MBA sport sanoatida

Ushbu o’quv dasturini tanlash kimga tavsiya etiladi?

 • Sport idoralarining rahbarlari va egalariga;
 • Sport idorasini ochishni rejalashtirayotgan tadbirkorlarga;
 • Sport sohasida kelajakda rahbarlik karyerasini rivojlantirmoqchi bo’lgan sport idoralaridagi bo’linmalarning rahbarlariga;
 • Sport sanoatiga rahbarlik lavozimlariga o’tishni rejalashtirayotgan boshqa sohalarning ishchilariga.

Aynan ushbu o’quv dasturini tanlash nega tavsiya etiladi?

Ushbu dasturning asosiy maqsadi – bu sport idoralarini boshqarishning ihtisoslashtirilgan ko’nikmalariga o’rgatish, hamda, ularing faoliyatini rejalashtirish va amalga oshirish ko’nikmalariga. Agarda siz o’z biznesingizni va boshqarish karyerasini aynan sport sanoatida rivojlantirmoqchi bo’lsangiz, unda faqat “Sport sanoatidagi menedjment” dasturi sizga qisqa muddat ichida maqsadga erishishga yordam beradi va quyidagilarni taqdim etadi:

 • Sport idorasini samarali tarzda boshqarish uchun zarur bilimlar va ko’nikmalar;
 • O’z sport idorangizni ochish va rivojlantirish bo’yicha ushbu sohada biznesni rivojlantirish bo’yicha yetakchi konsultantlar va samarali boshqarishning  ko’p yillik tajribasiga ega ekspertlardan tavsiyalar;
 • Tajribali mutahassislardan yangi sport idorasiniochish uchun biznes-rejani yaratishda yoki ishlayotgan idoralarni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda individual yordam;
 • Ham sohaning o’zida, hamda uning tashqarisida istiqbolli ish aloqalarini o’rnatish imkoniyati.

Bundan tashqari, ikki yil ichida siz umumiy MBA-ta’limga ega bo’lib, har qanday tashkilotni boshqarishning operasion va strategik bosqichlarida samarali qarorlarni qabul qila oladigan rahbar-djeneralistni tayyorlashning to’liq kursini o’tasiz. Olingan bilim va ko’nikmalar siz sport-sog’lomlashtirish biznesi doirasidan chiqib ketmoqchi yoki boshqa ish bilan shug’ullanmoqchi bo’lsangiz har qanday sohada muvaffaqiyatga erishishga yordam beradi.

O’quv dasturining ihtisoslashtirilgan qismi nimadan iborat?

Dasturning ihtisoslashtirilgan qismi kunduzgi seminarlar shaklida shakllantirilgan. Yetakchi konsultantlar va professional ekspertlar chiroy sanoatida ishlayotgan idorani ochish, rejalashtirish va amalga oshirish, hamda uni rivojlantirish va sport-sog’lomlashtirish xizmatlari bozorda ilg’or surish bilan bog’liq bo’lgan barchasi to’g’risida batafsil gapirib beradilar.

Majburiy va fakultativ seminarlarning mashg’ulotlar mavzulari quyidagilardan iborat:

 • Sport idorasini boshqarishning me’yoriy-huquqiy asoslari;
 • Sport sanoatida boshqarishning etik-psihologik hususiyatlari;
 • Sport tadbirlarini rejalashtirish va tashkil etish;
 • Sport idorasining faoliyatini moliy taraflama ta’minlash;
 • Hamkorlar bilan o’zaro ta’sirda bo’lishning ijtimoiy, huquqiy va moliyaviy aspektlari;
 • Sportda marketing hususiyatlari;
 • Sport klubini boshqarish hususiyatlari;
 • Fitness-markazni boshqarish hususiyatlari.

Dasturning o’quv dasturi bilan tanishib chiqing

Учебный план

Модули специализации (Менеджмент в спортивной индустрии):

 

 • Специфика менеджмента в спортивной индустрии в РФ (48 ак. часов — 1 очная сессия):
  • Менеджмент в спорте
   • Физическая культура и спорт в системе рыночных отношений
   • Цели и функции спортивного менеджмента
   • Типология физкультурных и спортивных организаций
   • Государственные и негосударственные органы управления физической культурой и спортом
   • Первичные организации физкультурно-спортивной направленности
   • Правовые вопросы в обеспечении деятельности спортивно-оздоровительного учреждения
   • Менеджмент в зарубежном спорте
   • Менеджмент в профессиональном и коммерческом спорте
   • Этика менеджмента в физической культуре и спорте
   • Психология спорта: социальная психология, конфликтология
  • Планирование и организация спортивных мероприятий
   • Виды и цели спортивных мероприятий
   • Взаимодействие с коммерческими партнерами
   • Спонсорство
   • Сценарное планирование и протоколирование мероприятий.
   • Организация и проведение спортивных мероприятий
  • Экономика спорта
   • Экономические и правовые основы спортивной индустрии
   • Агентская деятельность
   • Коммерческие сделки и трансферы
   • Финансовое обеспечение деятельности спортивного клуба
   • Вопросы коммерческой эффективности эксплуатации спортивных комплексов
   • Спонсорство и благотворительность в спортивной индустрии

Спецкурсы по выбору (можно выбрать до трех спецкурсов из представленных ниже):
— Клубный менеджмент. Управление спортивным клубом. (16 ак. часов)
— Спортивный маркетинг. Особенности рекламы и PR. (16 ак часов)
— Cпонсорство в спорте (16 ак. часов)
— Управление фитнес-центром (16 ак. часов)

Модули общего профиля:

1. Экономика и право
 • Микроэкономика и Макроэкономика.
 • Международные экономические отношения. Инструменты взаимодействия.
 • ВТО. Изменения в российской экономике. Пути развития.
 • Правовые основы предпринимательской деятельности.
 • Методы защиты корпоративных интересов.
 • Основы безопасности предпринимательской деятельности в РФ.

2. Навыки личной эффективности менеджера

 • Понимание деятельности менеджера.
 • Управление временем.
 • Навыки эффективного общения.
 • Технология эффективной работы с информацией.
 • Психология деловых отношений.
 • Имидж делового человека.
 • Лидерство и харизма.
 • Управление без стресса:

3. Общий менеджмент

 • Основные категории менеджмента. Ситуационный подход в менеджменте.
 • Человек в организации. Функция мотивации.
 • Коммуникации в организациях.
 • Конфликты и стрессы.
 • Проектирование работы.
 • Построение организационных структур.
 • Разработка и принятие управленческих решений.

4. Организационное поведение

 • 1. Введение в организационное поведение.
 • 2. Методология анализа организационного поведения.
 • 3. Процессы восприятия и управление впечатлением.
 • 4. Личность и психологические установки.
 • 5. Трудовая мотивация: модели, приемы и проблемы.
 • 6. Индивидуальное и организационное научение.
 • 7. Групповая динамика.
 • 8. Власть, влияние и лидерство в организации.

5. Финансы в организации

 • Источники финансов. Цена финансовых ресурсов. Рынок денег.
 • Основные финансовые документы. Баланс предприятия, отчет о финансовых результатах. Анализ и интерпретация финансовых отчетов.
 • Маржинальная прибыль. Анализ «объем -прибыль» при постоянных и меняющихся ценах Точка безубыточности. Операционный рычаг.
 • Оценка инвестиционных решений. Дисконтирование.
 • Структура капитала. Цена капитала. Финансовый рычаг.
 • Собственный оборотный капитал. Управление оборотным капиталом.
 • Финансовое планирование. Прогноз денежной наличности.

6. Методы исследований в бизнесе

 • Типы исследований в менеджменте. Качественные исследования.
 • Количественные исследования. Использование инструментов статистики и прогнозирования при принятии решений.
 • Принятие рациональных и креативных решений.
 • Инновационное мышление и креативность в бизнесе (мастер-класс).
 • Системный анализ и моделирование в практике управленческих исследований.

7. Общий маркетинг

 • Основы маркетинга и современная маркетинговая концепция.
 • Поиск «своего» клиента. Управление взаимоотношениями с потребителем.
 • Жизненный цикл и позиционирование товара. Продуктовый портфель.
 • Ценообразование (Price).
 • Место распространения (Place).
 • Продвижение (Promotion).
 • Маркетинговый мониторинг и прогнозирование (мастер-класс).
 • Маркетинг услуг.

8. Управление человеческими ресурсами

 • Введение в управление персоналом.
 • Подбор персонала.
 • Адаптация персонала.
 • Оценка и аттестация персонала. Управление результативностью работы персонала.
 • Развитие человеческого потенциала и обучение персонала.
 • Система вознаграждений: построение системы компенсации в современной компании.
 • Управление по компетенциям (мастер-класс).
 • Учебный центр как инструмент развития карьеры (мастер-класс).
 • Отбор соискателей: инструменты линейного менеджера (мастер-класс).
 • Стратегия управления персоналом. Управление корпоративной культурой. (мастер-класс).

9. Учет и отчетность

 • Виды учета в организации. Введение в МСФО.
 • Отражение фактов хозяйственной деятельности на счетах бухгалтерского учета по российским стандартам.
 • Бухгалтерская отчетность. Первичные документы и договорная деятельность в бухгалтерском учете.
 • Налоговый учет в РФ.
 • Построение системы управленческого учета.
 • Управленческий учет и принятие решений.
 • Бюджетирование и контроль затрат.

10. Стратегический менеджмент

 • Введение в стратегический менеджмент.
 • Стратегический анализ внешней и внутренней среды организации.
 • Создание и формализация стратегии.
 • Базовые типы стратегий.
 • Управление реализацией стратегии и оценка ее эффективности.
 • Современные тенденции развития и проблемы стратегического менеджмента (дополнительная тема либо мастер-класс).
 • Бизнес-планирование.

11. Стратегический маркетинг

 • Введение в стратегический маркетинг.
 • Функциональные маркетинговые стратегии.
 • Многообразие подходов к сегментированию (Мастер-класс Колонтая).
 • Позиционирование. Быть лучше — значит, быть другим! (Мастер-класс Колонтая).
 • Промышленный маркетинг (Мастер-класс Колонтая).
 • Маркетинговые исследования.
 • Маркетинговый план.
 • Контроль и оценка эффективности маркетинговой деятельности.
 • Концепция международного маркетинга.
 • Бренд и его роль в повышении конкурентоспособности компании (мастер-класс).
 • Event-маркетинг (мастер-класс).

12. Операционный менеджмент

 • Введение в операционный менеджмент.
 • Проектирование товаров и услуг.
 • Управление качеством.
 • Размещение и загрузка производственных и сервисных объектов. Управление цепью.
 • Операционный консалтинг. Описание и реинжиниринг бизнес-процессов.
 • Складская логистика (мастер-класс).
 • Управление запасами.

13. Управление изменениями

 • Многообразие подходов к проблеме организационных изменений.
 • Анализ готовности организации к проведению изменения
 • Процессный подход к управлению изменениями (по Дж.Коттеру и Д. Коэну).
 • Управление сопротивлением изменениям.
 • Управление изменениями и корпоративная культура. Политика и идеология перемен.
 • Коучинг как инструмент управления изменениями (мастер-класс).
 • Взаимодействие с внешними консультантами (мастер-класс).

14. Информационные технологии для менеджера

 • Информационые технологии в управлении: введение.
 • Классификация ИС.
 • Управление информационными системами.

15. Управление проектами

 • Введение в управление проектами.
 • Структура дисциплины Управление проектами и ее основные элементы.
 • Функциональные области Управления проектами.
 • Информационные системы и инструменты Управления проектами.
 • Введение в риск-менеджмент.
*Представленный учебный план ориентирован на слушателя программы с учетом временных затрат, необходимых ему для изучения материала в системе дистанционного обучения (просмотр видео, чтение учебника, выполнение упражнений, работа с тьютором).

Abiturientlarga talablar:

 • Tugallangan oliy ma’lumot;
 • 2 yildan ortiq ish tajribasi.

Diplom

Sohali MBA dasturi bo’yicha o’quv jarayoni nihoyasiga yetgach, va diplom loyihasi himoya qilingach, har bitta bitiruvchi ikkita diplomga ega bo’ladi:

 1. Qo’shimcha (oliyga) ma’lumot to’g’risidagi diplom, “Ish yuzasidan boshqarish masteri – Master of Business Administration (MBA)” qo’shimcha malakaning berilganligini tasdiqlaydi;
 2. Ingliz tilidagi UNESCO logotipli Master of Business Administration darajasi berilganlik to’g’risidagi diplom hamda diplomga umumyevropalik ilova (Diploma Supplement), horijiy tashkilotlarda taqdim qilinishi uchun qo’shimcha tarjima yoki notarial tasdiqlanishi kerak emas.

O’quv shakli va narxi:

Sirtqi dаm оlish kunlаri guruhidа
Mоskvаdа 2-tа kunduzgi sеssiya bilan
Sirtqi dаm оlish kunlаri guruhidа
Mоskvаdа 1-tа kunduzgi sеssiya va
chet elda 1-ta kunduzgi sessiya bilan
219 000 rub.
(269 000 rub.)
269 000 rub.
249 000 rub.
(369 000 rub.)
369 000 rub.

O`qitish narhiga to`liq (2 yil) o`qitish kursi kiradi, qo`shimcha to`lovlar yo`q;
Boshlang`ich badali 0% bo`lgan 36 oygacha ta’lim kreditini olish mumkin.

Яндекс.Метрика