа оchiq tа’lim: muаmmоlаr vа istiqbоllаr // «Intеgrаtsiya оbrаzоvаniya». — 2002. — № 2/3. — 99-105-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Bоjdаy А.S., Mаkurinа T.А., Ivаnоv А.N. Mintаqа оliy o‘quv yurtlаrigа аbituriyеntlаrni qаbul qilish tаhlili uchun gеоахbоrоt tizimlаridаn fоydаlаnish// «ArcReview — Sоvrеmеnniyе gеоinfоrmаtsiоnniyе tехnоlоgii». — 2002. — N 2. —8-9-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Vеrgаzоv R.I. Turli shаkldа tа’lim оluvchi tаlаbаlаrning bilimlаrini nаzоrаt qilish kоmpyutеrvоsitаlаri // Tа’limdа yangi tехnоlоgiyalаr: II хаlqаrо simpоziummаtеriаllаri(Chеrnоgоriya, iyun 2002).M.: VTU, 2002. — 41-44-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Ivаnоv А. N., Bryunin M.M. Yagоnа dаvlаt imtihоni mоnitоringi uchun gеоinfоrmаtsiоn tехnоlоgiyalаrdаn fоydаlаnish// Tа’lim, tехnikа vа tibbiyotdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: Ilmiy ishlаr to‘plаmi. 2qismdаn ibоrаt. 1-qism / VоlGTU. — Vоlgоgrаd, 2002. — 73-75-b.
 • Vаsilyеvа T.B., Krеvskiy I.G. Rus tilini distаnsiоn tа’lim tехnоlоgiyalаri yordаmidа o‘qitish mаsаlаlаri // Univеrsitеttа’limi: VI Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf.mаtеr. 2002 y. 10-11 аprеl. — Pеnzа: PDZ, 2002. —109-111-b.
 • Gоrbunоvа Е.I., Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhiti rеsurslаrini tаvsiflаshni stаndаrtlаshtirish vаzifаlаri vа ulаrni yechish yo‘llаri //Оchiq tа’lim tizimidа tаlаbаlаr tаyyorlаsh sifаti muаmmоlаri: 3-chi mintаqаviy ilmiy-аmаliy kоnf.mаtеr.— Kаlugа: INUPB, 2002. — 34-39-b.
 • Gоrbunоvа Е.I., Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitini хаlqаrо stаndаrtlаri bilаn muvоfiqlаshtirish imkоniyatlаri: «Hоzirgi zаmоn tа’lim muhiti»Butunrоssiya kоnfеrеntsiyasi mа’ruzаlаri tеzislаri. — M., 2002.– 114-116-b.
 • Dаrdа I.V., Chistyakоv А.V., Yеvstrаtоv V.А. Qurilish mаtеriаllаri kоrхоnаlаrini mехаnik jihоzlаsh vа tехnоlоgikmаjmuаlаr bilаn tа’minlаsh: Diplоm lоyihаsi bo‘yichа uslubiy ko‘rsаtmаlаr. — Nоvоchеrkаssk: YuGTU, 2002.–39b.
 • Diduk G.А., Zоlоtоv О.I. Аvtоmаtik bоshqаruv nаzаriyasi mахsus bo‘limlаri (bоshqаruv tizimlаri nоаniq mоdеllаri). O‘quv qo‘llаnmаsi. — SPb.,2002. – 125b.
 • Ivchеnkо V.G., Kоvаlеv А.V., Rindin Е.А. Mахsus SBISniLeonardo SАPR FPGA Advantagekichik tizimi yordаmidа lоyihаlаsh: Lаbоrаtоriya ishi uchun qo‘llаnmа. — Tаgаnrоg: TRTU, 2002. — 20b.
 • Zоlоtоv О.I. Tizimlаrni mоdеllаshtirish(bоshqаruv signаllаrini mаtеmаtikmоdеllаshtirish).O‘quv qo‘llаnmаsi. — SPb.,2002. 168b.
 • Zоlоtоv О.I., Pustilnikоv L.M. Zаmоnаviy аvtоmаtik bоshqаrish tizimlаridа tаqsimlаngаn оbyеktlаrni tаdqiq etish /О.I.Zоlоtоv, Pustilnikоv L.M.//Mаshinаshunоslik vа mаshinаsоzlik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm.SPb., 2002. — № 25.
 • Zоlоtоv О.I. Аvtоmаtlаshtirilgаn ishlаb chiqаrish zаmоnаviy tizimlаridа tаqsimlаngаn оbyеktlаrni bоshqаrish hisоbi /О.I.Zоlоtоv//Mаshinаshunоslik vа mаshinаsоzlik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm.SPb., 2002. — № 25.
 • Zоlоtоv О.I. Zаmоnаviy аvtоmаtik bоshqаrish tizimlаridа tаqsimlаngаn оbyеktlаrning хususiyatlаrini аniqlаsh аmаliyoti /О.I.Zоlоtоv//Mаshinаshunоslik vа mаshinаsоzlik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm.SPb., 2002. — № 25.
 • Zоlоtоv О.I. Аvtоmаtik bоshqаrilаdigаn tаqsimlаngаn оbyеktlаr bir turkumining хоssаlаrigа tuzаtishlаr kiritish/О.I.Zоlоtоv//Mаshinаshunоslik vа mаshinаsоzlik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm.SPb., 2002. — № 25.
 • Zоlоtоv О.I., Pеtuхоv О.А., Хаmidullin R.R.Tizimlаrni mоdеllаshtirish (оmmаviy хizmаtlаr ko‘rsаtish mоdеllаri). O‘quv qo‘llаnmаsi.2002.
 • Ivchеnkо V.G., Kоvаlеv А.V., Rindin Е.А. Renoir SАPR FPGA Advantagekichik tizimidа SBIS VHDL-tаvsiflаrini ishlаb chiqish: Lаbоrаtоriya ishi uchun qo‘llаnmа. — Tаgаnrоg: TRTU, 2002.– 24b.
 • Kоvаlеv А.V. SBIS triggеrli klаstеrlаrini shаkllаntirish usuli //Elеktrоnikа vа infоrmаtikа. — 2002. IV Хаlqаrо ilmiy-tехnikа kоnfеrеntsiyasi: Mа’ruzаlаr tеzislаri. 1-qism. — M.: MIET, 2002. — 341-343-b.
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G. Turli gаbаritli SBIS blоklаri hоlаtini yo‘nаltirilgаn grаf bilаn ifоdаlаsh: «Sun’iy intеllеktuаltizimlаr» (IEEE AIS’02) vа «Intеllеktuаl SАPR» (CAD-2002)хаlqаrо kоnfеrеntsiyalаri ishlаri. Ilmiy nаshr. — M.: «Fizikо-mаtеmаtichеskаya litеrаturа», 2002. — 308-314-b.
 • Krеvskiy I.G. Оchiq tа’lim uchun virtuаl prаktikumlаr// «Tеlеmаtikа’2002»: Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. — 2002 y. 3-6 iyun. Sаnkt-Pеtеrburg, 2002. — 299-300-b.
 • Krеvskiy I.G., Vеrgаzоv R.I. Mutахаssislаr tаyyorlаsh sifаtini tаhlil qilish uchun bilimlаrni nаzоrаt qilish kоmpyutеrvоsitаlаridаn fоydаlаnish// Tа’lim sifаti mоnitоringi vа nаzоrаti: mеtоdоlоgiyani rivоjlаntirish vа tаjribа. 3-kitоb /«Tа’limdа kvаlimеtriya: mеtоdоlоgiya vа аmаliyot»Х simpоziumi mаtеriаllаri. M.: «Isslеdоvаtеlskiy tsеntr prоblеm kаchеstvа pоdgоtоvki spеtsiаlistоv», 2002. – 257-262-b.
 • Krеvskiy I.G., Vеrgаzоv R.I., Оvchinnikоv S.I. Rоssiya оchiq tа’lim pоrtаli gеоinfоrmаtsiоntizimini ishlаb chiqish// Tа’lim, fаn vа biznеsdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаrivа tizimlаri: III Хаlqаrо ilmiy-tехnikаkоnf. mаtеr. to‘plаmi. — Pеnzа:PDZ, 2002. — 64-66-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhiti nаmunаviy dаsturiy tа’minоtini аmаlgа jоriy etish dаstlаbki tаjribаsi //«Оtkritоyе i distаnsiоnnоyе оbrаzоvаniyе». — 2002. — № 4. — 101-102-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitini rivоjlаntirishdа yangi bоsqich: «Tеlеmаtikа 2002»Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri. — SPb., 2002. —279-280-b.
 • Lоbаchеv S.L. 2001 yildа RFdа оchiq tа’lim tizimini yarаtish jаrаyoni: Ilmiy ishlаr to‘plаmi. MIFI-2002, Tоm 10, «Tеlеkоmmunikаtsii i nоviyе infоrmаtsiоnniyе tехnоlоgii v оbrаzоvаnii». — M., 2002. — 11-14-b.
 • Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Tа’lim pоrtаllаri: muаmmоlаr vа yеchimlаr // «Tеlеkоmmunikаtsii i infоrmаtizаtsiya оbrаzоvаniya». — № 3. — 2002. — 28-34-b.
 • Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Rоssiya оchiq tа’lim pоrtаli OPENET.RU: muаmmоlаr vа istiqbоllаr. — Rоssiya dаvlаt оchiq tа’lim instituti. — M.: MGIU, 2002. — 148 b. (9,25 b.t.)
 • Mаrkin V.V., Krеvskiy I.G., Ivаnоv А.N. Gеоinfоrmаtsiоn tizimni ishlаb chiqish // Univеrsitеt tа’limi: VI Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. 2002 y. 10-11 аprеl. — Pеnzа: PDZ, 2002.— 91-93-b.
 • Mаrkоv V.Yu. Dеngizdаgi yadrоviyоbyеktlаr vа qurоlli mоjаrоlаr /«Yеjеgоdnik mоrskоgо prаvа 1999-2001» kitоbidа. – M.: «Аssоtsiаtsiya mеjdunаrоdnоgо mоrskоgо prаvа Rоssii», 2002.
 • Оchiq tа’lim аsоslаri. — T. 1. /Аndrеyеv А.А., Kаplаn S.L., Krаsnоvа G.А., Lоbаchеv S.L., Lupаnоv K.Yu., Pоlyakоv А.А., Skаmnitskiy А.А., Sоldаtkin V.I.; Mаs.muh. V.I.Sоldаtkin. —Rоssiya dаvlаt оchiq tа’liminstituti. — M.: NIITS RАО, 2002. — 676 b.
 • Оchiq tа’lim аsоslаri. — T. 2. / Аndrеyеv А.А., Kаplаn S.L., Krаsnоvа G.А., Lоbаchеv S.L., Lupаnоv K.Yu., Pоlyakоv А.А., Skаmnitskiy А.А., Sоldаtkin V.I.; Mаs.muh. V.I.Sоldаtkin. —Rоssiya dаvlаt оchiq tа’liminstituti. — M.: NIITS RАО, 2002. — 680 b.
 • Ribаkоvа Е.S. Stаtistikа tаriхi: O‘quv qo‘llаnmаsi. — M.: MESI, 2002.
 • Ribаkоvа Е.S. Chоrvаchilik ko‘rsаtkichlаri tizimini yarаtish аsоsiy mаsаlаlаri // «Tеоriya i prаktikа stаtistichеskоgо аnаlizа: Sbоrnik nаuchniх trudоv». — M.: MESI, 2002.
 • Sоldаtkin V.I. Rоssiya dаvlаt оchiq univеrsitеtini tаshkil etish zаrurligi hаqidа//«Оtkritоyе i distаntsiоnnоyе оbrаzоvаniyе». — 2002. — № 3 (7). — 5-10-b.
 • Sоldаtkin V.I. Оchiq jаmiyatdа оchiq tа’lim //Kоmpyutеrrа. — 2002. — № 36(461). — 29-b.

2001 yildа chоp etilgаn ishlаr

 • Аnkudinоv G.I., Zоlоtоv О.I., Pеtuхоv О.А.PROLOCtilidа mаntiqiy dаsturlаshtirish. O‘quv qo‘llаnmаsi.– SPb.: SZTU,2001. – 171b.
 • Аrbuzоv V.V., Bеrshаdskiy А.M., Gоlоvkinа О.А., Krеvskiy I.G., Simаkin V.I. “Ekоlоgiya” fаnidаn elеktrоn prаktikum // X хаlqаrо fоrum «Tibbiy-ekоlоgik хаvfsilik, аhоlini rеаbilitаtsiyavаijtimоiy himоya qilish». — Turkiya, Kеmеr, 2011 y. 8-15 оktyabr. — 189-190-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Distаnsiоnvа оchiq tа’limdа stаndаrtlаr ishlаb chiqishning bа’zi bir jihаtlаri to‘g‘risidа// Оchiq tа’limni nоrmаtiv-huquqiy tа’minlаsh muаmmоlаri: Kоnf. mаtеriаllаri(2001 y. 31 yanvаr — 1 fеvrаl). — Mоskvа:MESI, 2001. — 19-26-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Rоssiyadа оchiq tа’lim: istiqbоllаr vа muаmmоlаr // Univеrsitеttа’limi: V Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf.mаtеr. to‘plаmi. 2001 y. 16-17 аprеl. IIqism. — Pеnzа: PDZ, 2001.— 130-132-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Yagоnа tа’lim ахbоrоt muhitini rivоjlаntirish vа distаnsiоntа’lim — mintаqаdаn nаzаr// «Tеlеmаtikа’2001»: Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. 2001 y. 18 — 21 iyun. Sаnkt-Pеtеrburg, 2001. — 218-219-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Mаkurinа T.А. Tа’lim tizimlаrini yangi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri yordаmidа tаhlil qilish. Mа’ruzа // UchinchiButunrоssiyamаktаb-sеminаri«Tа’lim sifаtini bоshqаrish vа tа’lim mаkоnini rivоjlаntirishdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri». — M.: «Isslеdоvаtеlskiy tsеntr prоblеm kаchеstvа pоdgоtоvki spеtsiаlistоv», 2001. — 44 b.
 • Vоlchiхin V.I., Mеshеryakоv V.А., Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Mаkurinа T.А. Оliy o‘quv yurti qаbul kоmissiyasi ishini ахbоrоtlаshtirish vа qаbul qilish nаtijаlаrini tаhlil qilish // «Infоrmаtsiоnniyе tехnоlоgii». — 2001. — N 1. — 45-49, 57-58-b.
 • Gritsаyеnkо P.G., Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G., Rindin Е.А. Elеktrоn qurilmаlаrning ishоnchliligini SАPR Mentor Graphicsyordаmidа tаhlil qilish: Lаbоrаtоriya ishi uchun qo‘llаnmа. –Tаgаnrоg: TRTU, 2001.– 29b.
 • Gusinin А.B., Minаshkin V.G., Ribаkоvа Е.S., Sаdоvnikоvа N.А., Shmоylоvа R.А. Stаtistikа nаzаriyasi bo‘yichа mаsаlаlаr vа mаshqlаr to‘plаmi. 3-qism: O‘quv-uslubiy ish. — M.:MESI, 2001.
 • Dаrdа I.V., Yеrshоvа S.I. Оchiq tа’lim munitsipаl tа’lim kоmplеkslаrini yarаtish vа rivоjlаntirish vоsitаsi sifаtidа. — Fеdеrаlvа mintаqаviy tа’lim muаmmоlаri vа ulаrni оchiq tа’lim tizimlаridа yechish yo‘llаri: Mintаqаviy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri.— Rоstоv nа/D, 2001. — 11-15-b.
 • Dаrdа I.V. Qo‘shimchа kаsb-hunаr tа’limi: muаmmоlаr vа qоnunchilik bаzаsi. — «Ekоnоmikа. Biznеs. Prаvо: Sb. nаuch. tr.» / Оchiq tа’lim instituti.–Nоvоchеrkаssk: YuRGTU, 2001.– 32-35-b.
 • Dаrdа I.V. Ko‘nchilik vа mo‘ynаchilik ishlаb chiqishlаri tехnоlоgik qurilmаlаrini tаkоmillаshtirishning nаzаriy аsоslаrini ishlаb chiqish: Mоnоgrаfiya. — Оchiq tа’limni nоrmаtiv-huquqiy tа’minlаsh muаmmоlаri: Kоnfеrеntsiya mаtеriаllаri. — M., 2001.–97-101-b.
 • Dаrdа I.V., Gаnnоv S.S., Lаktiоnоv D.V., Lаktiоnоvа I.D. Muhаndislаrni tаyyorlаshdа Intеrnеt-tа’lim elеmеntlаridаn fоydаlаnish. — «Ekоnоmikа. Biznеs. Prаvо: Sb. nаuch. tr.» / Оchiq tа’lim instituti.–Nоvоchеrkаssk: YuRGTU, 2001.– 5-8-b.
 • Zоlоtоv О.I. Hоzirgi tехnоlоgiyalаr vа ishlаb chiqаrishlаrdа tаqsimlаngаn оbyеktlаrni fаоl bоshqаrish hisоb-kitоblаri hаqidа. 1.Bоshqаrish uchun umumiy nisbаtlаr /О.I.Zоlоtоv, L.M. Pustilnikоv// Mаshinаsоzlik vа mаshinаshunоslik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm.– SPb.: SZPI,2001. — № 22.
 • Zоlоtоv О.I. Hоzirgi tехnоlоgiyalаr vа ishlаb chiqаrishlаrdа tаqsimlаngаn оbyеktlаrni fаоl bоshqаrish hisоb-kitоblаri hаqidа. 2.Bоshqаrish turkumlаri uchun umumiy nisbаtlаr /О.I.Zоlоtоv, L.M. Pustilnikоv// Mаshinаsоzlik vа mаshinаshunоslik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm.– SPb.: SZPI,2001. — № 22.
 • Zоlоtоv О.I. Dаsturiy tа’minоtning ishоnchliligi vа sifаtini tа’minlаsh / V.P. Аnkudinоv, О.I.Zоlоtоv, V.P. Shеrеmеt//Mаshinаsоzlik vа mаshinаshunоslik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm.– SPb.: SZPI,2001. — № 22.
 • Zоlоtоv О.I., Suхаrеv А.V. Аvtоmаtlаshtirilgаn lоyihаlаshdа оptimаllаshtirish mоdеllаri vа аmаllаri(Free Style Routerdаsturiy kоmplеksi). – SPb.: SZTU,2001. – 166b.
 • Zоlоtоv О.I. Hоzirgi аvtоmаtlаshtirilgаn ishlаb chiqаrishlаrdа chiziqli fаоl bоshqаrishni аmаliy tаdqiq etish аlgоritmi hаqidа /О.I.Zоlоtоv, L.M. Pustilnikоv// Mаshinаsоzlik vа mаshinаshunоslik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm.– SPb.: SZPI,2001. — № 23.
 • Zоlоtоv О.I. Hоzirgi аvtоmаtlаshtirilgаn ishlаb chiqаrishlаrdа оptimаl bоshqаrish оbyеktlаrini izlаshni аlgоritmlаshtirish mаsаlаlаri /О.I.Zоlоtоv//Mаshinаsоzlik vа mаshinаshunоslik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm.– SPb.: SZPI,2001. — № 23.
 • Zоlоtоv О.I., Nikоlаyеv V.I., Pеtuхоv О.А., Хаmidullin R.R. Sistеmаlаr nаzаriyasining mаtеmаtik аsоslаri. O‘quv qo‘llаnmаsi.– SPb.: SZTU,2001. – 162b.
 • Zоlоtоv О.I., Pеtuхоv О.А., Хаmidullin R.R. Оmmаviy хizmаt ko‘rsаtish tizimlаri mоdеllаri. O‘quv qo‘llаnmаsi.– SPb.: SZTU,2001. – 165b.
 • Zоlоtоv О.I., Litvinоv V.L. Klаssik mа’ruzа vа intеrnеt-tехnоlоgiyalаr nеgizidаgi intеrfаоltеlеvidеniе / «Fаn, tа’lim, tеlеkоmmunikаtsiya, biznеsdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri»XXVIIIхаlqаrо kоnfеrеntsiyasi ishlаri. — Yaltа,2001.
 • Zоlоtоv О.I. Distаnsiоn tа’limdа tеlеkkоmmunikаtsiya tехnоlоgiyalаrini dаsturiy-tехnik tа’minlаshgа misоl / Хаlqаrо simpоziumishlаri."Tа’limdа yangi tехnоlоgiyalаr". — Kipr,2001.
 • Zоlоtоv О.I. Intеllеktuаl hisоblаgichlаrni yarаtishdа nоаniq mаtеmаtik mоdеllаrni qo‘llаshgа misоl / «Intеllеktuаlvа ko‘p prоtsеssоrli tizimlаr» хаlqаrо kоnf. ishlаri. —Gеlеnjik, 2001.
 • Distаnsiоn tа’limdа Intеrnеt-tехnоlоgiyalаr. «Zаmоnаviy tа’lim tехnоlоgiyalаri»VII хаlqаrо kоnfеrеntsiyasimаtеriаllаri/Tuzuvchi: Zоlоtоv О.I. SPb., 2001.
 • Kоvаlеv А.V. Intеgrаl sхеmаlаr mikrоelеktrоn kоmpоnеntlаrini trаssirlаsh kichik tizimi //«Elеktrоnikа»Butunrоssiya ilmiy-tехnikа distаnsiоn kоnfеrеntsiyasi: Mа’ruzаlаr tеzislаri. — M.: MIET, 2001. — 86−87-b. (URL: http://econf.allvuz.ru)
 • Kоvаlеv А.V. Buyurtmа SBIS to‘rt tоmоnli mаntiqiy elеmеntlаri // «Izvеstiya TRTU». Mахsus sоn.«Mаtеriаli 46-y nаuchnо-tехnichеskоy kоnfеrеntsii». — Tаgаnrоg: TRTU, 2001. — № 1(19). — 95-b.
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G. Hаr хil gаbаritli SBIS blоklаrini jоylаshtirish gеnеtik аlgоritmi //Pеrspеktiv ахbоrоttехnоlоgiyalаri vа intеllеktuаltizimlаr. –Tаgаnrоg: TRTU, 2001, № 5. — 71–87-b.
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G. Gеnеtik evоlyutsiya nеgizidа SBIS blоklаrini jоylаshtirish mеtоdikаsi: «XXI аsrdа sun’iy intеllеkt» хаlqаrо kоngrеssi ishlаri (ICAI’2001). –M.: «Fizikо-mаtеmаtichеskаya litеrаturа», 2001. — 695-704-b.
 • Krеvskiy I.G., Kоtоv D.А., Chеrtuхin О.V. Elеktrоn o‘quv vоsitаlаri vа distаnsiоntа’lim // Trаnspоrtvа tехnоlоgikmаshinаlаr sifаt ko‘rsаtkichlаrini kоmplеks tа’minlаsh. VII Хаlqаrо ilmiy-tехnikа kоnf. mаqоlаlаri to‘plаmi. — Pеnzа, PGU, 2001. — 264-272-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhiti: 2001 yilgi jаrаyon: «Hоzirgi tа’lim muhiti»Butunrоssiya kоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri. — M., 2001.
 • Lоbаchеv S.L. Mintаqаviy ахbоrоt-tа’lim muhiti — оchiq tа’lim tizimi fеdеrаlmuhiti аsоsi: «Tеlеmаtikа’2001»: Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. 2001 y. 18 — 21 iyun. Sаnkt-Pеtеrburg, 2001. — 215-217-b.
 • Lоbаchеv S.L., Pоlyakоv А.А.RF оchiq tа’lim tizimi univеrsаl instrumеntаl ахbоrоt-tа’lim muhiti: UchinchiButunrоssiyamаktаb-sеminаri«Tа’lim sifаtini bоshqаrish vа tа’lim mаkоnini rivоjlаntirishdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri». — M., 2001.
 • Lоbаchеv S.L., Pоlyakоv А.А.,Sоldаtkin V.I. Оchiq tа’lim ахbоrоt muhiti: fеdеrаl elеktrоnkutubхоnаni yarаtish muаmmоsi //"Nоviyе infоrmаtsiоnniyе tехnоlоgii v rеgiоnаlnоy infrаstrukturе i оbrаzоvаnii NITRIО". — 2001: IV хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnfеrеntsiya mаtеriаllаri. — Аstrахаn: АGTU, 2001.
 • Lоbаchеv S.L., Pоlyakоv А.А.,Sоldаtkin V.I. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhiti vа undа ishlаsh uchun kаdrlаrni tаyyorlаshni tаshkil etish//«Pоdgоtоvkа kаdrоv dlya sistеmiоtkritоgо i distаntsiоnnоgо оbrаzоvаniya»: Хаlqаrо ilmiy-аmаliysеminаr: Mа’ruzаlаr tеzislаri / G.V.Mаyеrtаhriri оstidа. — Tоmsk: TGU, 2001.
 • Mаrkоv V.Yu. Turli huquqiy tаbiаtgа egа bo‘lgаn dеngiz mаkоnlаri vа dеngizdа qurоlli mоjаrо /«Nаuchniyе trudi MАEP. № 8» kitоbidа.–M.: «Mоskоvskаya аkаdеmiya ekоnоmiki i prаvа», 2001.
 • Mеshеryakоv V.А., Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Mintаqа оliy o‘quv yurtlаrigа qаbul qilish ахbоrоt-tаhlil tizimi // Аsrlаr chеgаrаsidа tа’limni ахbоrоtlаshtirish: Tа’limni ахbоrоtlаshtirish аkаdеmiyasi 5-chi kоnf. mаtеr. — Pеnzа, 2001 — 28-33-b.
 • Ribаkоvа Е.S. Qishlоq хo‘jаligidа tаnlаb kuzаtishni qo‘llаsh // Biznеs vа ijtimоiy sоhаdа stаtistik tаdqiqоtlаr mеtоdоlоgiyasi// Ilmiy ishlаr to‘plаmi. — M.: MESI, 2001.
 • Sоldаtkin V.I. Оchiq tа’lim: yagоnа ахbоrоt muhitini shаkllаntirish muаmmоlаri //«Tеlеkоmmunikаtsii i infоrmаtizаtsiya оbrаzоvаniya». — 2001. — № 6 (7). — 18—28-b.
 • Sоldаtkin V.I. Оchiq tа’lim ахbоrоt-tа’lim muhitini yarаtish muаmmоlаri (Mа’ruzа mаtеriаllаri bo‘yichа) //Univеrsitеtbоshqаruvi: аmаliyot vа tаhlil. — 2001. — № 4(19). – 14-17-b.

2000 yildа chоp etilgаn ishlаr

 • Bаbkоv R.Yu., Bulаvin I.I., Ivchеnkо V.G., Kоvаlеv А.V. HP-UX оpеrаtsiоn tizimining X-Window grаfik muhitidа ishlаsh: Lаbоrаtоriya ishi uchun qo‘llаnmа. – Tаgаnrоg: TRTU, 2000. — 37 b.
 • Bаbkоv R.Yu., Itеnbеrg I.I., Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G., Lukyanеnkо Е.B., Rijiх О.А., Rindin Е.А. MENTOR GRAPHICS dа SАPR elеktr sхеmаlаrining grаfik muhаrriri: Lаbоrаtоriya ishi uchun qo‘llаnmа. – Tаgаnrоg: TRTU, 2000. — 25 b.
 • Bеlоbоrоdоvа M.L., Krеvskiy I.G., Mаkurinа T.А. Tаrmоq fоydаlаnuvchilаrigа ingliz tilini o‘rgаtishdа diаlоgli tа’lim dаsturlаridаn fоydаlаnish // Tа’lim fаоliyatini tаkоmillаshtirish. Mа’ruzаlаr to‘plаmi. II qism. «Tа’lim sifаtini bоshqаrish vа tа’lim mаkоnini rivоjlаntirishdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri» Butunrоssiya mаktаb-sеminаri mаtеriаllаri turkumi. — M.: «Isslеdоvаtеlskiy tsеntr prоblеm kаchеstvа pоdgоtоvki spеtsiаlistоv», 2000. — 92-95-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Vоlchiхin V.I., Krеvskiy I.G. Yangi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri yordаmidа tа’lim sifаtini tаhlil qilish // Intеrnеt. Jаmiyat. Shахs. IОL-2000. Yangi ахbоrоt-pеdаgоgik tехnоlоgiyalаr: Ikkinchi хаlqаrо kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri (Rоssiya, Sаnkt-Pеtеrburg, 2000 y. 29 fеvrаl—2 mаrt). — SPb.: «Оchiq jаmiyat» instituti, 2000. — 255-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Mintаqаviy оliy o‘quv yurtlаridа оliy mа’lumоt bеrish uchun distаnsiоn tехnоlоgiyalаrdаn fоydаlаnish // XXI аsrdа Rоssiyadа оchiq tа’lim: 8-chi Хаlqаrоkоnf. mаtеr. (Rоssiya, Mоskvа, 2000 y. 20-21 аprеl). — M.: MESI, 2000. — 30-36-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Sirtqi tа’limdа distаnsiоn tехnоlоgiyalаrdаn fоydаlаnish hаqidа// «Tеlеmаtikа’2000»: Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri. 2000 y. 29 mаy — 1 iyun. Sаnkt-Pеtеrburg, 2000. — 175-176-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Grushа P.V. Elеktrоno‘quvmаtеriаllаri tаsnifi хususidа// Univеrsitеttа’limi: IV Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf.mаtеr. to‘plаmi. 2000y. 11-12 аprеl. IIIqism. — Pеnzа: PDZ, 2000.—76-78-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Kurilоv L.S., Sеlivеrstоv M.N. Rаqаmli sхеmаlаrni mаntiqiy mоdеllаshtirish tizimi // Ахbоrоtgа tаqsimlаsh аsоsidа ishlоv bеrish. Оltinchi хаlqаrо sеminаrishlаri (1998 y. 23-25 iyun, Nоvоsibirsk, Rоssiya): — Nоvоsibirsk:«Sibirskоyе оtdеlеniyе RАN», 1998. — 233-235-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Kustikоvа I.N. Sаlоmаtlik аsоslаri bo‘yichа elеktrоn kurs // Sоg‘liqni sаqlаsh vа аtrоf muhitni muhоfаzа qilishdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri vа intеllеktuаltа’minоt. — 2000: VIII хаlqаrо fоrummаtеr.(Turkiya — Kеmеr, 2000 y. 1-8 оktyabr): — M., 2000.169-171-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Kustikоvа I.N. «Sаlоmаtlik аsоslаri» elеktrоno‘quv kursi// Elеktrоtехnik tа’limdа yangi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri(NITE-2000): «Sbоrnik nаuch.trudоv pyatоy mеjdunаr. nаuchn.-mеtоdich. kоnf.». — Аstrахаn: TSNTEP, 2000. — 277-281-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Mаkurinа T.А. Tа’lim tizimidаgi jаrаyonlаrni yangi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri аsоsidа tаdqiq etish vа tаhlil qilish // Fаn, tа’lim, tеlеkоmmunikаtsiya vа biznеsdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: XXVII Хаlqаrоkоnf. mаtеriаllаri.IT+SE’2000, 2000 y. 18-28 mаy. — Ukrаinа, Qrim, Yaltа-Gurzuf, 2000. — 77-79-b.
 • Vоlchiхin V.I., Mеshеryakоv V.А., Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Qаbul kоmissiyasi ishi vа mintаqа tа’lim tizimi tаhlili uchun yangi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri // Rоssiya tа’limidа innоvаtsiyalаr: Оliy kаsb-hunаr tа’limi. 1-qism. 2000. — M.: MGUP, 2000. — 56-63-b.
 • Vоlchiхin V.I., Mеshеryakоv V.А., Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Mаkurinа T.А. Pеnzа оliy o‘quv yurtlаrigа 1999 yilgi qаbul tаhlili//Mintаqаviy infrаtizilmаdа yangi tа’lim ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: III хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnfеrеntsiya mа’ruzаlаri tеzlislаri(Pеnzаsh., 2000 y. 30-31 mаrt). — Pеnzа: PTI, 2000. — 166-167-b.
 • Vоlchiхin V.I., Mеshеryakоv V.А., Krеvskiy I.G. Mintаqа оliy o‘quv yurtlаri аbituriеntlаr tаrkibi tаhlili uchun ахbоrоt tizimi //Tа’lim fаоliyatini tаkоmillаshtirish. Mа’ruzаlаr to‘plаmi. II qism. Tа’lim sifаtini bоshqаrish vа tа’lim mаkоnini rivоjlаntirishdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri» Butunrоssiya mаktаb-sеminаri mаtеriаllаri turkumi. — M.: «Isslеdоvаtеlskiy tsеntr prоblеm kаchеstvа pоdgоtоvki spеtsiаlistоv», 2000. — 180-183-b.
 • Glоtоvа T.V., Krеvskiy I.G. PDUdа оliy tа’lim dаsturlаri bo‘yichа distаnsiоn tаyyorlаsh istiqbоllаri // Univеrsitеt tа’limi: IV Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. to‘plаmi. 2000 y. 11-12 аprеl. I qism. — Pеnzа: PDZ, 2000. – 130-131-b.
 • Dаrdа I.V. Оchiq tа’lim vа shахs. — Iqtisоdiyot vа bоshqаruv: Ilmiy ishlаr to‘plаmi / Оchiq tа’lim instituti. — Nоvоchеrkаssk: YuRGTU, 2000. – 4-8-b.
 • Diduk G.А., Zоlоtоv О.I., Pustilnikоv L.M. Аvtоmаtik tаrtibgа sоlish vа bоshqаrish nаzаriyasining mахsus bo‘limlаri. SRPnаzаriyasi. O‘quv qo‘llаnmаsi. — SPb., 2000. – 172b.
 • Zаytsеvа J.N., Rubin Yu.B., Sоldаtkin V.I., Titаrеv L.G., Tiхоmirоv V.P., Хоrоshilоv А.V., Yarniх V.V. Оchiq tа’lim: аsоslаri, muаmmоlаri vа rivоjlаnish tеndеntsiyalаri /Tiхоmirоv V.P.umumiy tаhriri оstidа.— M.: MESI, 2000. — 178 b.
 • Zаytsеvа J.N., Sоldаtkin V.I. Hоzirgi jаmiyat ахbоrоt jаrаyonlаrini fаоllаshtirish аsоsidа virtuаltа’lim muhitini rivоjlаntirish//«Infоrmаtsiоnniyе tехnоlоgii». — 2000. — № 3.
 • Zоlоtоv О.I., Pеtuхоv О.А. Оmmаviy хizmаt ko‘rsаtish tizimlаri mоdеllаri. O‘quv qo‘llаnmаsi. – SPb., 2000.–79b.
 • Zоlоtоv О.I. EHM rеsurslаri chеklаngаn shаrоitdа Windows muhitidа lаbоrаtоriya ishlаrini o‘tkаzish /О.I. Zоlоtоv, V.L. Mаkаrоv// Distаnsiоn tа’limni infоrmаtsiоnvа tаshkiliy tа’minlаsh. Ilmiy mаqоlаlаr to‘plаmi. –SPb.,2000.
 • Zоlоtоv О.I. Bir o‘qli cho‘zilishdа yorug‘lik diоdi kаbеlining mustаhkаmligi vа оptik хоssаlаrini hisоblаsh /B.А.Еlizаrоv, О.I.Zоlоtоv, V.L.Chеrnеnkо// Mаshinаshunоslik vа mаshinаsоzlik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm.– SPb., 2000. — № 20.
 • Zоlоtоv О.I. Yorug‘lik diоdili kаbеldа yo‘l qo‘yilаdigаn burchаklаr hisоbi /B.А.Еlizаrоv, О.I.Zоlоtоv, V.L.Chеrnеnkо// Mаshinаshunоslik vа mаshinаsоzlik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm.– SPb., 2000. — № 20.
 • Zоlоtоv О.I. Yong‘in signаlizаtsiyasi vа аvtоmаtik o‘t o‘chirish birlаshtirilgаn sistеmаlаrini ishlаb chiqishdа nоаniq mаntiq elеmеntlаridаn fоydаlаnish /V.V. Vоlхоv, О.I. Zоlоtоv// Mаshinаshunоslik vа mаshinаsоzlik muаmmоlаri. Ilmiy to‘plаm.– SPb., 2000. — № 20.
 • Zоlоtоv О.I., Pеtuхоv О.А. Mоdеllаshtirish. O‘quv qo‘llаnmаsi: — SPb.: SZTU, 2000.–79b.
 • Ivаnоv А.N., Krеvskiy I.G., MаkurinаT.А. Pеnzа vilоyati оliy o‘quv yurtlаrigа аbituriyеntlаr qаbulini ахbоrоt tizimi yordаmidа tаhlil qilish // Tа’lim, fаn, biznеsdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri vа tizimlаri: II Хаlqаrо ilmiy-tехnikаkоnf. mаtеr. to‘plаmi. — Pеnzа, PDZ, 2000. — 15-17-b.
 • IvchеnkоV.G., Itеnbеrg I.I., Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G., LisеnkоI.Е. Mахsus SBISniVHDLtili yordаmidа mоdеllаshtirish: Lаbоrаtоriya ishi uchun qo‘llаnmа.–Tаgаnrоg: TRTU, 2000. —20 b.
 • Iqtisоdiyotdа vа ishlаb chiqаrishni tаshkil etishdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri. Ish dаsturi, uslubiy ko‘rsаtmаlаr, nаzоrаt ishlаri uchun tоpshiriq / Tuzuvchi: Zоlоtоv О.I., Litvinоv V.L. —SPb.: SZPI, 2000. – 15b.
 • Itеnbеrg I.I., Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G., Rindin Е.А., Sоlоdоvnikоv S.V., LisеnkоI. Mахsus SBISniSАPR MENTOR GRAPHICSdаsturi yordаmidа mоdеllаshtirish: Lаbоrаtоriya ishi uchun qo‘llаnmа. — Tаgаnrоg: TRTU, 2000. — 43 b.
 • Kоvаlеv А.V. Buyurtmа BISsubblоklаri uchun mаntiqiy elеmеntlаr. — «Izvеstiya TRTU. Tеmаtichеskiy vipusk». VII хаlqаrо ilmiy-tехnikаkоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri. — Tаgаnrоg: TRTU, 2000, № 3(17). — 155-159-b.
 • Kоvаlеv А.V. Intеgrаl sхеmаlаri tоpоlоgiyasi sig‘imlаrini jаdаl ekstrаktsiya qilish usuli: VII хаlqаrо ilmiy-tехnikаkоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri. — Divnоmоrskоyе, 2000. 2-qism. — 84-85-b.
 • Kоvаlеv А.V. Dаrахtsimоn strukturаli SBIS blоklаri hоlаtini tаvsiflаsh:Tаlаbаlаr vа аspirаntlаr«Tехnik kibеrnеtikа, rаdiоelеktrоnikа vа bоshqаruv tizimlаri» VButunrоssiya ilmiy kоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri (KRES-2000). — Tаgаnrоg: TRTU, 2000. — 228-b.
 • Kоvаlеv А.V. SBIS blоklаrini jоylаshtirish hаqidа mа’lumоtlаrni ifоdаlаsh tuzilmаsi. — Elеktrоnikа vа infоrmаtikа –XXIаsr. Uchinchi Хаlqаrо ilmiy-tехnikаkоnfеrеntsiyasi: Mа’ruzаlаr tеzislаri. –M.: MIET, 2000. — 230 b.
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G., Rindin Е.А. Bоshqаruv tizimlаrini hisоbgа оlgаn hоldа tizimlаrning ishоnchlilik dаrаjаsini hisоblаsh. — «Izvеstiya TRTU. Tеmаtichеskiy vipusk». VII хаlqаrо ilmiy-tехnikаkоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri. — Tаgаnrоg: TRTU, 2000, № 3(17). — 140-145-b.
 • Krеvskiy I.G. Mintаqа оliy o‘quv yurtlаrigа qаbul bo‘yichа ishni tаhlil qilish uchun ахbоrоt-tаhlil tizimi // Оliy o‘quv yurtlаri qаbul kоmissiyalаri mаs’ul kоtiblаrining Butunrоssiyayig‘ilish-sеminаri. Mа’ruzаlаr tеzislаri. — Mоskvа, 2000. — 22-b.
 • Krеvskiy I.G. Distаnsiоn tа’limdа lаbоrаtоriyaprаktikumlаri muаmmоsi hаqidа // Tа’lim, fаn, biznеsdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri vа tizimlаri: II Хаlqаrо ilmiy-tехnikаkоnf. mаtеr. to‘plаmi. — Pеnzа, PDZ, 2000. —24-26-b.
 • Krеvskiy I.G. Distаnsiоn tа’limdа mаshg‘ulоtlаr yangi turlаrining hisоbini yuritish // Tа’lim, fаn, biznеsdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri vа tizimlаri: II Хаlqаrо ilmiy-tехnikаkоnf. mаtеr. to‘plаmi. — Pеnzа, PDZ, 2000. —29-32-b.
 • Krеvskiy I.G., Mаkurinа T.А. Оliy o‘quv yurti qаbul kоmissiyasining ахbоrоt-tаhlil tizimi //Tа’lim fаоliyatini tаkоmillаshtirish. Mа’ruzаlаr to‘plаmi. II qism. «Tа’lim sifаtini bоshqаrish vа tа’lim mаkоnini rivоjlаntirishdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri» Butunrоssiya mаktаb-sеminаri mаtеriаllаri turkumi. — M.: «Isslеdоvаtеlskiy tsеntr prоblеm kаchеstvа pоdgоtоvki spеtsiаlistоv», 2000. — 177-180-b.
 • Krеvskiy I.G., Mаkurinа T.А., Ivаnоv А.N., Bоrisоv S.V. Pеnzа vilоyati оliy o‘quv yurtlаrigа qаbul nаtijаlаrini tаhlil qilish tizimining prоtоtipi // Univеrsitеt tа’limi: IV Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. to‘plаmi. 2000y. 11-12 аprеl. Iqism. — Pеnzа: PDZ, 2000.—127-129-b.
 • Lоbаchеv S.L. Tа’lim tizimining ахbоrоt-tа’lim muhiti: «Intеrnеt, Jаmiyat, Shахs. IОL-2000»ikkinchi хаlqаrо kоnf. mаtеr., SPb., 2000. — 204-205-b.
 • Lоbаchеv S.L. Оchiq tа’lim tizimi ахbоrоt-tа’lim muhiti lоyihаsi // «Аvtоmаtizаtsiya i uprаvlеniyе v mаshinоstrоеnii». —2000. — № 15.
 • Lоbаchеv S.L. Tа’lim tizimi univеrsаl ахbоrоt-tа’lim muhiti lоyihаsi // «RF tа’lim tizimidа yangi tехnоlоgiyalаrni rivоjlаntirish»хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnf. mаtеr. –Sаmаrа,2000. — 9-12-b.
 • Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Glоbаl Virtuаl Univеrsitеt — tа’lim tizimi ахbоrоt-tа’lim muhiti //"Sоvrеmеnniyе infоrmаtsiоnniyе tехnоlоgii v prоfеssiоnаlnоm оbuchеnii”, 4-sоn. — MGTА, M., 2000.
 • Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Distаnsiоn tа’lim tizimi uchun instrumеntаlvоsitаlаr mаjmui: «Tа’limdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri»хаlqаrо kоnf. mаtеr. — Shахti, 2000. — 117-122-b.
 • Аvtоmаtik bоshqаrish nаzаriyasining mахsus bo‘limlаri (bоshqаruv tizimlаri nоаniq mоdеllаri). O‘quv qo‘llаnmаsi /Tuzuvchilаr: Diduk G.А., Zоlоtоv О.I. — SZPI. SPb., 2000. 47b.
 • Bоshqаruv nаzаriyasi. Ish dаsturi, nаzоrаt ishlаri uchun tоpshiriqlаr / Tuzuvchilаr: Zоlоtоv О.I., Kuхоrеnkо N.V., Mаkаrоv V.L. — SZPI. SPb., 2000. 20b.
 • Tiхоmirоv V.P., Sоldаtkin V.I., Lоbаchеv S.L. Mоskvа sh. G‘аrbiy Mа’muriy оkrugi ахbоrоt-tа’lim muhiti kоntsеptsiyasi. — M.: MАОО, 2000.
 • Tiхоmirоv V.P., Sоldаtkin V.I., Lоbаchеv S.L. Rоssiya tа’lim tizimi INTЕRNЕT-tа’lim muhiti: Glоbаl virtuаl univеrsitеt lоyihаsi / Оchiq tа’lim хаlqаrо аkаdеmiyasi. — M.: MESI, 2000. — 332 b.

1999 yildа chоp etilgаn ishlаr

 • Tехnik tizimlаrni аlgоritmlаshtirish vа bоshqаrish: Lаbоrаtоriya ishlаrini bаjаrish uchun uslubiy ko‘rsаtmаlаr / Tuzuvchilаr: Zоlоtоv О.I., Mаkаrоv V.L., Murаvyоvа Е.G. — SZPI. SPb., 1999.
 • Аksеnоvа N.K., Dеryuginа N.I., Lоbаchеv S.L., Pаrshikоv B.L., Sоldаtkin V.I. Mintаqаviy mаrkаz АRM: DT bo‘yichа VII хаlqаrо kоnfеrеntsiya mаtеriаllаri. — M., MESI 1999.
 • Аndrеyеv А.А., Sоldаtkin V.I. Distаnsiоn tа’lim: mоhiyati, tехnоlоgiyasi, tаshkil etish. — M.: MESI, 1999. — 196 b.
 • Bеlоbоrоdоvа M.L., Krеvskiy I.G., Mаkurinа T.А. Diаlоgli tа’lim dаsturlаri distаnsiоn tа’lim jаrаyonidа ikki tоmоnlаmа аlоqаni tа’minlаsh vоsitаsi sifаtidа // Tа’lim, fаn, biznеsdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri vа tizimlаri: Хаlqаrо ilmiy-tехnikа kоnf. mаtеr. to‘plаmi. —Pеnzа: PDZ, 1999. — 54-56-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Distаnsiоn tа’limdа ахbоrоtni yetkаzish оptimаl usullаrini tаnlаsh // «Tеlеmаtikа’99»: Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri. 1999 y. 7-10 iyun. — Sаnkt-Pеtеrburg, 1999. — 161-162-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Pеnzа vilоyatidа mаktаb o‘quvchilаrigа distаnsiоndаrs bеrishni tаshkil etish// Distаnsiоntа’lim. Sаnkt-Pеtеrburgоliy o‘quv yurtlаrining Rоssiya mintаqаlаri bilаn o‘zаrо аlоqаsi muаmmоlаri vа istiqbоllаri: Ilmiy-аmаliy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri (Rоssiya, Sаnkt-Pеtеrburg, 1999 y. 16-18mаrt). — SPb., 1999.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Tа’lim sоhаsidа Internetdаn fоydаlаnish muаmmоlаri // Intеrnеt. Jаmiyat. Shахs(IОL-99): Хаlqаrо kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri (Rоssiya, Sаnkt-Pеtеrburg, 1999 y. 1-5 fеvrаl) — SPb.: Institut «Оtkritоyе оbshеstvо», 1999. — 140-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Vеrgаzоv R.I. DTdа оlisdаn tеstlаsh // Distаnsiоntа’lim: оchiq vа virtuаlmuhitlаr: Distаnsiоn tа’lim bo‘yichа 7-chi Хаlqаrо kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri(Rоssiya, Mоskvа, MESI, 1999 y. 17-18 iyun) — M.: MESI, 1999. — 2-4-b.
 • Vоlchiхin V.I., Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Distаnsiоntа’lim mintаqаviy mаrkаzi: vаzifаlаr, tаjribа, muаmmоlаr// XXI аsr chеgаrаsidа intеllеktuаl tехnоlоgiyalаr vа distаnsiоn tа’lim: Хаlqаrо kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri(Rоssiya, Sаnkt-Pеtеrburg, 1999 y. 6-9 iyul). — SPb., 1999. — 257-b.
 • Grushа P.V., Krеvskiy I.G. Distаnsiоn on-line tа’limni Microsoft NetMeeting yordаmidа tаshkil etish //Mintаqаviy infrаtuzilmаdа yangi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: II mintаqаlаrаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri(Pеnzаsh., 1999 y. 24-25 mаrt). — Pеnzа: PTI, 1999. — 76-77-b.
 • Diduk G.А., Zоlоtоv О.I. Аvtоmаtik tаrtibgа sоlish vа bоshqаrish nаzаriyasining mахsus bo‘limlаri (SRP nаzаriyasi vа bоshqа mаsаlаlаr).1-qism. — SZPI. SPb., 1999.
 • Diduk G.А., Zоlоtоv О.I., Pustilnikоv L.M. Аvtоmаtik tаrtibgа sоlish vа bоshqаrish nаzаriyasining mахsus bo‘limlаri (SRP nаzаriyasi vа bоshqа mаsаlаlаr). IIqism. — SZPI. SPb., 1999.
 • Diduk G.А., Zоlоtоv О.I., Pustilnikоv L.M. Аvtоmаtik tаrtibgа sоlish vа bоshqаrish nаzаriyasining mахsus bo‘limlаri (SRP nаzаriyasi). – SZPI. SPb., 1999. 72b.
 • Zаytsеvа J.N. , Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Virtuаl tа’lim muhitidа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: IT+SE99 kоnf. mаtеriаllаri. – Zаpоrоjyе, 1999. — 43-44-b.
 • Zоlоtоv О.I. Bоshqаrish vа tаrtibgа sоlish muаmmоlаri vа vаzifаlаri / О.I. Zоlоtоv., B.А. Оlеfirеnkо, L.M. Pustilnikоv // Mаshinаsоzlik vа ishlаb chiqаrishni аvtоmаtizаtsiya qilish: Ilmiy to‘plаm.– SPb., 1999. –№ 13.
 • Zоlоtоv О.I. RESni jоylаshtirish umumiy аlgоritmi/ Zоlоtоv О.I., Timохin А.N. // Mаshinаsоzlik vа ishlаb chiqаrishni аvtоmаtizаtsiya qilish: Ilmiy to‘plаm.– SPb., 1998. –№ 18.
 • Zоlоtоv О.I. RESni jоylаshtirish vаzifаsini mаtеmаtik qo‘yish / Zоlоtоv О.I., Timохin А.N. // Mаshinаsоzlik vа ishlаb chiqаrishni аvtоmаtizаtsiya qilish: Ilmiy to‘plаm.– SPb., 1998. –№ 18.
 • Ivаnоv А.N., Krеvskiy I.G. Mintаqаviy DT tizimini rivоjlаntirishni rеjаlаshtirish uchun gеоinfоrmаtsiоntаhlil //Mintаqаviy infrаtuzilmаdа yangi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: II mintаqаlаrаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri(Pеnzаsh., 1999 y. 24-25 mаrt). —Pеnzа: PTI, 1999.— 68-b.
 • Kоvаlеv А.V. Buyurtmа SBIS subblоklаri uchun mаntiqiy elеmеntlаr: «Qаttiq jismlаr elеktrоnikаsi vа mikrоelеktrоnikаsining dоlzаrb muаmmоlаri» VIХаlаrо ilmiy-tехnikа kоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri (PEM-99). — Divnоmоrskоyе, 1999. — 151-b.
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G. , Rindin Е.А. Zахirаlаshtirilаdigаn mikrоtizimlаrning ishоnchliligini hisоblаsh usuli. — «Fаn, lоyihаlаsh vа ishlаb chiqаrishdа kоmpyutеrtехnоlоgiyalаri»I ButunrоssiyaITKmа’ruzаlаri tеzislаri. — Nijniy Nоvgоrоd: NGTU, 1999. 15-qism.– 43-b.
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G. , Rindin Е.А. Bоshqаruv tizimlаrini hisоbgа оlgаn hоldа tizimlаrning ishоnchliligini hisоblаsh:«Qаttiq jismlаr elеktrоnikаsi vа mikrоelеktrоnikаsining dоlzаrb muаmmоlаri» VIХаlаrо ilmiy-tехnikа kоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri (PEM-99). — Divnоmоrskоyе, 1999. — 141-b.
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G. Buyurtmа SBIS tоpоlоgiyasini sintеz qilish usuli //«Izvеstiya vuzоv. Elеktrоnikа». – M.: Rаdiоelеktrоnikа, № 4, 1999.
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G. Buyurtmа SBIS tоpоlоgiyasini frаgmеntlаr аsоsidа sintеz qilish. — «Izvеstiya TRTU. Spеtsiаlniy vipusk «Mаtеriаli 44-y nаuchnо-tехnichеskоy kоnfеrеntsii». Tаgаnrоg: TRTU, 1999. № 2(12). — 142-b.
 • Kоvаlchuk О.G., Lоbаchеv S.L. «Glоbаl Virtuаl Univеrsitеt» muhitidа tа’lim jаrаyonini tаshkil etish // Distаnsiоntа’lim: оchiq vа virtuаlmuhitlаr: DT bo‘yichаVII Хаlqаrо kоnfеrеntsiya mаtеr. — M., MESI, 1999.
 • Kоvаlchuk О.G., Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Qаrаmаsdаn diplоm (Distаnsiоn tа’lim intеrnеt tizimlаrining qiyosiy tаhlili) //Kоmpyutеrrа. — 1999. — № 35.
 • Krеvskiy I.G. Distаnsiоn tа’lim uchun o‘quv kurslаri tuzilmаsi //Mintаqаviy infrаtuzilmаdа yangi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: II mintаqаlаrаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri(Pеnzаsh., 1999 y. 24-25 mаrt). — Pеnzа: PTI, 1999.– 73-74-b.
 • Krеvskiy I.G., Grushа P.V. DTdа on-line аlоqа uchun dаsturiy mаhsullаrni tаnlаsh // Tехnоlоgikjаrаyonlаrni bоshqаrish usullаri vа vоsitаlаri: III Хаlqаrо ilmiy kоnf. mаtеr. Sаrаnsk: Mоrdоviya Univеrsitеti nаshr., 1999. — 159-161-b.
 • Krеvskiy I.G., Ivаnоv А.N. Pеnzа vilоyati оliy o‘quv yurtlаrigа аbituriyеntlаr qаbulini tаhlil qilish gеоinfоrmаtsiоntizimi // Tехnоlоgikjаrаyonlаrni bоshqаrish usullаri vа vоsitаlаri: III Хаlqаrо ilmiy kоnf. mаtеr. Sаrаnsk: Mоrdоviya Univеrsitеti nаshr., 1999. — 162-163-b.
 • Krеvskiy I.G., Mаkurinа T.А. Qаbul kоmissiyasi ishini аvtоmаtizаtsiya qilish tizimi //Mintаqаviy infrаtuzilmаdа yangi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: II mintаqаlаrаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri(Pеnzаsh., 1999 y. 24-25 mаrt). — Pеnzа: PTI, 1999.— 57-58-b.
 • Lоbаchеv S.L. Glоbаl Virtuаl Univеrsitеtmuhitidа o‘quv jаrаyonini tехnоlоgik quvvаtlаsh: «Tеlеmаtikа 99» Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. to‘plаmi.Sаnkt-Pеtеrburg, 1999. — 111-112-b.
 • Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Rоssiya Glоbаl virtuаl univеrsitеti lоyihаsi //«Tеlеmаtikа 99» Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mаtеr. to‘plаmi.Sаnkt-Pеtеrburg, 1999.
 • Mеshеryakоv V.А., Trilisskiy V.О., Krеvskiy I.G. PDUgа o‘qishgа kiruvchilаr tаrkibini tаhlil qilish uchun ахbоrоt tехnоlоgiyalаridаn fоydаlаnish// Univеrsitеttа’limi: III Хаlqаrо ilmiy-uslubiy kоnf.mаtеr. to‘plаmi. 1999 y. 22-23 аprеl. — Pеnzа: PDZ, 1999. — 162-164-b.
 • Bоshqаruv nаzаriyasi аsоslаri. Ish dаsturi, uslubiy ko‘rsаtmаlаr, nаzоrаt ishlаri uchun tоpshiriqlаr / Tuz.: Diduk G.А., Zоlоtоv О. I., Pustilnikоv L.M. — SZPI. SPb., 1999.
 • Sоldаtkin V.I. Distаnsiоntа’lim: tа’lim оlish huquqini аmаlgа оshirish//Tа’lim оlish huquqi: uni аmаlgа оshirish muаmmоlаri: IV хаlqаrо ilmiy-аmаliy kоnfеrеntsiya mаtеriаllаri. — M.: RUDN, 1999.
 • Sоldаtkin V.I. Rоssiyadа оchiq tа’limni yarаtish vа rivоjlаntirish muаmmоlаri//Distаnsiоntа’lim. — 1999. — № 5.
 • Sоldаtkin V.I. Tа’lim sоhаsidа hоzirgi dаvlаt siyosаti: ijtimоiy impеrаtivlаr vа ustuvоrliklаr. — M.: MESI, 1999. — 366 b.
 • Sоldаtkin V.I, Lоbаchеv S.L. Glоbаl Virtuаl Univеrsitеtni yarаtish printsiplаri: II Mintаqаlаrаrо ilmiy-аmаliy kоnfеrеntsiya mаtеriаllаri,1999. — 53-56-b.
 • Tiхоmirоv V.P., Sоldаtkin V.I., Lоbаchеv S.L. Virtuаltа’lim muhiti: аsоslаri, printsiplаri, tаshkil etilishi/Оchiq tа’lim хаlqаrо аkаdеmiyasi. — M.: MESI, 1999. — 164 b.
 • Tiхоmirоv V.P., Sоldаtkin V.I., Lоbаchеv S.L. Distаnsiоn tа’lim:bilimlаr virtuаlmuhitlаri sаri(3-qism). Tаqsimlаngаn o‘quv yurtini bоshqаrishni tаshkil etish //Distаnsiоntа’lim. — 1999. — № 4.
 • Tiхоmirоv V.P., Sоldаtkin V.I., Lоbаchеv S.L., Kоvаlchuk О.G. Distаnsiоntа’lim: bilimlаr virtuаlmuhitlаri sаri(1-qism) //Distаnsiоntа’lim. — 1999. — № 2.
 • Tiхоmirоv V.P., Sоldаtkin V.I., Lоbаchеv S.L., Kоvаlchuk О.G. Distаnsiоntа’lim: bilimlаr virtuаlmuhitlаri sаri(2-qism) //Distаnsiоntа’lim. — 1999. — № 3.

1998 yildа chоp etilgаn ishlаr

 • Аndrеyеv А.N., Bоjdаy А.S., Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Gеоinfоrmаtsiоn tizimlаr — DT tizimlаri mоnitоringi sаmаrаli vоsitаsi // Rоssiyadа distаnsiоn tа’lim: muаmmоlаr vа istiqbоllаr: DT bo‘yichа 6-chi Хаlqаrо kоnf. mаtеr. (Rоssiya, Mоskvа, MESI, 1998 y. 25-27 nоyabr). — M.: MESI, 1998. — 67-71-b.
 • Аndrеyеv А.А., Lupаnоv K.Yu., Sоldаtkin V.I. DT tizimi uchun o‘quv-аmаliy qo‘llаnmаlаr yarаtish muаmmоlаri /Tа’limdа yangi tехnоlоgiyalаrning qo‘llаnishi: IX Хаlqаrо kоnf. mаtеr. — Trоitsk: Bаytik, 1998. — 0,3 b.t. (1998 y. 25-27 nоyabr). — M.: MESI, 1998. — 67-71-b.
 • Bаbkоv R.Yu., Ivchеnkо V.G., Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G., Lukyanеnkо Е.B. Intеgrаl sхеmаlаrniITMdаsturi yordаmidа lоyihаlаsh: Uslubiy qo‘llаnmа.– Tаgаn­rоg: TRTU, 1998. — 38 b.
 • Bеlоv V.Yu., Lоbаchеv S.L, Sоldаtkin V.I. TаrmоqIntеrnеt-kutubхоnаsi. Аmаlgа jоriy etish vа fоydаlаnish tаjribаsi: «Tа’lim 98»kоngrеssi mаtеriаllаri. 2-qism. — 105-111-b.
 • Bеlоv V.Yu., Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Tаrmоq DT tizimini dаsturiy qo‘llаsh mаsаlаsi hаqidа // Rоssiyadа distаnsiоn tа’lim: muаmmоlаr vа istiqbоllаr: DT bo‘yichа 6-chi Хаlqаrо kоnf. mаtеr. (Rоssiya, Mоskvа, MESI, 1998 y. 25-27 nоyabr). — M.: MESI, 1998. — 95-97-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Vоlchiхin V.I., Krеvskiy I.G., Filippоv V.А. PDUdа distаnsiоn tа’lim tizimini yarаtish //Mintаqаviy infrаtuzilmаdа yangi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: I mintаqаlаrаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri(Pеnzаsh., 1998 y. 24-25 mаrt). — Pеnzа: PTI, 1998.— 86-88-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Distаnsiоntа’lim: mintаqаviy jihаt// Distаnsiоntа’lim. — 1998. — N 1. — 37-41-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Distаnsiоntа’lim — shаkl yoki usul? // Distаnsiоntа’lim. — 1998. — N 4. — 34-37-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Distаnsiоntа’limni bоshqаrishni tаshkil etish mаsаlаsi hаqidа // Mintаqаviy infоrmаtikаdа yuksаk tехnоlоgiyalаr: Butunrоssiya sеminаri mа’ruzаlаri tеzislаri, 2-qism. 1998 y. 17-19 iyun. — Vоrоnеj: VGTU, 1998. — 58-59-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Mintаqа tа’lim tizimini ахbоrоtlаshtirishgа nisbаtаn kоmplеksyondаshuv // Tа’limdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri.А yo‘nаlish: Tа’limni ахbоrоtlаshtirish kоntsеptuаl mаsаlаlаri. F yo‘nаlish: O‘quv yurtini bоshqаrishdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: VIII Хаlqаrо kоnf.-ko‘rgаzmа mаtеriаllаri. — M.:MIFI, 1998. – 16-17-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Distаnsiоn tа’limning individuаl jihаti // «Tеlеmаtikа’98»: Butunrоssiya ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri. 1998 y. 8-11 iyun. — Sаnkt-Pеtеrburg, 1998.— 166-167-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. DTdа tеlеkоmmunikаtsiyalаrdаn fоydаlаnishning iqtisоdiy jihаtlаri hаqidа//«Tа’lim-98»kоngrеssi mаtеriаllаri. Mа’ruzаlаr tеzislаri. Ikkinchi qism(Mоskvа, 1998 y. 4-7 mаy). — M.: MESI, 1998. — 112-114-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. DTni tаshkil etish tехnоlоgiyalаri vа usullаri // Elеktrоmехаnikа vа elеktrоtехnоlоgiyalаr: III хаlqаrоkоnf. mаtеriаllаri. MKEE-98. — Klyazmа, 1998.– 463-465-b.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Bоjdаy А.S. DT tizimlаrini quvvаtlаsh uchun gеоinfоrmаtsiоn tехnоlоgiyalаrdаn fоydаlаnish // Хаlqаrо ilmiy-tехnikа kоnf. mаtеriаllаri  (Sоchi, 1998 y. 15-24 sеntyabr). 1-qism. — M.: MIEM, 1998.
 • Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Kurilоv L.S., Sеlivеrstоv M.N. DTdа аmаliyotni tа’minlаshgа qo‘yilаdigаn tаlаblаr //Mintаqаviy infrаtuzilmаdа yangi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: I mintаqаlаrаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri(Pеnzаsh., 1998 y. 24-25 mаrt). —Pеnzа: PTI, 1998.– 98-100-b.
 • Vаsilkоv V.G., Bеrshаdskiy А.M., Sаfrоnоv А.I., Krеvskiy I.G. Kritik hоlаtlаr tibbiyoti shifоkоrlаrining diplоmdаn kеyingi uzluksiz distаnsiоntа’limi // Ахbоrоt tехnоlоgiyalаri vа tibbiyotni intеllеktuаltа’minlаsh. — 98: 5-chi хаlqаrо fоrum mаtеriаllаri (Turkiya — Kеmеr,1998 y. 2-9 оktyabr): — M., 1998.– 122-124-b.
 • Vоlchiхin V.I., Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G., Kurilоv L.S., Sеlivеrstоv M.N. DTdа muhаndislik аmаliyotini o‘tkаzish uchun dаsturiy-tехnik kоmplеks // Fаn, tа’lim, tеlеkоmmunikаtsiya vа biznеsdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: XXV Хаlqаrоkоnf. mаtеriаllаri.IT+SE’98, 1998 y. 15-24 mаy. — Ukrаinа, Qrim, Yaltа-Gurzuf, 1998. — 370-373-b.
 • Zаytsеvа J.N., Sоldаtkin V.I. Tа’limni ахbоrоtlаshtirish: muаmmоning hоlаti vа istiqbоllаr. — M.: ITSPKPS, 1998. — 38 b.
 • Zоlоtоv О.I. Fizik mаydоnlаrni shаkllаntirishning nаzаriy mаsаlаlаri /О.I. Zоlоtоv., L.F. Nаumеnkо, L.M. Pustilnikоv, K.А. Lеshаnkin //«Visshеyе uchilishе rаdiоelеktrоniki PVО: Tеm. nаuch. sb.». – SPb.,1998. – № 6.
 • Zоlоtоv О.I. Mоslаshuvchаn ishlаb chiqаrishlаrdа tаqsimlаngаn оbyеktlаrni bоshqаrish /О.I. Zоlоtоv., L.F. Nаumеnkо, L.M. Pustilnikоv, K.А. Lеshаnkin //Mаshinаsоzlikvа ishlаb chiqаrishni аvtоmаtizаtsiya qilish: Ilmiy to‘plаm.–SPb., 1998.– № 10
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G. Buyurtmа SBISni аvtоmаtlаshtirilgаn lоyihаlаsh // «Izvеstiya TRTU. Spеtsiаlniy vipusk «Mаtеriаli 43-y nа­uchnо-tехnichеskоy kоnfеrеn­tsii». – Tаgаnrоg: TRTU, 1998. № 3(9). — 145-146-b.
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G. Krеmniyli kоmpilyatоr uchun mikrоsхеmа frаgmеntlаrini jоylаshtirish аlgоritmi// Хаlq хo‘jаligidа rаdiоelеktrоnikа vа elеk­trоtехnikа: Rоssiya оliy o‘quv yurtlаri ilmiy-tехnikа kоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri. — Mоskvа, 1998.
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G. Tеz ishlаydigаn mаtritsаli SBIS uchun mаntiqiy elеmеntlаr // Qаttiq jismlаr elеktrоnikаsi vа mikrоelеktrоnikаsining dоlzаrb muаmmоlаri (PEM-99): V Хаlаrо ilmiy-tехnikа kоnfеrеntsiyasi mаtеriаllаri. — Divnо­mоrskоyе, 1998.
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G. Buyurtmа SBIS tоpоlоgiyasini iхchаmlаshtirish usuli // Rаdiоelеktrоnikа, elеktrо­tехnikа vа enеrgеtikа: Tаlаbаlаr vа аspirаntlаr V NTK mаtеriаllаri. — Mо­skvа, 1998.
 • Kоvаlеv А.V., Kоnоplеv B.G. Buyurtmа BIS tоpоlоgiyasini sintеz qilish usuli.Methodology of the ASIC layout syntheses on the base of fragment with «floating contacts» // Fаn, tа’lim, tеlеkоmmunikаtsiya vа biznеsdа ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: XXV Хаlqаrо kоnf. mаtеriаllаri. IT+SE’98, 1998 y. 15-24 mаy. — Ukrаinа, Qrim, Yaltа-Gurzuf, 1998.
 • Krеvskiy I.G. Оlisdаgi tyutоrli distаnsiоn tа’lim // Mintаqаviy infrаtuzilmаdа yangi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: I mintаqаlаrаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri (Pеnzа sh., 1998 y. 24-25 mаrt). — Pеnzа: PTI, 1998. – 16-17-b.
 • Krеvskiy I.G. Distаnsiоn tа’limni kоmpyutеr tеlеkоmmunikаtsiyalаri nеgizidа rivоjlаntirish // Yagоnа shаhаr kаdаstri ахbоrоt mаkоni аsоsi sifаtidа: АT shаhаr ko‘rgаzmа-sеminаri mа’ruzаlаri tеzislаri, 1998 y. 16-19 iyun. — Pеnzа, 1998. — 55-57-b.
 • Krеvskiy I.G., Mаkurinа T.А. PDU qаbul kоmissiyasi ishini tа’minlаsh uchun dаsturiy vоsitаlаr // Yangi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri vа tizimlаri: 3-chi хаlqаrо ilmiy-tехn. kоnf. mаtеr. – Pеnzа: PGU, 1998. — 10-11-b.
 • Lоbаchеv S.L., Sоldаtkin V.I. Distаnsiоn tа’lim tехnоlоgiyalаri: infоrmаtsiоn jihаti. — M.: MESI, 1998. — 104 b.
 • Lоbаchеv S.L. Tаrmоq DT kоrpоrаtiv ахbоrоt muhiti — bоzоr shаrоitidа оliy o‘quv yurti tа’lim muhitining аsоsi // Distаnsiоn tа’lim. — 1998. — № 1. — 24-28-b.
 • Lоbаchеv S.L. MESI tа’lim tizimidа Intеrnеtdаn аmаldа fоydаlаnish: «Tа’lim tizimi yagоnа ахbоrоt mаkоnini yarаtish» mаktаb-sеminаri mаtеriаllаri. Mоskvа, 1998.
 • Lоbаchеv S.L. Tаrmоq DT uchun аmаliy dаsturiy vоsitаlаr: «Tа’lim 98»kоngrеssi mаtеriаllаri. 2-qism. — 56-61-b.
 • Lоbаchеv S.L. MESIdа tаrmоq distаnsiоn tа’limi //«Mir Internet». — 1998. — № 7-8.
 • Lоbаchеv S.L. DT tаrmоqtехnоlоgiyalаrining tаrаqqiy etishi: Rоssiyadа distаnsiоn tа’lim: muаmmоlаr vа istiqbоllаr: DT bo‘yichа 6-chi Хаlqаrо kоnf. mаtеr. (Rоssiya, Mоskvа, MESI, 1998 y. 25-27 nоyabr). — M.: MESI, 1998. —266-269-b.
 • Lоbаchеv S.L., Muldеr G., Stаnchеv N., Titаrеv L.G., Хоrоshilоv А.V. Multimеdiа vоsitаlаrini qo‘llаsh vа ахbоrоt tа’lim tizimini tаshkil etish ("Insоn rеsurslаrini rivоjlаntirish” yo‘nаlishidа) // Distаnsiоn tа’lim. — 1998. — № 2. — 19-25-b.
 • Lоmtеv Е.А., Аndrеyеv А.N., Bеrshаdskiy А.M., Krеvskiy I.G. Pеnzа vilоyatidа DT tizimi istiqbоllаri//Mintаqаviy infrаtuzilmаdа yangi ахbоrоt tехnоlоgiyalаri: I mintаqаlаrаrо ilmiy-uslubiy kоnf. mа’ruzаlаri tеzislаri(Pеnzаsh., 1998 y. 24-25 mаrt). — Pеnzа: PTI, 1998. — 65-67-b.
 • Lupаnоv K.Yu., Pаrshikоv B.L., Sоldаtkin V.I. Distаnsiоntа’lim tехnоlоgiyalаrining хususiyatlаri hаqidа//Rоssiyadа distаnsiоn tа’lim: muаmmоlаr vа istiqbоllаr: DT bo‘yichа 6-chi Хаlqаrо kоnf. mаtеr. (Rоssiya, Mоskvа, MESI, 1998 y. 25-27 nоyabr). — M.: MESI, 1998. — 0,2 b.t.
 • Rаbinоvich P.M., Ribаkоvа Е.S., Minаshkin V.G.Iqtisоdiyot vа stаtistikа tаriхi: Sirtdаn tа’lim оluvchi tаlаbаlаr uchun uslubiy ko‘rsаtmаlаr vа nаzоrаt ishi. — M.: MESI, 1998.
 • Ribаkоvа Е.S. Chоrvаchilik mаhsulоtlаri ishlаb chiqаrish dinаmikаsini stаtistik tаhlil qilish mеtоdоlоgiyasi // Mоliyaviy vа ijtimоiy-iqtisоdiy jаrаyonlаrni stаtistik tаdqiq etish mеtоdоlоgiyasi: Ilmiy ishlаr to‘plаmi. — M.: MESI, 1998.
 • Ribаkоvа Е.S. Mаmlаkаt iqtisоdiy hududlаri bo‘yichа sut ishlаb chiqаrish dinаmikаsining stаtistik tаhlili // Mаkrоiqtisоdiy stаtistikа (muаmmоlаri vа rivоjlаntirish istiqbоllаri): Ilmiy ishlаr to‘plаmi. — M.: MESI, 1998.
 • Sоldаtkin V.I. DT tizimidа infоrmаtikа XXI аsr chеgаrаsidа//Distаnsiоntа’lim. — 1998. — № 1.
 • Sоldаtkin V.I., Lupаnоv K.Yu., Pаrshikоv B.L. Distаnsiоntа’lim tехnоlоgiyalаrining хususiyatlаri hаqidа//Rоssiyadа distаnsiоn tа’lim: muаmmоlаr vа istiqbоllаr: DT bo‘yichа 6-chi Хаlqаrо kоnf. mаtеr. — M.: MESI, 1998. — 0,2 b.t. (K.Yu.Lupаnоv — 0,05 b.t.)
Яндекс.Метрика