MBA qurilishda

Yaqin orada Rossiyada eng rivojlangan biznes sohalarining biri bo’lgan qurilish sohasi hozirgi kunda sohaning o’zidagi ichki muammolar, ko’chmas mulk bozori va bank sektoridagi stabil bo’lmagan holat bilan bog’liq bo’lgan qiyin davrni boshdan kechirmoqda. Mukammal, ammo hamma o’rganib qolgan qurilish faoliyatini davlat lisenziyalash institutining bekor qilinishi va o’zini boshqaruvchi tashkilotlar to’g’risidagi qonunning kiritilishi ushbu sohada nihoyatda ko’p miqdordagi qog’ozbozlikni faqatgina qisman osonlashtirdi, va natijada qurilish tannarhining yanada oshishi hamda ishlab chiqariladigan ishlarning sifatiga bo’lgan talablarning ko’payishiga olib keldi.

Yaqin istiqbollarda qurilish xizmatlari bozorida kapitallashtirish hajmlarida hamda qurilishning sifatida o’z ifodasini topgan ahamiyatli ijobiy o’zgarishlar kutilmoqda, ammo ushbu hislatlar bilan foydalanish uchun yetarli darajada bilim va ko’nikmalar zarur.

Ushbu o’quv dasturini tanlash kimga tavsiya etiladi?

 • Qurilish kompaniyalarining boshqaruvchilariga va egalariga;
 • Qurilish biznesi bilan shug’ullanmoqchi bo’lgan tadbirkorlarga;
 • Qurilish loyihalari rahbarlariga va uchastkalar boshqaruvchilariga;
 • Qurilish biznesiga o’tishni mo’ljallayotgan har qanday soha menedjerlariga.

Aynan ushbu o’quv dasturini tanlash nega tavsiya etiladi?

Ushbu dasturning ustuvor maqsadi — qurilish biznesida faoliyatni boshqarish, rejalashtirish va amalga oshirishning ihtisoslashtirilgan ko’nikmalariga o’rgatishdir. Agar siz kejaganingizni ushbu sohada ko’rsangiz va aynan ushbu yo’nalish bo’yicha rivojlanishni istangiz, faqat “Qurilishda menedjment” dasturi bo’yicha o’qish sizga qisqa muddat ichida belgilangan maqsadga erishishni ta’minlaydi, bunda u quyidagilarni taqdim etadi:

 • Qurilishni samarali boshqarish uchun yetarli darajadagi bilim va ko’nikmalar;
 • Ushbu sohadagi yetakchi maslahatchilar va muvaffaqiyatli boshqarishning ko’p yillik tajribasiga ega bo’lgan developerlardan o’zingizning qurilish kompaniyangizni ochish va rivojlantirish bo’yicha tavsiyalar;
 • Tajribali mutahassislardan yangi qurilish kompaniyasini ochish uchun biznes-rejani yaratish yoki eskisi uchun rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishda individual yordam;
 • Sohaning o’zida va uning tashqarisida istiqbolli ish aloqalarni o’rnatish.

Bundan tashqari, ikki yil ichida siz umumiy MBA-ta’limga ega bo’lib, har qanday tashkilotni boshqarishning operasion va strategik bosqichlarida samarali qarorlarni qabul qila oladigan rahbar-djeneralistni tayyorlashning to’liq kursini o’tasiz. Olingan bilim va ko’nikmalar siz qurilish biznesi doirasidan chiqib ketmoqchi yoki boshqa ish bilan shug’ullanmoqchi bo’lsangiz har qanday sohada muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

O’quv dasturining ihtisoslashtirilgan qismi nimadan iborat?

Dasturning ihtisoslashtirilgan qismi kunduzgi seminarlar shaklida shakllantirilgan. Yetakchi konsultantlar va professional ekspertlar development bozorida rivojlansih va oldinga siljish usullarini taklif qiladilar, yer-mulk munosabatlari va investision-qurilish jarayoni sohasida qonunchilik va me’yoriy bazasining barcha aspektlarini batafsil ko’rib chiqadilar, bunday kompaniyani boshqarishni samarali tarzda boshqarishni o’rgatadilar, qurilish kompaniyasining ochilishi, rejalashtirish va operasion faoliyatini amalga oshirish to’g’risida batafsil gapirib beradilar.

Mashg’ulotlar mavzulariga quyidagilar kiradi:

 • Yer-mulk munosabatlarining moliyaviy va huquqiy asoslari;
 • Qurilishda ishlarni tashkil etish va baholash;
 • Qurilish ob’yektlarini moliyalash mehanizmlari;
 • Investision-qurilish loyihalarni amalga oshirish hususiyatlari;
 • Kam etajli va kottedj qurilishining hususiyatlari;
 • Narhlarning shakllanishi va qurilishda smetali me’yorlashtirish;
 • Qurilish va developmentda nazorat mehanizmlari va usullari;
 • Qurilishda shartnoma asosidagi munosabatlar asoslari.

Dasturning o’quv dasturi bilan tanishib chiqing

Учебный план

Модули специализации (Менеджмент в строительстве):

 • Специфика строительного бизнеса в РФ (56 ак. часов — 1 очная сессия):
  • Управление земельно-имущественными отношениями в РФ
   • Финансово-экономические аспекты землепользования.
   • Приватизация недвижимости.
   • Формирование, кадастровый учёт и регистрация недвижимости
   • Целевое назначение земель и права на них
   • Порядок предоставления земельных участков для строительства из государственной или муниципальной собственности
   • Арбитражная практика применения законодательства о недвижимости.
   • Неурегулированные земельно-имущественные отношения.
  • Базовые бизнес-процессы в строительной отрасли
   • Ключевые и наиболее проблемные бизнес-процессы в строительстве.
   • Выдача разрешений на строительство: основания, порядок и практика.
   • Нормативная база строительства.
   • Организационно-технологическая подготовка строительства
   • Подготовительный период строительства.
   • Обустройство и содержание строительных площадок.
   • Менеджмент качества в строительстве.
  • Финансирование строительных проектов
   • Параметры инвестиционной и финансовой оценки проекта
   • Виды и условия финансирования проектов строительства
   • Кредитные механизмы финансирования (заем, кредит, факторинговая модель)
   • Неденежные расчеты с подрядными организациями (векселя, зачеты, уступка прав)
   • Показатели финансовой устойчивости застройщиков. Расчет, отчетность, ответственность.

Спецкурсы по выбору (можно выбрать до трёх спецкурсов из представленных ниже):
— Деятельность службы заказчика при реализации инвестиционно-строительных проектов (16 ак. часов)
— Малоэтажное и коттеджное строительство. (16 ак часов)
— Ценообразование и сметное нормирование в строительстве (16 ак. часов)
— Контроллинг в строительстве и девелопменте (16 ак. часов)
— Договорные отношения в строительстве (16 ак. часов)

Модули общего профиля:

1. Экономика и право
 • Микроэкономика и Макроэкономика.
 • Международные экономические отношения. Инструменты взаимодействия.
 • ВТО. Изменения в российской экономике. Пути развития.
 • Правовые основы предпринимательской деятельности.
 • Методы защиты корпоративных интересов.
 • Основы безопасности предпринимательской деятельности в РФ.

2. Навыки личной эффективности менеджера

 • Понимание деятельности менеджера.
 • Управление временем.
 • Навыки эффективного общения.
 • Технология эффективной работы с информацией.
 • Психология деловых отношений.
 • Имидж делового человека.
 • Лидерство и харизма.
 • Управление без стресса:

3. Общий менеджмент

 • Основные категории менеджмента. Ситуационный подход в менеджменте.
 • Человек в организации. Функция мотивации.
 • Коммуникации в организациях.
 • Конфликты и стрессы.
 • Проектирование работы.
 • Построение организационных структур.
 • Разработка и принятие управленческих решений.

4. Организационное поведение

 • 1. Введение в организационное поведение.
 • 2. Методология анализа организационного поведения.
 • 3. Процессы восприятия и управление впечатлением.
 • 4. Личность и психологические установки.
 • 5. Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы.
 • 6. Индивидуальное и организационное научение.
 • 7. Групповая динамика.
 • 8. Власть, влияние и лидерство в организации.

5. Финансы в организации

 • Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег.
 • Основные финансовые документы. Баланс предприятия, отчет о финансовых результатах. Анализ и интерпретация финансовых отчетов.
 • Маржинальная прибыль. Анализ «объем -прибыль» при постоянных и меняющихся ценах Точка безубыточности. Операционный рычаг.
 • Оценка инвестиционных решений. Дисконтирование.
 • Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг.
 • Собственный оборотный капитал. Управление оборотным капиталом.
 • Финансовое планирование. Прогноз денежной наличности.

6. Методы исследований в бизнесе

 • Типы исследований в менеджменте. Качественные исследования.
 • Количественные исследования. Использование инструментов статистики и прогнозирования при принятии решений.
 • Принятие рациональных и креативных решений.
 • Инновационное мышление и креативность в бизнесе (мастер-класс).
 • Системный анализ и моделирование в практике управленческих исследований.

7. Общий маркетинг

 • Основы маркетинга и современная маркетинговая концепция.
 • Поиск «своего» клиента. Управление взаимоотношениями с потребителем.
 • Жизненный цикл и позиционирование товара. Продуктовый портфель.
 • Ценообразование (Price).
 • Место распространения (Place).
 • Продвижение (Promotion).
 • Маркетинговый мониторинг и прогнозирование (мастер-класс).
 • Маркетинг услуг.

8. Управление человеческими ресурсами

 • Введение в управление персоналом.
 • Подбор персонала.
 • Адаптация персонала.
 • Оценка и аттестация персонала. Управление результативностью работы персонала.
 • Развитие человеческого потенциала и обучение персонала.
 • Система вознаграждений: построение системы компенсации в современной компании.
 • Управление по компетенциям (мастер-класс).
 • Учебный центр как инструмент развития карьеры (мастер-класс).
 • Отбор соискателей: инструменты линейного менеджера (мастер-класс).
 • Стратегия управления персоналом. Управление корпоративной культурой. (мастер-класс).

9. Учет и отчетность

 • Виды учета в организации. Введение в МСФО.
 • Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским стандартам.
 • Бухгалтерская отчетность. Первичные документы и договорная деятельность в бухгалтерском учете.
 • Налоговый учет в РФ.
 • Построение системы управленческого учета.
 • Управленческий учет и принятие решений.
 • Бюджетирование и контроль затрат.

10. Стратегический менеджмент

 • Введение в стратегический менеджмент.
 • Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации.
 • Создание и формализация стратегии.
 • Базовые типы стратегий.
 • Управление реализацией стратегии и оценка ее эффективности.
 • Современные тенденции развития и проблемы стратегического менеджмента (дополнительная тема либо мастер-класс).
 • Бизнес-планирование.

11. Стратегический маркетинг

 • Введение в стратегический маркетинг.
 • Функциональные маркетинговые стратегии.
 • Многообразие подходов к сегментированию (Мастер-класс Колонтая).
 • Позиционирование. Быть лучше — значит, быть другим! (Мастер-класс Колонтая).
 • Промышленный маркетинг (Мастер-класс Колонтая).
 • Маркетинговые исследования.
 • Маркетинговый план.
 • Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности.
 • Концепция международного маркетинга.
 • Бренд и его роль в повышении конкурентоспособности компании (мастер-класс).
 • Event-маркетинг (мастер-класс).

12. Операционный менеджмент

 • Введение в операционный менеджмент.
 • Проектирование товаров и услуг.
 • Управление качеством.
 • Размещение и загрузка производственных и сервисных объектов. Управление цепью.
 • Операционный консалтинг. Описание и реинжиниринг бизнес-процессов.
 • Складская логистика (мастер-класс).
 • Управление запасами.

13. Управление изменениями

 • Многообразие подходов к проблеме организационных изменений.
 • Анализ готовности организации к проведению изменения
 • Процессный подход к управлению изменениями (по Дж.Коттеру и Д. Коэну).
 • Управление сопротивлением изменениям.
 • Управление изменениями и корпоративная культура. Политика и идеология перемен.
 • Коучинг как инструмент управления изменениями (мастер-класс).
 • Взаимодействие с внешними консультантами (мастер-класс).

14. Информационные технологии для менеджера

 • Информационые технологии в управлении: введение.
 • Классификация ИС.
 • Управление информационными системами.

15. Управление проектами

 • Введение в управление проектами.
 • Структура дисциплины Управление проектами и ее основные элементы.
 • Функциональные области Управления проектами.
 • Информационные системы и инструменты Управления проектами.
 • Введение в риск-менеджмент.
*Представленный учебный план ориентирован на слушателя программы с учетом временных затрат, необходимых ему для изучения материала в системе дистанционного обучения (просмотр видео, чтение учебника, выполнение упражнений, работа с тьютором).

Abiturientlarga talablar:

 • Tugallangan oliy ma’lumot;
 • 2 yildan ortiq ish tajribasi.

Diplom

Sohali MBA dasturi bo’yicha o’quv jarayoni nihoyasiga yetgach, va diplom loyihasi himoya qilingach, har bitta bitiruvchi ikkita diplomga ega bo’ladi:

 1. Qo’shimcha (oliyga) ma’lumot to’g’risidagi diplom, “Ish yuzasidan boshqarish masteri – Master of Business Administration (MBA)” qo’shimcha malakaning berilganligini tasdiqlaydi;
 2. Ingliz tilidagi UNESCO logotipli Master of Business Administration darajasi berilganlik to’g’risidagi diplom hamda diplomga umumyevropalik ilova (Diploma Supplement), horijiy tashkilotlarda taqdim qilinishi uchun qo’shimcha tarjima yoki notarial tasdiqlanishi kerak emas.

O’quv shakli va narxi:

Sirtqi dаm оlish kunlаri guruhidа
Mоskvаdа 2-tа kunduzgi sеssiya bilan
Sirtqi dаm оlish kunlаri guruhidа
Mоskvаdа 1-tа kunduzgi sеssiya va
chet elda 1-ta kunduzgi sessiya bilan
219 000 rub.
(269 000 rub.)
269 000 rub.
249 000 rub.
(369 000 rub.)
369 000 rub.

O`qitish narhiga to`liq (2 yil) o`qitish kursi kiradi, qo`shimcha to`lovlar yo`q;
Boshlang`ich badali 0% bo`lgan 36 oygacha ta’lim kreditini olish mumkin.

Яндекс.Метрика