MBA chiroy sanoatida

Ushbu o’quv dasturini tanlash kimga tavsiya etiladi?

 • Chiroy, SPA salonlari yoki fitness-markazlarning boshqaruvchilari, egalari;
 • Chiroy sanoatida o’z ishini ochishni rejalashtirayotgan tadbirkorlar;
 • Ushbu sohada rahbarlik karyerasini rivojlantirishni rejalashtirayotgan chiroy sanoati ishchilari;
 • Chiroy sanoatiga rahbarlik lavozimlarga o’tishni rejalashtirayotgan boshqa sohalar ishchilari.

Aynan ushbu o’quv dasturini tanlash nega tavsiya etiladi?

Ushbu dasturning eng asosiy maqsadi – chiroy saloni, SPA yoki fitness-markazi kabi idoralarni boshqarishning, hamda ularning faoliyatini rejalashtirish va amalga oshirishning mahsus ko’nikmalariga o’rgatish. O’z biznesingizni va rahbarlik karyerasini aynan shu sohada rivojlantirmoqchi bo’lsang “Chiroy sanoatidagi menedjment” dasturi quyidagilarni taqdim qilgan holda, o’z maqsadingizga qisqa muddat ichida erishishda yordam beradi:

 • Chiroy saloni, SPA yoki fitness-markazni samarali tarzda boshqarish uchun zarur bilimlar va ko’nikmalar;
 • Chiroy sanoatida o’z idorangizni ochish va rivojlantirish bo’yicha ushbu sohada biznesni rivojlantirish bo’yicha yetakchi konsultantlar va samarali boshqarishning  ko’p yillik tajribasiga ega ekspertlardan tavsiyalar;
 • Tajribali mutahassislardan yangi salon\SPA\fitnes-markazini ochish uchun biznes-rejani yaratishda yoki ishlayotgan idoralarni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda individual yordam;
 • Ham sohaning o’zida, hamda uning tashqarisida istiqbolli ish aloqalarini o’rnatish imkoniyati.

Bundan tashqari, ikki yil ichida siz umumiy MBA-ta’limga ega bo’lib, har qanday tashkilotni boshqarishning operasion va strategik bosqichlarida samarali qarorlarni qabul qila oladigan rahbar-djeneralistni tayyorlashning to’liq kursini o’tasiz. Olingan bilim va ko’nikmalar siz biznes doirasidan chiqib ketmoqchi yoki boshqa ish bilan shug’ullanmoqchi bo’lsangiz har qanday sohada muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

O’quv dasturining ihtisoslashtirilgan qismi nimadan iborat?

Dasturning ihtisoslashtirilgan qismi kunduzgi seminarlar shaklida shakllantirilgan. Yetakchi konsultantlar va professional ekspertlar chiroy sanoatida ishlayotgan idorani ochish, rejalashtirish va amalga oshirish, hamda uni rivojlantirish va bozorda ilg’or surish bilan bog’liq bo’lgan barchasi to’g’risida batafsil gapirib beradilar.

Dasturning o’quv dasturi bilan tanishib chiqing

Учебный план

Модули специализации (Управление предприятием индустрии красоты):

 • Совершенствование операционных стратегий предприятия индустрии красоты (40 ак. часов — 1 очная сессия)
 • Тенденции развития отрасли: юридические, организационные, маркетинговые аспекты
 • Организация работы предприятия индустрии красоты: специфика управления персоналом, стандарты сервиса, система продаж и рекламная политика
 • Экономика предприятия индустрии красоты: расчет ТЭО, ценообразование, бюджетирование, выход на самоокупаемость новых проектов

Спецкурсы по выбору (можно выбрать до двух спецкурсов из представленных ниже):

 
 •  Управление СПА-салоном (24 ак. часа)
 • Управление фитнес-центром (24 ак часа)
 • Экономическая модель успешного предприятия индустрии красоты (16 ак. часов)
 • Нормативно-правовые основы управления учреждением в индустрии красоты;
 • Открытие собственного учреждения — проектирование, дизайн, маркетинг;
 • Управление персоналом в учреждениях индустрии красоты;
 • Маркетинговая политика и управление продажами в индустрии красоты;
 • Управление финансами, бюджет и ценообразование;
 • Особенности управления SPA-центром;
 • Особенности управления фитнес-центром.;
 • Экономическая модель салона красоты. 
 

Модули общего профиля:

 • Экономика и право
  • Микроэкономика и Макроэкономика.
  • Международные экономические отношения. Инструменты взаимодействия.
  • ВТО. Изменения в российской экономике. Пути развития.
  • Правовые основы предпринимательской деятельности.
  • Методы защиты корпоративных интересов.
  • Основы безопасности предпринимательской деятельности в РФ.
 • Навыки личной эффективности менеджера
  • Понимание деятельности менеджера.
  • Управление временем.
  • Навыки эффективного общения.
  • Технология эффективной работы с информацией.
  • Психология деловых отношений.
  • Имидж делового человека.
  • Лидерство и харизма.
  • Управление без стресса.
 • Общий менеджмент
  • Основные категории менеджмента. Ситуационный подход в менеджменте.
  • Человек в организации. Функция мотивации.
  • Коммуникации в организациях.
  • Конфликты и стрессы.
  • Проектирование работы.
  • Построение организационных структур.
  • Разработка и принятие управленческих решений.
 • Организационное поведение
  • Введение в организационное поведение.
  • Методология анализа организационного поведения.
  • Процессы восприятия и управление впечатлением.
  • Личность и психологические установки.
  • Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы.
  • Индивидуальное и организационное научение.
  • Групповая динамика.
  • Власть, влияние и лидерство в организации.
 • Финансы в организации
  • Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег.
  • Основные финансовые документы. Баланс предприятия, отчет о финансовых результатах. Анализ и интерпретация финансовых отчетов.
  • Маржинальная прибыль. Анализ «объем -прибыль» при постоянных и меняющихся ценах Точка безубыточности. Операционный рычаг.
  • Оценка инвестиционных решений. Дисконтирование.
  • Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг.
  • Собственный оборотный капитал. Управление оборотным капиталом.
  • Финансовое планирование. Прогноз денежной наличности.
 • Методы исследований в бизнесе
  • Типы исследований в менеджменте. Качественные исследования.
  • Количественные исследования. Использование инструментов статистики и прогнозирования при принятии решений.
  • Принятие рациональных и креативных решений.
  • Инновационное мышление и креативность в бизнесе (мастер-класс).
  • Системный анализ и моделирование в практике управленческих исследований.
 • Общий маркетинг
  • Основы маркетинга и современная маркетинговая концепция.
  • Поиск «своего» клиента. Управление взаимоотношениями с потребителем.
  • Жизненный цикл и позиционирование товара. Продуктовый портфель.
  • Ценообразование (Price).
  • Место распространения (Place).
  • Продвижение (Promotion).
  • Маркетинговый мониторинг и прогнозирование (мастер-класс).
  • Маркетинг услуг.
 • Управление человеческими ресурсами
  • Введение в управление персоналом.
  • Подбор персонала.
  • Адаптация персонала.
  • Оценка и аттестация персонала. Управление результативностью работы персонала.
  • Развитие человеческого потенциала и обучение персонала.
  • Система вознаграждений: построение системы компенсации в современной компании.
  • Управление по компетенциям (мастер-класс).
  • Учебный центр как инструмент развития карьеры (мастер-класс).
  • Отбор соискателей: инструменты линейного менеджера (мастер-класс).
  • Стратегия управления персоналом. Управление корпоративной культурой. (мастер-класс).
 • Учет и отчетность
  • Виды учета в организации. Введение в МСФО.
  • Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским стандартам.
  • Бухгалтерская отчетность. Первичные документы и договорная деятельность в бухгалтерском учете.
  • Налоговый учет в РФ.
  • Построение системы управленческого учета.
  • Управленческий учет и принятие решений.
  • Бюджетирование и контроль затрат.
 • Стратегический менеджмент
  • Введение в стратегический менеджмент.
  • Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации.
  • Создание и формализация стратегии.
  • Базовые типы стратегий.
  • Управление реализацией стратегии и оценка ее эффективности.
  • Современные тенденции развития и проблемы стратегического менеджмента (дополнительная тема либо мастер-класс).
  • Бизнес-планирование.
 • Стратегический маркетинг
  • Введение в стратегический маркетинг.
  • Функциональные маркетинговые стратегии.
  • Многообразие подходов к сегментированию (Мастер-класс Колонтая).
  • Позиционирование. Быть лучше — значит, быть другим! (Мастер-класс Колонтая).
  • Промышленный маркетинг (Мастер-класс Колонтая).
  • Маркетинговые исследования.
  • Маркетинговый план.
  • Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности.
  • Концепция международного маркетинга.
  • Бренд и его роль в повышении конкурентоспособности компании (мастер-класс).
  • Event-маркетинг (мастер-класс).
 • Операционный менеджмент
  • Введение в операционный менеджмент.
  • Проектирование товаров и услуг.
  • Управление качеством.
  • Размещение и загрузка производственных и сервисных объектов. Управление цепью.
  • Операционный консалтинг. Описание и реинжиниринг бизнес-процессов.
  • Складская логистика (мастер-класс).
  • Управление запасами.
 • Управление изменениями
  • Многообразие подходов к проблеме организационных изменений.
  • Анализ готовности организации к проведению изменения
  • Процессный подход к управлению изменениями (по Дж.Коттеру и Д. Коэну).
  • Управление сопротивлением изменениям.
  • Управление изменениями и корпоративная культура. Политика и идеология перемен.
  • Коучинг как инструмент управления изменениями (мастер-класс).
  • Взаимодействие с внешними консультантами (мастер-класс).
 • Информационные технологии для менеджера
  • Информационые технологии в управлении: введение.
  • Классификация ИС.
  • Управление информационными системами.
 • Управление проектами
  • Введение в управление проектами.
  • Структура дисциплины Управление проектами и ее основные элементы.
  • Функциональные области Управления проектами.
  • Информационные системы и инструменты Управления проектами.
  • Введение в риск-менеджмент.
* Представленный учебный план ориентирован на слушателя программы с учетом временных затрат, необходимых ему для изучения материала в системе дистанционного обучения (просмотр видео, чтение учебника, выполнение упражнений, работа с тьютором).

Abiturientlarga talablar:

 • Tugallangan oliy ma’lumot;
 • 2 yildan ortiq ish tajribasi.

Diplom

Sohali MBA dasturi bo’yicha o’quv jarayoni nihoyasiga yetgach, va diplom loyihasi himoya qilingach, har bitta bitiruvchi ikkita diplomga ega bo’ladi:

 1. Qo’shimcha (oliyga) ma’lumot to’g’risidagi diplom, “Ish yuzasidan boshqarish masteri – Master of Business Administration (MBA)” qo’shimcha malakaning berilganligini tasdiqlaydi;
 2. Ingliz tilidagi UNESCO logotipli Master of Business Administration darajasi berilganlik to’g’risidagi diplom hamda diplomga umumyevropalik ilova (Diploma Supplement), horijiy tashkilotlarda taqdim qilinishi uchun qo’shimcha tarjima yoki notarial tasdiqlanishi kerak emas.

O’quv shakli va narxi:

Sirtqi dаm оlish kunlаri guruhidа
Mоskvаdа 2-tа kunduzgi sеssiya bilan
Sirtqi dаm оlish kunlаri guruhidа
Mоskvаdа 1-tа kunduzgi sеssiya va
chet elda 1-ta kunduzgi sessiya bilan
219 000 rub.
(269 000 rub.)
269 000 rub.
249 000 rub.
(369 000 rub.)
369 000 rub.

O`qitish narhiga to`liq (2 yil) o`qitish kursi kiradi, qo`shimcha to`lovlar yo`q;
Boshlang`ich badali 0% bo`lgan 36 oygacha ta’lim kreditini olish mumkin.

Яндекс.Метрика