Real IT Professional

Real IT Professional — bu, turli daraja va ixtisoslikdagi axborot tizimlarini professional boshqarish sohasidagi tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish dasturlaridir.
1 yil davomida tinglovchilar, nafaqat faoliyatini yangi boshlayotgan kichik kompaniya, balki zamonaviy, katta korxonaning IT mutaxassislari va ishlab chiqaruvchilarining kundalik ishida zarur bo’lgan amaliy ko’nikma va bilimlarni o’zlashtiradilar. Dasturlar, IT texnologiyalarni joriy etishda ko’p yillik tajribaga ega bo’lgan amaliyotchi ekspertlarning tavsiyalariga asoslangan holda ishlab chiqilgan bo’lib, kasbiy hamjamiyatlar va ish beruvchilarning malakaviy talablariga javob beradi.
Veb-ilovalarni ishlab chiqish
Java tilida veb-ilovalarni ishlab chiqish Ruby tilida veb-ilovalarni ishlab chiqish HTML5 + CSS3 + JavaScript da veb-ilovalarni ishlab chiqish
Python tilida ilovalarni ishlab chiqish PHP tilida veb-ilovalarni ishlab chiqish Drupal da web-ishlab chiqish
Joomlada veb-ishlab chiqish    
 
Biznes-ilovalarni ishlab
Mobil ilovalarni ishlab chiqish
Java da biznes-ilovalarni ishlab chiqish Android platformasi uchun mobil ilovalarni ishlab chiqish
Python tilida ilovalarni ishlab chiqish iOS platformasi uchun mobil ilovalarni ishlab chiqish
Tizimli dasturiy ta’minotni ishlab chiqish  
 
Boshqarish
Microsoft SQL Server ma’lumotlar bazasini boshqarish Tarmoqli boshqarish Axborotni va EMC platformasida ma’lumotlarni saqlashni boshqarish
Windows Server 2008 Hyper-V platformasida virtual infratuzilmalarni yaratish CCNA Exploration tizimli boshqarish  
VMware vSphere 5.0 platformasida virtual infratuzilmalarni yaratish CCNA Discovery tizimli boshqarish  
 
Tizim boshqaruvi
Microsoft Windows tizim boshqaruvi
СKichik ofisda tizim boshqaruvi

Dastur maqsadi

Tinglovchilarga, 1 yil davomida bugungi IT sohalarda tezkor rivojlanayotgan, eng talab etiluvchi amaliy ko’nikma va to’plangan tizimli bilimlarni o’zlashtirish imkoniyatini berish, shuningdek, o’z kompetensiyasi doirasini kengaytirish va keyingi oshirishda ishonchli poydevor sifatida ta’minlash.

MTI dagi ta’lim amalga oshirayotgan muhim vazifalardan biri — bu, ko’pgina o’quv muassalari bitiruvchilari malakasining, bugungi tezkor rivojlanayotgan IT-sohasidagi tez eskirib qolayotgan bilimlar tufayli yuzaga chiqayotgan nomutanosiblikni yo’qotish. Tinglovchilar ishlayotgan yoki ishlashni rejalashtirgan tashkilotlarda IT tizim va dasturiy komplekslarni takomillashtirish bo’yicha bitiruv diplom loyihasining amaliy taklifi shaklida ishlash va ta’lim jarayoniga bozorning yetakchilari - hamkor tashkilotlar va amaliyotchi mutaxassislarning jalb etilishi, tinglovchilarimizga, sohaning ilg’or ekspertlari qo’lidan bilim olish imkoniyatini beradi.

Ta’lim olish tartibi bilan tanishing >>

MTI dagi ta’lim hal etayotgan muhim vazifalardan biri – bu, mehnat bozorining hozirgi talablariga mos keluvchi kafolatli malaka olishdir. Ta’lim jarayoniga amaliyotchi mutaxassislar va hamkor tashkilotlarning jalb etilishi, tinglovchilarning IT tizim va dasturiy komplekslarni takomillashtirish bo’yicha amaliy takliflarini bitiruv diplom loyihasi shaklida ishlash imkonini beradi.

O‘qish rеjimlаri

Dаm оlish kuni guruhi

Ushbu guruhdа o‘qish shаnbа vа yakshаnbа kunlаri sоаt 10:00 dаn 17:00 gаchа tаshkil etilаdi, tushlikkа tаnаffus vа ikki “kоfе-brеyk” tаnаffusi bеrilаdi.

O‘qishdа qismаn distаnsiоn tа’lim tехnоlоgiyalаri qo‘llаnilаdi, ya’ni аyrim fаnlаr (mаsаlаn, tаnlаsh bo‘yichа kurslаr) distаnsiоn o‘qish tizimi fоrumidа elеktrоn sеminаrlаr hаmdа оn-line mа’ruzаlаr (vеbinаrlаr) ko‘rinishidа o‘tkаzilаdi. Bu o‘qish jаrаyonigа vаqti o‘tа tаqchil bo‘lgаn аmаliyotchi-mutахаssislаrni jаlb qilish imkоnini bеrаdi.

Kunduzgi mаshg‘ulоtlаr zаmоnаviy tехnikа bilаn jihоzlаngаn, sаmаrаli o‘qish uchun bаrchа tаlаblаrgа jаvоb bеrаdigаn аuditоriyadа o‘tkаzilаdi. Аmаliy mаshg‘ulоtlаrdа o‘qituvchi zаruriy ishlаr/аmаllаr qаndаy bаjаrilishini ko‘rgаzmаli qurоllаr vоsitаsidа nаmоyish etаdi, shuningdеk yuzаgа kеluvchi bаrchа qiyinchiliklаrni bаrtаrаf etishgа аlоhidа tаrtibdа yordаm bеrаdi.

Distаnsiоn guruh

Bu guruhdа dаrs bеrish distаnsiоn o‘qish ilg‘оr tехnоlоgiyalаri, eng yangi intеrfаоl vа multimеdiа vоsitаlаri yordаmidа аmаlgа оshirilаdi.

On-line mа’ruzаlаr (vеbinаrlаr) tinglоvchigа o‘qituvchi bilаn rеаl vаqt rеjimidа mulоqоt qilish, mа’ruzа jаrаyonidа pаydо bo‘lgаn sаvоllаrni bеrish, o‘qituvchi vа tinglоvchilаr tоmоnidаn bаjаrilаyotgаn hаrаkаtlаrni kоmpyutеr ish stоlidа nаmоyish etish imkоnini bеrаdi. Tа’lim оluvchilаr o‘zlаrigа аyniqsа mа’qul bo‘lgаn vеbinаrlаrning yozuvlаrini istаlgаn vаqtdа qo‘yib ko‘rishlаri mumkin.

E-learning (elеktrоn sеminаrlаr) tа’lim оluvchilаrgа o‘rgаnilаyotgаn fаnning аmаliy mаsаlаlаrini chuqur o‘rgаnish imkоnini bеrаdi. O‘qituvchi kеyslаr, situаtsiоn vаzifаlаr yechimini, dаsturlаrning yozilish sifаtini, tizimlаrni sоzlаshni o‘tkаzishni tаklif qilаdi vа bаhоlаydi, shuningdеk nаtijаlаrni vа tinglоvchilаr uchun dоlzаrb аhаmiyat kаsb etgаn mаsаlаlаrni distаnsiоn o‘qish tizimidа fоrumdа muhоkаmа qilishni rаg‘bаtlаntirаdi.

On-line tеstlаsh o‘rgаnilgаn mаtеriаlni o‘zlаshtirish dаrаjаsini mustаqil bаhоlаshgа, shuningdеk yanаdа puхtа o‘rgаnish vа o‘qituvchi bilаn muhоkаmа qilish uchun mаsаlаlаrni аniqlаshgа yordаm bеrаdi. Hаr bir fаndаn yakuniy tеst tоpshirish nаzаrdа tutilgаn.

Поступить

 

Microsoft

Компания Microsoft, основанная в 1975 году, является мировым лидером в производстве программного обеспечения и предоставлении услуг для персональных компьютеров и серверов.

В число выпускаемых программных продуктов корпорации Microsoft входят настольные и сетевые операционные системы, серверные приложения для клиент-серверных сред, настольные бизнес-приложения и офисные приложения для пользователей, интерактивные программы и игры, средства для работы в сети интернет и инструменты разработки программного обеспечения.

Создание операционной системы MS-DOS и графического интерфейса Windows стало мощным импульсом к развитию программного обеспечения. Считается, что создание технологии Microsoft.Net и одноименной платформы будет еще одним поворотным моментом в развитии программных продуктов и IT-сферы в целом. Microsoft также осуществляет научно-исследовательскую деятельность и разработку новых компьютерных технологий: вносятся крупные инвестиции в исследования и разработку информационных технологий и программного обеспечения.

Программные продукты Microsoft переведены более чем на 30 языков (в том числе на русский) и совместимы с большинством платформ персональных компьютеров. Microsoft является одной из крупнейших транснациональных корпораций, офисы которой расположены более чем в 60 странах мира. В компании по всему миру работает более 50 тысяч человек. Председателем правления компании является Билл Гейтс (Bill Gates), генеральным директором — Стив Балмер (Steve Ballmer). Штаб-квартира компании находится в Редмонде, США.

Vmware

Корпорация VMware (NYSE:VMW) — мировой лидер в области виртуализации и облачных инфраструктур — предлагает методы, повышающие эффективность IT-среды за счет ее упрощения, и позволяют реализовать более гибкую и адаптивную модель предоставления услуг. VMware помогает компаниям внедрить модель облака, которая решит их уникальные задачи. Продукция VMware обеспечивает защиту существующих инвестиций и повышает уровни безопасности и контроля. С компанией работает более 250 000 заказчиков и 25 000 партнеров. Решения VMware помогают организациям всех размеров сокращать расходы, увеличивать адаптивность бизнеса и обеспечивать свободу выбора.

Облачные вычисления — это модель, которая уменьшает сложность IT-инфраструктуры за счет эффективного объединения ресурсов в самоуправляемую виртуальную инфраструктуру и их предоставления по требованию в качестве услуг.

Корпорация VMware предлагает 3-уровневый стек решений для поддержки перехода к облаку:

 • Облачная инфраструктура и управление. Фундамент для вашего облака, основанный на виртуализации и объединении ресурсов частных и общедоступных облаков с единообразной системой безопасности, обеспечением соответствия нормативам, управлением и качеством обслуживания.
 • Облачная платформа для приложений. Предоставление разработчикам средств, которые помогают быстро создавать и запускать современные облачные приложения как в корпоративном ЦОД, так и за его пределами для обеспечения максимальной гибкости.
 • Среда конечного пользователя. Формирование современной модели персональных вычислений, ориентированной на пользователя и предоставляющей безопасный доступ к приложениям и данным с любого устройства в любое время и в любом месте.

Основные продукты, выпускаемые корпорацией:

 • VMware vSphere®
 • VMware vCloud®
 • VMware vShield™
 • VMware vCenter™
 • VMware vFabric™
 • VMware View™

Услуги VMware обеспечивают ускоренное внедрение виртуализации. Гарантия успешного развертывания виртуализации VMware и облачных решений в ИТ-инфраструктуре с первой попытки. Заказчики получают максимальные уровни эффективности, управляемости и гибкости для всех своих ИТ-услуг — от настольных компьютеров до ЦОД и вычислительного облака.

EMC

Корпорация EMC — признанный лидер в области создания систем хранения данных. Продукция компании на протяжении многих лет является наиболее популярной на рынке.

Компания была основана Ричардом Иганом и Роджером Марино в Ньютоне, штат Массачусетс, в 1979 году и занималась поставкой плат оперативной памяти, а в 1989 году начала работу на рынке систем хранения информации. Решения EMC могут быть интегрированы в продукты других производителей.

Корпорация EMC (NYSE: EMC) является ведущим мировым разработчиком и поставщиком технологий и решений для информационных инфраструктур.

Решения корпорации позволяют организациям любых размеров полностью изменить свои методы конкуренции и использовать информацию для получения прибыли. Компания занимается разработкой, внедрением и эксплуатацией интеллектуальных, гибких и надежных информационных инфраструктур, на универсальной основе которых организации могут внедрять стратегии управления информацией, защищать важнейшие информационные активы, использовать информацию для достижения конкурентных преимуществ, автоматизировать центры обработки данных, снижать расходы на энергию и охлаждение и многое другое.

EMC работает с организациями и предприятиями по всему миру (представительства EMC расположены более чем в 60 странах мира, включая Россию) в государственном и частном секторах, от только что созданных компаний до компаний из списка Fortune Global 500. В число клиентов ЕМС входят компании финансового сектора, производства, организации, работающие в области здравоохранения и биологических наук, поставщики услуг интернета и телекоммуникаций, авиалинии и транспортные компании, учебные заведения, министерства, ведомства и другие компании государственного сектора, а также предприятия нефтегазовой и энергетической отрасли.

Сегодня EMC — один из быстро развивающихся производителей программного обеспечения: компания предлагает программные продукты с надежной защитой для легкого управления и эффективного использования данных.

Основные продукты, выпускаемые корпорацией:

 • Линейка сетевых систем хранения данных Symmetrix (в том числе Symmetrix DMX — стандарт системы высшего качества) — интеллектуальная система хранения информации, основанная на массивах дисковых накопителей (технология RAID). Данная система способна работать со всеми распространенными компьютерными платформами и обеспечивает хранение больших объемов данных, резервное копирование, восстановление информации, высокую защиту информации. Данные могут быть зеркалированы на другие системы этой линейки для создания кризисоустойчивых решений
 • Сетевые системы хранения данных EMC Clariion: высокая функциональность, надежность, дублирование информации
 • Семейство систем хранения на основе IP-сетей EMC Celerra
 • Аппаратные решения EMC Connectrix: маршрутизаторы обеспечивающие интеграцию систем хранения в специализированные сети хранения SAN, а также контроллеры и коммутаторы

Cisco

Cisco — мировой лидер в области сетевых технологий, меняющий способы коммуникации, связи, сотрудничества. Сегодня сети стали важнейшим элементом бизнеса, образования, государственного управления и домашних коммуникаций. IP-решения Cisco — фундаментальная основа этих сетей.

Компания Cisco Systems была основана в 1984 году небольшой группой ученых-компьютерщиков из Стэнфордского университета. Штаб-квартиры Cisco расположены в городах Сан-Хосе (Калифорния), Амстердаме (Нидерланды) и Бангалоре (Индия). Российское представительство Cisco открыто в Москве в 1995 г.

Решения Cisco используются в основных отраслях российской экономики: в машиностроении, металлургической и нефтегазовой промышленности, в строительстве, недвижимости, розничной торговле, банках, инвестиционных и страховых компаниях.

Инженеры Cisco стали лидерами по разработке сетевых технологий, основанных на интернет-протоколе (IP). С момента основания Cisco на рынке продуктов для коммутации и маршрутизации был и остается лидером в таких областях, как IP-коммуникации, сетевая безопасность, беспроводные сети LAN, сети хранения (SAN), домашние сети, видеосистемы, прикладные сетевые услуги.

Cisco сохраняет лидерство в самых разных сегментах: маршрутизация, коммутация, унифицированные коммуникации, беспроводная связь и безопасность. Доля рынка, приходящаяся на маршрутизаторы Cisco, составляет 80%, а система CRS-1 занесена в Книгу рекордов Гиннеса как самый мощный в мире маршрутизатор. Услуги и решения Cisco используются для создания компьютерных сетей, позволяющих частным лицам, компаниям и даже целым странам повышать производительность труда, улучшать качество предоставляемых услуг, укреплять конкурентоспособность.

Ресурсы Cisco — это самый обширный в отрасли портфель аппаратных средств, используемых для строительства информационных сетей и предоставления доступа к ним, операционная система Cisco IOS (предназначена для поддержки сетевых услуг и приложений). У компании богатый опыт проектирования и развертывания сетей, а также систем технической поддержки и профессиональных услуг по обслуживанию и оптимизации сетевой работы. Уникальность Cisco в том, что она способна — самостоятельно или вместе с партнерами — предоставить все перечисленные выше ресурсы.

Яндекс.Метрика